Pablo IGLESIAS : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 27-10-2015 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice - Člen

Národné strany 

  • 01-07-2014 / 27-10-2015 : PODEMOS (Španielsko)

Podpredseda 

  • 13-10-2014 / 27-10-2015 : Delegácia pre vzťahy s Mercosurom

Člen 

  • 01-07-2014 / 27-10-2015 : Výbor pre zahraničné veci
  • 01-07-2014 / 27-10-2015 : Podvýbor pre ľudské práva
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegácia pre vzťahy s Mercosurom

Náhradník 

  • 01-07-2014 / 09-03-2015 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 01-07-2014 / 27-10-2015 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
  • 14-07-2014 / 27-10-2015 : Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou
  • 14-07-2014 / 27-10-2015 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Hlavné parlamentné činnosti 

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme uzavretej v Paríži  
- AFET_AD(2015)560685 -  
-
AFET 
STANOVISKO k odporúčaniam pre Európsku komisiu o rokovaniach o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)  
- AFET_AD(2015)546630 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách  
- AGRI_AD(2014)537498 -  
-
AGRI 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o podpore inkluzívnych systémov vzdelávania  
- P8_DCL(2015)0029 - Premlčané  
Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS  
Dátum začatia : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatárov : 263 - 08-12-2015

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít