• Beatriz   BECERRA BASTERRECHEA  

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k vykonávaniu Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 
STANOVISKO k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2017 a politike Európskej únie v tejto oblasti  
- FEMM_AD(2018)627570 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k správe o vykonávaní týkajúcej sa nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej  
- PETI_AD(2018)625385 -  
-
PETI 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov  
- PETI_AD(2018)615473 -  
-
PETI 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)  
- PETI_AD(2017)597694 -  
-
PETI 
POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k Správe o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny  
- FEMM_AD(2017)610721 -  
-
FEMM 
STANOVISKO o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii  
- FEMM_AD(2017)603005 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k vplyvu medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce  
- DEVE_AD(2017)600904 -  
-
DEVE 
STANOVISKO obsahujúce návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej  
- DEVE_AD(2017)602777 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej  
- DEVE_AD(2017)602772 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k pracovným podmienkam a neistým pracovným miestam  
- FEMM_AD(2017)595615 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k možnostiam EÚ na zlepšenie prístupu k liekom  
- PETI_AD(2016)582217 -  
-
PETI 
STANOVISKO k možnostiam EÚ na zlepšenie prístupu k liekom  
- DEVE_AD(2016)585778 -  
-
DEVE 
STANOVISKO Ako možno v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky zlepšiť tvorbu pracovných miest vo vidieckych oblastiach?  
- FEMM_AD(2016)582229 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím  
- PETI_AD(2016)569630 -  
-
PETI 
STANOVISKO k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím  
- FEMM_AD(2016)576811 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k vykonávaniu odporúčaní Parlamentu z roku 2010 o sociálnych a environmentálnych normách, ľudských právach a sociálnej zodpovednosti podnikov  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie  
- DEVE_AD(2016)573187 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu v mene Európskej únie, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie štyroch rokov  
- DEVE_AD(2016)573190 -  
-
DEVE