Beatriz BECERRA BASTERRECHEA : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Členka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 31-03-2016 : Unión, Progreso y Democracia (Španielsko)
 • 01-04-2016 / 26-05-2016 : - (Španielsko)
 • 27-05-2016 / 01-07-2019 : Independiente (Španielsko)

Podpredsedníčka 

 • 05-02-2016 / 18-01-2017 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pre ľudské práva

Člen 

 • 01-07-2014 / 11-11-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre petície
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 12-11-2014 / 04-02-2016 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rozvoj
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rozvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre petície

Náhradníčka 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k vykonávaniu spoločného pracovného dokumentu útvarov (SWD(2015)0182): Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien  
- AFET_AD(2018)612256 -  
-
AFET 
STANOVISKO k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015  
- FEMM_AD(2016)589216 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii  
- DEVE_AD(2015)565184 -  
-
DEVE 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k vykonávaniu Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 
STANOVISKO k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2017 a politike Európskej únie v tejto oblasti  
- FEMM_AD(2018)627570 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k správe o vykonávaní týkajúcej sa nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej  
- PETI_AD(2018)625385 -  
-
PETI 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Menšie interpelácie 
Menšie interpelácie na písomné zodpovedanie adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 130a, príloha III

Väčšie interpelácie 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss) ES  
 

He votado para que se eliminaran los problemáticos artículos 11 y 13 de la Directiva sobre los derechos de autor. No ha sido posible, así que el texto, lamentablemente, ha salido adelante, pero con mi voto en contra.
Los artículos siguen conteniendo demasiados puntos débiles e incertidumbres legales que pueden producir muchos efectos negativos. Necesitamos una reforma para garantizar la protección de los derechos de autor en Internet, pero este texto es insuficiente.
Creo que esta Directiva no va a proteger la propiedad intelectual como a todos nos gustaría y, en cambio, puede dañar la libertad en Internet y causar un grave perjuicio a las pequeñas plataformas.

Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu (A8-0462/2018 - Richard Corbett) ES  
 

Me he abstenido en la enmienda 68 porque, aunque apoyo rotundamente las medidas para combatir el acoso psicológico y sexual, esta propuesta no aporta ningún medio efectivo para lograrlo. Los eurodiputados saben discernir las buenas y malas conductas, y quienes traspasan determinados códigos de conducta no pueden alegar desconocimiento. La enmienda crea una especie de presunción de culpabilidad donde todos deben seguir un curso de formación como si fueran potenciales acosadores. Siguiendo esta lógica, también se deberían seguir cursos para no defraudar o ser transparente, simplemente porque en el pasado se han dado casos parecidos. Es una perversión ideológica y me abstengo de apoyarla, a pesar de compartir la necesidad de denunciar, perseguir y crear herramientas eficaces para acabar con el acoso.
Me he abstenido también en la enmienda 86 porque creo que la forma de controlar la conformación de grupos con fines meramente utilitaristas no puede basarse en una decisión tan subjetiva como la propuesta. Estoy de acuerdo en la necesidad de controlar que los grupos políticos que se conformen lo hagan de acuerdo con criterios de afinidad política. Pero para hacerlo debería establecerse un mecanismo neutral y objetivo, y no una mera declaración de intenciones que podría llevar a manipulaciones partidistas.

Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom (A8-0275/2018 - Laura Ferrara) ES  
 

El objetivo de tales acuerdos es fomentar la cooperación en la lucha contra la delincuencia grave, en particular la delincuencia organizada y el terrorismo, facilitando puntos de contacto y el intercambio de información para los funcionarios de enlace. Estando conforme con tal Acuerdo, he votado a favor.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o Aspergerovom syndróme  
- P8_DCL(2016)0099 - Premlčané  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 51 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o nadmernom užívaní alebo zneužívaní antibiotík  
- P8_DCL(2016)0081 - Premlčané  
Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 95 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o idiopatickej pľúcnej fibróze  
- P8_DCL(2016)0026 - Uzavreté väčšinou  
Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO  
Dátum začatia : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Prijaté (dátum) : 11-07-2016
Zoznam signatárov : P8_PV(2016)09-12(ANN01)
Počet signatárov : 388 - 12-07-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít