Paloma LÓPEZ BERMEJO : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice - Členka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Izquierda Unida (Španielsko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradníčka 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k otázke, ako možno v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky zlepšiť tvorbu pracovných miest vo vidieckych oblastiach?  
- EMPL_AD(2016)577059 -  
-
EMPL 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826  
- ECON_AD(2018)628583 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k stavu diskusie o budúcnosti Európy  
- ECON_AD(2018)626685 -  
-
ECON 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) ES  
 

Desde el primer momento, nuestra postura ha sido defender los derechos de los trabajadores por encima de los intereses de las empresas y de la feroz y desregulada libre competencia. En un sector totalmente precario como es el del transporte, no podemos permitirnos ni un movimiento en falso que perpetúe la indecencia del dumping social. En el caso concreto de los conductores, esta situación se hubiese visto solventada con la aplicación de la Directiva de trabajadores desplazados también en el sector del transporte. Sin embargo, se insistió en redactar una lex specialis y como resultado, tenemos unas condiciones que van a llevar a más dumping social, a más contrataciones para circunvalar los derechos de los trabajadores y a no pagar un igual salario por igual trabajo. Las excepciones que surgen de esta propuesta normativa son tan amplias que los conductores van a poder seguir circulando por la Unión Europea haciendo cargas y descargas sin importar en qué país se encuentren. Nuestra propuesta desde la Comisión EMPL fue siempre mejor para los conductores y conductoras, y teniendo esa posibilidad sobre la mesa, el Parlamento ha preferido aprobar los compromisos que perjudican al trabajador. Es por ello que hemos votado en contra de esta normativa.

Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) ES  
 

Dentro de este informe, había dos puntos claves que para nosotros era imprescindible mantener en la nueva normativa para que pudiésemos apoyarla. El primero era el mantenimiento de las dos semanas como periodo de referencia para calcular los descansos de los conductores y conductoras. El segundo era la prohibición del descanso largo en la cabina del camión. En los compromisos propuestos ambas condiciones se encontraban recogidas, así como la introducción paulatina del tacógrafo digital, por lo que decidimos votar a favor. Sin embargo, hay que reconocer que la propuesta de la Comisión EMPL era significativamente mejor y que hubiésemos preferido que dicha propuesta se adoptase. Sin embargo, debido a los votos en bloque, no hubo oportunidad siquiera de votarla.

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) ES  
 

Este es el único informe que desde el principio ha cumplido con las expectativas generales en el paquete sobre movilidad, ya que se enfocó desde el principio como una normativa para regular la práctica del cabotaje. Ya en la Comisión EMPL surgió una propuesta similar en la opinión y es por ello que decidimos apoyar el informe también en la Comisión TRAN cuando se votó. Este ha sido el único informe aprobado en todas las votaciones anteriores y el único que ha contado desde el primer momento con el apoyo de esta delegación. Celebramos, por tanto, que se haya adoptado, y votamos a favor.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Odpovede na otázky pre ECB a na otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Odpoveď na otázky poslancov týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Články 140, 141, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o Leonardovi Peltierovi  
- P8_DCL(2016)0113 - Premlčané  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 29 - 25-01-2017
Písomné vyhlásenie o vytvorení európskej stratégie riadenia, kontroly a prípadnej eradikácie ázijského sršňa (Vespa velutina nigrithorax)  
- P8_DCL(2016)0047 - Premlčané  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 72 - 28-07-2016
Písomné vyhlásenie o opätovnom prerokovaní dlhu  
- P8_DCL(2016)0043 - Premlčané  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 75 - 28-07-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít