Marina ALBIOL GUZMÁN : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice - Členka
 • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice - Členka predsedníctva

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Izquierda Unida (Španielsko)

Podpredsedníčka 

 • 07-07-2014 / 15-07-2014 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16-10-2014 / 14-02-2017 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Člen 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pre zahraničné veci
 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre petície
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre petície
 • 15-02-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradníčka 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rozvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rozvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k ľudským právam a migrácii v tretích krajinách  
- DEVE_AD(2016)576986 -  
-
DEVE 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Menšie interpelácie 
Menšie interpelácie na písomné zodpovedanie adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 130a, príloha III

Väčšie interpelácie 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) ES  
 

El Acuerdo euromediterráneo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado de Israel, por otra, se firmó en Bruselas el 20 de noviembre de 1995. El Acuerdo entró en vigor el 1 de junio de 2000. En su Acta de adhesión, la República de Croacia se compromete a adherirse a los acuerdos internacionales ya firmados o celebrados por la Unión Europea y sus Estados miembros mediante un protocolo de dichos acuerdos. La propuesta constituye el instrumento jurídico para la celebración del Protocolo del Acuerdo, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea.
He votado en contra, no por Croacia, sino porque estoy en contra de que se firmara en su día el Acuerdo entre la UE y un Estado, como es el de Israel, que constantemente viola los derechos humanos del pueblo palestino.

Ukončenie sezónnych zmien času (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) ES  
 

He votado a favor de este informe porque considero necesario un cambio en la situación actual respecto al cambio de horario. Las razones que en su día justificaron esta medida están hoy completamente sobrepasadas por la realidad y los avances tecnológicos. Los datos ponen de manifiesto que los ahorros energéticos producidos por el cambio horario son irrelevantes o inexistentes y, en cambio, cada día hay más evidencias del impacto negativo que estos cambios tienen en el comportamiento humano. Por esa razón la idea de un cambio en la actual legislación me parece útil y conveniente.

Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) ES  
 

Me he abstenido en la votación de este informe porque la redacción en relación con la transición justa no es suficientemente comprometida. En mi opinión, este es un aspecto crucial que relaciona la idea de sostenibilidad medioambiental con la inclusión social. No habrá defensa consecuente del medioambiente sin una suficiente inclusión social en este proceso. No obstante esto, otras medidas incorporadas en el informe son claramente positivas: como el modo en el que se ha resuelto el conflicto alrededor de las zonas de licitación o el umbral sobre los mecanismos de capacidad. Por estas razones me he abstenido.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o sociálnom a solidárnom hospodárstve  
- P8_DCL(2016)0124 - Premlčané  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Dátum začatia : 30-11-2016
Platné do : 01-03-2017
Počet signatárov : 35 - 02-03-2017
Písomné vyhlásenie o Leonardovi Peltierovi  
- P8_DCL(2016)0113 - Premlčané  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 29 - 25-01-2017
Písomné vyhlásenie o dôstojnosti na konci života  
- P8_DCL(2015)0055 - Premlčané  
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Gilles PARGNEAUX , Virginie ROZIÈRE , Marina ALBIOL GUZMÁN , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Frédérique RIES , Ernest URTASUN , Maria ARENA , Enrique CALVET CHAMBON , Julie WARD , Elena VALENCIANO , Sophia in 't VELD , José BLANCO LÓPEZ , Marie-Christine VERGIAT  
Dátum začatia : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatárov : 95 - 06-01-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít