Elmar BROK : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemecko)

Predseda 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci

Člen 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pre zahraničné veci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre ústavné veci
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konferencia predsedov výborov
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre ústavné veci

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru  
- AFET_AD(2016)589183 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile  
- AFET_AD(2016)587749 -  
-
AFET 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky  
- AFCO_AD(2018)616913 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo  
- AFCO_AD(2018)616916 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k preskúmaniu rámca správy hospodárskych záležitostí: zhodnotenie situácie a výzvy  
- AFCO_AD(2015)544400 -  
-
AFCO 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Situácia v Maďarsku (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) DE  
 

Ich habe heute für die Einleitung eines Artikel-7-Verfahrens gegen Ungarn gestimmt wegen des Gesetzes gegen Nicht-Regierungsorganisationen und der Politik gegen die Freiheit von Forschung und Lehre – diese Politik stellt eine Verletzung von entscheidenden Prinzipien von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit dar – trotz der unfassbar schlechten Fassung des Berichts Sargentini.
Dort werden politische Fragen, bei denen man nicht zustimmen mag, die aber nichts mit Artikel 7 zu tun haben und Artikel-7-relevante Themen sachfremd vermischt. Das trägt nicht zur Glaubwürdigkeit des Verfahrens bei.
Ich warte nun gespannt, wann die Sozialisten und die Liberalen die Standards von Artikel 7 auf ihre Regierungen in Rumänien und Malta bzw. in der Tschechischen Republik anwenden.
Sonst muss angenommen werden, dass sie aus puren parteipolitischen Motiven handeln.

Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (B8-0594/2017, B8-0595/2017) DE  
 

. – Ich bin tief erschrocken wegen des ECR-Entschließungsantrags und vor allem der Reden der polnischen Abgeordneten Legutko und Saryusz-Wolski.
Legutkos substanzlose Hassrede gegen Deutschland erinnerte mich an die Reden der alten kommunistischen Herrscher Polens, die sich mit antideutschen Reden legitimieren wollten. Die Menschen waren klüger – wie auch Papst Johannes Paul II.
Die Behauptung, dass die Kritik an der Politik der polnischen Regierung gegen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Medienfreiheit und Zivilgesellschaft gegen die Souveränität Polens verstößt, war auch stets die Position der alten kommunistischen Diktatur. Diese universellen Werte waren und sind auch Bedingung für die EU-Mitgliedschaft.
Schon zur Zeit des Kriegsrechts habe ich mich in und außerhalb Polens intensiv für die Freiheit dieses großen Landes und ab 1989 auch als Hauptberichterstatter des EP für die EU-Mitgliedschaft eingesetzt.
Die vielen polnischen Bürger, die mutig für die demokratischen und rechtsstaatlichen Werte in Polen eintreten, haben meine Achtung und Bewunderung.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o pokračujúcej podpore Európskej únie pri odstraňovaní detskej obrny  
- P8_DCL(2015)0008 - Uzavreté väčšinou  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Dátum začatia : 09-03-2015
Platné do : 09-06-2015
Prijaté (dátum) : 09-06-2015
Zoznam signatárov : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Počet signatárov : 404 - 10-06-2015

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami