Enrique BARÓN CRESPO : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Španielsko)

Predseda 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre medzinárodný obchod

Člen 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Konferencia predsedov výborov
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre ústavné veci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie a Organizáciou pre regionálnu spoluprácu v južnej Ázii (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o označovaní pôvodu  
- P6_DCL(2007)0075 - Prijaté  
Joseph DAUL , Enrique BARÓN CRESPO , Sir Graham WATSON , Heide RÜHLE , Eugenijus MALDEIKIS  
Dátum začatia : 03-09-2007
Platné do : 03-12-2007
Prijaté (dátum) : 11-12-2007
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2007)0599
Počet signatárov : 433 - 04-12-2007
Písomné vyhlásenie o medzištátnych osvojeniach v Rumunsku  
- P6_DCL(2006)0023 - Prijaté  
Claire GIBAULT , Jean-Marie CAVADA , Antoine DUQUESNE , Charles TANNOCK , Enrique BARÓN CRESPO  
Dátum začatia : 03-04-2006
Platné do : 06-07-2006
Prijaté (dátum) : 05-09-2006
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2006)0336
Počet signatárov : 408 - 06-07-2006

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.