Stephen HUGHES : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 06-06-2012 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Podpredseda
  • 07-06-2012 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Podpredseda

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k ústavným problémom viacstranného riadenia v Európskej únii  
- EMPL_AD(2013)500437 -  
-
EMPL 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k modernizácii verejného obstarávania  
- EMPL_AD(2011)466962 -  
-
EMPL 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vzdelávaní a zamestnávaní osôb s poruchami autistického spektra a podobnými problémami  
- P7_DCL(2013)0025 - Premlčané  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Dátum začatia : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatárov : 160 - 10-03-2014
Písomné vyhlásenie o tábore Ašráf  
- P7_DCL(2010)0075 - Prijaté  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Dátum začatia : 06-10-2010
Platné do : 20-01-2011
Prijaté (dátum) : 25-11-2010
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2010)0452
Počet signatárov : 401 - 25-11-2010
Písomné vyhlásenie o uznaní záchranných služieb za rizikové povolanie a o zavedení európskeho štatútu pre toto povolanie  
- P7_DCL(2010)0015 - Premlčané  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Dátum začatia : 24-03-2010
Platné do : 08-07-2010
Počet signatárov : 160 - 08-07-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít