Roberta ANGELILLI : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Taliansko)
 • 16-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Taliansko)

Podpredsedníčka 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Európsky parlament
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Európsky parlament

Člen 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Afganistanom
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 18-03-2010 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k odporúčaniam pre Komisiu v oblasti boja proti násiliu na ženách  
- LIBE_AD(2014)524504 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k riešeniu problému nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská  
- FEMM_AD(2013)508138 -  
-
FEMM 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

OPINION on protecting children in the digital world EN  
- LIBE_AD(2012)491241 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku  
- LIBE_AD(2010)452553 -  
-
LIBE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o slobode utláčaných menšín a národov  
- P7_DCL(2014)0004 - Premlčané  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 38 - 14-04-2014
Písomné vyhlásenie o zlepšení včasnej diagnózy srdcovocievnych ochorení u žien  
- P7_DCL(2014)0003 - Premlčané  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 151 - 14-04-2014
Písomné vyhlásenie o boji proti poruchám príjmu potravy  
- P7_DCL(2013)0026 - Premlčané  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Dátum začatia : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatárov : 68 - 10-03-2014

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít