Johannes BLOKLAND : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 25-07-2004 : Skupina Nezávislosť/Demokracia - Člen predsedníctva
 • 26-07-2004 / 12-02-2007 : Skupina Nezávislosť/Demokracia - Pokladník
 • 13-02-2007 / 29-01-2008 : Skupina Nezávislosť/Demokracia - Predseda predsedníctva
 • 30-01-2008 / 08-05-2008 : Skupina Nezávislosť/Demokracia - Pokladník
 • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Skupina Nezávislosť/Demokracia - Predseda predsedníctva

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Parti (Holandsko)

Podpredseda 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Člen 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 14-09-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko a EÚ – Uzbekistan a pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžan a EÚ-Gruzínsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 13-09-2004 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 15-09-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 18-11-2004 / 12-12-2006 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/15/ES o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave  
- TRAN_AD(2009)416565 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z vysokovýkonných vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel  
- TRAN_AD(2008)402847 -  
-
TRAN 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o podpore elektrických automobilov  
- P6_DCL(2009)0019 - Premlčané  
Hanne DAHL , Carl SCHLYTER , Johannes BLOKLAND  
Dátum začatia : 18-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 44 - 08-05-2009
Písomné vyhlásenie o možnosti presunutia 10 % cieľa týkajúceho sa biopalív na trvalo udržateľnú energiu  
- P6_DCL(2008)0055 - Premlčané  
Hanne DAHL , Carl SCHLYTER , Johannes BLOKLAND  
Dátum začatia : 16-06-2008
Platné do : 23-10-2008
Počet signatárov : 35 - 23-10-2008
Písomné vyhlásenie k žiadosti predloženej Organizácii spojených národov o prijatie medzinárodnej zmluvy o úplnom zákaze interrupcií a eutanázie  
- P6_DCL(2005)0012 - Premlčané  
Maciej Marian GIERTYCH , Johannes BLOKLAND , Kathy SINNOTT , Patrick LOUIS  
Dátum začatia : 07-03-2005
Platné do : 07-06-2005
Počet signatárov : 33 - 07-06-2005

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.