Herbert BÖSCH : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Rakúsko)

Predseda 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre kontrolu rozpočtu

Podpredseda 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu

Člen 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre rozpočet
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rozpočet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Konferencia predsedov výborov
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre rozpočet
 • 27-09-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 23-05-2007 / 26-09-2007 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k hodnoteniu finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici obdobia  
- CONT_AD(2009)416289 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej úpravy priamych platieb ustanovených v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005  
- BUDG_AD(2006)378594 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS, pokiaľ ide o určité opatrenia na zjednodušenie postupu pri účtovaní dane z pridanej hodnoty a na pomoc v boji proti daňovému úniku a obchádzaniu daňových povinností, a ktorou sa zrušujú určité rozhodnutia udeľujúce výnimky  
- CONT_AD(2006)371852 -  
-
CONT 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o nedôstojných metódach prepúšťania švajčiarskeho koncernu Novartis  
- P6_DCL(2008)0021 - Premlčané  
Herbert BÖSCH , Harald ETTL , Stephen HUGHES , André BRIE , Othmar KARAS  
Dátum začatia : 10-03-2008
Platné do : 19-06-2008
Počet signatárov : 85 - 19-06-2008

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.