Richard HOWITT : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)

Podpredseda 

  • 13-10-2014 / 01-11-2016 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie

Člen 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Výbor pre zahraničné veci
  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Podvýbor pre ľudské práva
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie

Náhradník 

  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
  • 10-10-2014 / 01-11-2016 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru  
- AFET_AD(2016)589183 -  
-
AFET 
STANOVISKO k vykonávaniu odporúčaní Parlamentu z roku 2010 o sociálnych a environmentálnych normách, ľudských právach a sociálnej zodpovednosti podnikov  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o nedostatku adekvátnych zariadení pre mimoškolskú starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím v EÚ  
- P8_DCL(2015)0009 - Premlčané  
Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Dátum začatia : 09-03-2015
Platné do : 09-06-2015
Počet signatárov : 175 - 10-06-2015

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít