Jan ANDERSSON : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Švédsko)

Predseda 

 • 24-05-2005 / 14-01-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Podpredseda 

 • 22-07-2004 / 23-05-2005 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Člen 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 24-05-2005 / 15-01-2007 : Konferencia predsedov výborov
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Konferencia predsedov výborov
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre hospodárske a menové veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k udeleniu absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007  
- EMPL_AD(2009)415269 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa v súvislosti s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde  
- EMPL_AD(2008)414260 -  
-
EMPL 
STANOVISKO o novej úlohe a právomociach Parlamentu pri uplatňovaní Lisabonskej zmluvy  
- EMPL_AD(2008)404795 -  
-
EMPL 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.