Maria BERGER : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 10-01-2007 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Členka
 • 11-12-2008 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 10-01-2007 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Rakúsko)
 • 11-12-2008 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Rakúsko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 10-01-2007 : Výbor pre právne veci
 • 15-09-2004 / 10-01-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie a Organizáciou pre regionálnu spoluprácu v južnej Ázii (SAARC)
 • 18-12-2008 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny
 • 18-12-2008 / 13-07-2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 18-12-2008 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Náhradníčka 

 • 21-07-2004 / 10-01-2007 : Výbor pre ústavné veci
 • 15-09-2004 / 10-01-2007 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou
 • 19-01-2006 / 10-01-2007 : Vyšetrovací výbor vo veci krízy spoločnosti Equitable Life Assurance Society
 • 17-12-2008 / 13-07-2009 : Výbor pre rozvoj
 • 17-12-2008 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko a EÚ – Uzbekistan a pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

NÁVRH STANOVISKA o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe  
- JURI_AD(2006)378678 -  
-
JURI 
STANOVISKO k výsledku skríningu návrhov právnych predpisov v legislatívnom procese  
- JURI_AD(2006)369916 -  
-
JURI 
STANOVISKO o období zvažovania: štruktúra, témy a rámec hodnotenia diskusie o Európskej únii  
- JURI_AD(2005)364688 -  
-
JURI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.