Mihael BREJC : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Slovenska demokratska stranka (Slovinsko)

Podpredseda 

 • 26-10-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

Člen 

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 13-09-2004 / 24-10-2004 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Južnou Afrikou
 • 25-10-2004 / 25-10-2004 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Južnou Afrikou

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 13-09-2004 / 24-10-2004 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Indiou

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje konanie o Európskom platobnom rozkaze  
- LIBE_AD(2005)357775 -  
-
LIBE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o zákaze kazetovej munície  
- P6_DCL(2007)0024 - Premlčané  
Elizabeth LYNNE , Angelika BEER , Véronique DE KEYSER , Mihael BREJC  
Dátum začatia : 01-03-2007
Platné do : 01-06-2007
Počet signatárov : 165 - 01-06-2007

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.