Gyula HEGYI : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Magyar Szocialista Párt (Maďarsko)

Podpredseda 

 • 05-01-2005 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výboreEÚ – Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 15-09-2004 / 12-10-2004 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžan a EÚ-Gruzínsko
 • 13-10-2004 / 04-01-2005 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výboreEÚ – Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Európy
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Európy

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k podpore včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív  
- ENVI_AD(2008)409643 -  
-
ENVI 
STANOVISKO o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (prepracované znenie)  
- ENVI_AD(2008)404617 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií  
- CULT_AD(2008)404794 -  
-
CULT 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vyšetrovaní a náprave zneužitia moci veľkými supermarketmi pôsobiacimi v Európskej únii  
- P6_DCL(2007)0088 - Prijaté  
Caroline LUCAS , Gyula HEGYI , Janusz WOJCIECHOWSKI , Harlem DÉSIR , Hélène FLAUTRE  
Dátum začatia : 10-10-2007
Platné do : 31-01-2008
Prijaté (dátum) : 19-02-2008
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2008)0054
Počet signatárov : 439 - 31-01-2008
Písomné vyhlásenie o ochrane zdrojov informácií  
- P6_DCL(2007)0053 - Premlčané  
Christa PRETS , Gyula HEGYI , Ivo BELET , Helga TRÜPEL  
Dátum začatia : 21-05-2007
Platné do : 27-09-2007
Počet signatárov : 88 - 27-09-2007
Písomné vyhlásenie o detskej chudobe  
- P6_DCL(2007)0051 - Premlčané  
Zita GURMAI , Gyula HEGYI , Glenys KINNOCK , Linda McAVAN  
Dátum začatia : 09-05-2007
Platné do : 14-09-2007
Počet signatárov : 106 - 14-09-2007

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.