Edit BAUER : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka
 • 24-07-2009 / 02-02-2012 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka predsedníctva
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja (Slovensko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16-02-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
 • 19-01-2012 / 15-02-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k rodovým aspektom európskeho rámca pre národné stratégie začleňovania Rómov  
- EMPL_AD(2013)514570 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k čerpaniu finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu: poučenie pre budúcu politiku súdržnosti EÚ  
- EMPL_AD(2011)462555 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k demografickým výzvam a solidarite medzi generáciami  
- FEMM_AD(2010)442891 -  
-
FEMM 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k odstráneniu mučenia vo svete  
- FEMM_AD(2014)519704 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k vykonávaniu smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní  
- LIBE_AD(2013)510768 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach  
- EMPL_AD(2013)508089 -  
-
EMPL 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o zlepšení včasnej diagnózy srdcovocievnych ochorení u žien  
- P7_DCL(2014)0003 - Premlčané  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 151 - 14-04-2014
Písomné vyhlásenie o vzdelávaní a zamestnávaní osôb s poruchami autistického spektra a podobnými problémami  
- P7_DCL(2013)0025 - Premlčané  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Dátum začatia : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatárov : 160 - 10-03-2014
Písomné vyhlásenie o hrozbe, ktorú pre európsky región predstavuje rezistentná tuberkulóza  
- P7_DCL(2013)0007 - Premlčané  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER  
Dátum začatia : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatárov : 202 - 15-07-2013

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít