Anna ZÁBORSKÁ
 • Anna
  ZÁBORSKÁ
 • Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka
 • Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie
 • Dátum narodenia: 7. jún 1948, Zürich

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

253

Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo (A8-0195/2017 - Nicola Danti)

15-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-15(8.3)

Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií (B8-0405/2017, B8-0406/2017)

15-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-15(8.6)

Väčšie interpelácie (rozprava)

15-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-15(11)

Situácia kresťanov na Blízkom východe (rozprava)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

15-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-15(20)

Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(8.4)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

1

SPRÁVA o Novej aliancii pre potravinovú bezpečnosť a výživu

DEVE
03-05-2016 A8-0169/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k úlohe EÚ v OSN – ako lepšie dosahovať ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky

DEVE
24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990

STANOVISKO k správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme, ktorá sa má podpísať v Paríži

DEVE
10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

10

  POSITION IN FORM OF AMENDMENTS on Deployment of cohesion policy instruments by regions to address demographic change

FEMM
22-06-2017 FEMM_AD(2017)606232

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)601032

STANOVISKO k pracovným podmienkam a neistým pracovným miestam

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)584186

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

STANOVISKO k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

DEVE
06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996

STANOVISKO o činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)577082

STANOVISKO k plneniu cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností

FEMM
29-01-2016 FEMM_AD(2016)571414

STANOVISKO k príprave na svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti na humanitárnu pomoc

FEMM
19-10-2015 FEMM_AD(2015)565156

STANOVISKO k politike súdržnosti a marginalizovaným komunitám

FEMM
15-07-2015 FEMM_AD(2015)554696

Návrhy uznesení

71

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Konžskej demokratickej republike

12-06-2017 RC-B8-0397/2017

Návrh uznesenia o situácii v Konžskej demokratickej republike

07-06-2017 B8-0402/2017

Návrh spoločného uznesenia o Etiópii, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu

17-05-2017 RC-B8-0369/2017

Návrh spoločného uznesenia o Zambii, osobitne o prípade Hakaindeho Hičilemu

17-05-2017 RC-B8-0361/2017

Návrh spoločného uznesenia o Južnom Sudáne

17-05-2017 RC-B8-0358/2017

Návrh spoločného uznesenia o utečeneckom tábore v Dadaabe

16-05-2017 RC-B8-0300/2017

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Bielorusku

05-04-2017 RC-B8-0253/2017

Návrh spoločného uznesenia o Rusku, zatknutí Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcich

05-04-2017 RC-B8-0245/2017

Návrh spoločného uznesenia o Filipínach – prípad senátorky Leily M. De Limovej

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Písomné vyhlásenia

5

Písomné vyhlásenie o podpore konzumácie rýb

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 66 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti prejavom nenávisti a extrémizmu na internete

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 143 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o podpore a zdravotných výhodách dojčenia v Európe

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Premlčané

Podrobnosti

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Dátum začatia : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatárov : 116 - 02-05-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Prijaté (dátum) : 27-07-2015
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 02 k zápisnici z 07-09-2015
Počet signatárov : 394 - 28-07-2015

Písomné vyhlásenie o uznaní si genocídy kresťanov vo svete a zavedení Európskeho dňa proti prenasledovaniu a diskriminácii kresťanov vo svete

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Premlčané

Podrobnosti

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatárov : 112 - 28-07-2015

Parlamentné otázky

14

Väčšia interpelácia - Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 O-000029/2017 Komisia

Konflikt medzi Dinkami a Nuermi a následná humanitárna kríza v Južnom Sudáne

27-03-2017 E-002067/2017 Komisia

Protižidovská propaganda na západnom brehu Jordánu

08-03-2017 E-001597/2017 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných olejov, najmä palmových olejov

06-01-2017 O-000001/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinného oleja, najmä palmového oleja

02-09-2016 O-000110/2016 Komisia

Podpora úlohy žien v boji proti radikalizácii a násilnému extrémizmu

17-06-2016 E-004917/2016 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných a najmä palmových olejov

03-06-2016 O-000085/2016 Komisia

Existencia necolných prekážok obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ

04-02-2016 O-000022/2016 Komisia

Preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ

30-09-2015 O-000117/2015 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

39

Online platformy a jednotný digitálny trh (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin)

15-06-2017

Prijaté uznesenie má za cieľo odstránenenie daňových, technických a právnych prekážok a zlepšenie fungovanie jednotného digitálneho trhu. Digitalizácia, niekedy nazývaná aj štvrtá priemyselná revolúcia, sa stala bežnou súčasťou naších životov. Preto považujem za potrebné, aby sa tento vývoj premietol aj do verejných služieb. Nielenže sa tým znižuje administratívne zaťaženie, ale dochádza aj k významnej úspore financií zo strany občanov a podnikateľov. Zároveň však pri týchto inovatívnych technológiach nesmieme zabúdať na bezpečnosť ochrany osobných dát a práv. Práve tento aspekt správa zdôrazňuje v súvislosti so zvyšovaním dôvery spotrebiteľov voči online trhom.

Humanitárna situácia v Jemene (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017)

15-06-2017

Som rada, že v Európskom parlamente bola predložená táto rezolúcia, pretože situácia v Jemene je čím ďalej horšia a mám pocit, že táto krajina je akosi mimo zorné pole medzinárodného spoločenstva, hoci je v nej bezpečnostná a humanitárna situácia podobná, ak nie totožná, s tou v Sýrii. Nie je to len občianska vojna, ktorá sužuje krajinu. Sú to hlavne ľudia, ktorí pod takýmto režimom nepredstaviteľne trpia. OSN ako i mnohé mimovládky poukazujú na riziko vypuknutia najväčšej humanitárnej krízy od konca 2. svetovej vojny. V Jemene trpí viac ako 2,2 milióna detí vážnou akútnou podvýživou. Väčšina obyvateľstva potrebuje humanitárnu pomoc. Som preto rada, že tejto situácii sa venuje aj Európska únia. EÚ ako najväčší poskytovateľ humanitárnej pomoci musí byť pripravená pomôcť, obzvlášť pokiaľ sú obeťami tí najzraniteľnejší. Konflikt v Jemene je z hľadiska bojujúcich strán nesmierne zložitý. Významnú úlohu v ňom hrajú i regionálne mocnosti Irán a Saudská Arábia, ktoré podporujú rozdielne záujmové a náboženské skupiny.

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)

14-06-2017

Nedávne udalosti, ktoré sa odohrali v súvislosti s Parížskou klimatickou dohodou, posilnili odhodlanie Európy rešpektovať záväzkov, ktoré z tejto dohody pre členské štáty vyplývajú. Je potrebné ochraňovať a udržiavať v dobrej kondícii naše životné prostredie, aby sme sa pred budúcimi generáciami nemuseli hanbiť za stav, v akom sme im ho zanechali. Rozsah negatívnych dôsledkov stále výraznejšej zmeny klímy by bol obrovský. Nesmieme sa uspojoiť s nečinnosťou s odôvodnením, že "nás sa už táto záležitosť netýka", ale zodpovedne pristupovať k stabilizácii globálnej klímy a ochrane prostredia, v ktorom žijeme. Predkladaný návrh sa týka výrazného zníženia emisií skleníkových plynov v EÚ. Vítam tento ambiciózny plán Komisie na zníženie objemu emisií o 30% do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. Navyše sa tým vytvára tlak na energetickú efektívnosť, čo v konečnom dôsledku vytvára priestor pre vznik nových pracovných miest a prináša úsporu nákladov na energie.

Potreba stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)

14-06-2017

Ide o dôležitú tému, pretože väčšina členských štátov dnes čelí problémom spojeným s nízkou pôrodnosťou a zvyšujúcim sa priemerným vekom obyvateľstva. Zároveň sa práve na dôchodkoch ukazuje, ako veľmi ženám, predovšetkým matkám, škodí, keď práca, ktorú vykonávajú v oblasti starostlivosti o deti, členov rodiny a domácnosť, nielenže nie je ocenená, ale naopak, negatívne vplýva na ich zárobky v zamestnaní. Výška dôchodku sa totiž odvíja od odvodov a tie zase od výšky mzdy. Prerušenie práce počas materskej a rodičovskej dovolenky znižuje celkovo odvedenú sumu, z ktorej sa počíta dôchodok. Rovnako je to s prácou na čiastkový úväzok, ktorú mnohé matky volia preto, aby mohli tráviť viac času starostlivosťou o svoje deti.
Správa, ktorú som podporila aj ja, sa snaží nezasahovať do kompetencií členských štátov, ale vyzýva ich, aby týmto témam venovali pozornosť a navrhuje niektoré možné riešenia tak, aby ženy po odchode do dôchodku neboli trestané za to, že sa rozhodli mať deti a riadne ich vychovať.

Situácia v Konžskej demokratickej republike (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017)

14-06-2017

Situácia v Konžskej demokratickej republike(KDR) je naďalej kritická potom, ako boli porušené demokratické pravidlá. V súlade s ústavou bolo funkčné obdobie prezidenta obmedzené na maximálne 2 volebné obdobia. Prezident Kabila však tento princíp po skončení 2 funkčných období porušil, následkom čoho došlo k vypuknutiu občianskych nepokojov. Konflikt nabral také monštruózne rozmery, že krajina čelí rozsiahlej humanitárnej kríze s takmer 1 miliónom vnútorne presídlených obyvateľov, nehovoriac o hladomore, ktorý ohrozuje viac ako 400,000 detí. Je potrebné okamžite zastaviť rozsiahle porušovanie medzinárodného práva a priviesť krajinu medzi mantinely korektnej demokratickej hry. Na prvom mieste však musíme dbať o tých najnúdznejších a najzraniteľnejších,ktorí sú len obeťami tohto politického zápasu.

Označovanie energetickej účinnosti (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)

13-06-2017

Prijaté pripomienky Parlamentu k návrhu nariadenia o označovaní energetickej účinnosti, ktorý predložila Komisia, majú veľký význam pre spotrebiteľov. Asi každý už pozná tie farebné štítky, ktoré sú povinné pre všetky kategórie výrobkov využívajúcich elektrickú (ale napríklad aj tepelnú) energiu. Šetriť elekrickú energiu znamená šetriť peniaze. A keďže technológie sa stále zlepšujú, musí aj označovanie držať krok s týmito zmenami. Spotrebitelia skrátka musia mať istotu, že výrobok, ktorý kupujú, im zníži účet za elektrinu. Navrhnuté zmeny majú práve tento cieľ: aby bolo označovanie vždy aktuálne a spotrebiteľ sa naň mohol spoľahnúť.

Stratégia EÚ pre Sýriu (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017)

18-05-2017

Vojenský konflikt v Sýrii sužuje krajinu, jej obyvateľov a celý región od roku 2011. EÚ a jej členské štáty za ten čas vynaložili viac ako 9,4 miliárd eur na riešenie dôsledkov tejto vojny. Sýria je dnes krajinou, ktorá je doslova roztrhaná medzi viaceré záujmové skupiny. Tento stav samozrejme nepomáha riešeniu tejto krízy, nakoľko počet aktérov je vysoký a miera kompromisov nízka. Sýria sa teda stala akýmsi geopolitickým ohniskom, ktoré sa nám nedarí uhasiť. Mám však pocit, že popri všetkých týchto veciach zabúdame na to najdôležitejšie, o čo v Sýrskom konflikte ide, a to sú ľudské osudy a životy. Vojna v tejto krajine sa stala pre nás len akousi štatistikou, v ktorej vymenovávame počet zranených, mŕtvych, unesených a tých čo museli opustiť svoje domovy. Pritom nesmieme zabúdať, že pre ľudí, ktorí tam žijú, je to každodenný boj o holý život. Súhlasím preto s týmto uznesením, ktorým poukazujeme nato že:
- Mier je možné dosiahnuť iba úsilím všetkých umiernených sýrskych skupín pod vedením OSN.
- EÚ musí byť v mierovom procese v Sýrii aktívnejšia.
- Na vyšetrenie vojnových zločinov spáchaných v Sýrii by mal byť zriadený samostatný tribunál.

Utečenecký tábor Dadaab (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017)

18-05-2017

Utečenecký tábor Dadaab, nachádzajúci sa v Keni, patrí medzi najväčšie tábory na svete. Hostí viac ako 260 000 utečencov, z ktorých väčšinu tvoria občania Somálska. Oveľa viac ma však znepokojuje ďalší fakt, podľa ktorého 60% z týchto utečencov tvoria deti. Začiatkom mesiaca máj vyhlásila keňská vláda úmysel zavrieť tento tábor. Samotní utečenci však nemajú istotu bezpečného vrátenia sa do svojich domov, z ktorých vo veľa prípadov veľa nezostalo. Somálsko je z pohľadu bezpečnosti stále nestabilnou krajinou, a preto by mali byť aj návraty utečencov na dobrovoľnej báze. V celom regióne tiež hrozí hladomor v dôsledku veľkého sucha, ktoré v poslednom čase sužuje obe krajiny. Ten posledný z roku 2011 si vyžiadal 250 000 obetí. Potravinová bezpečnosť pre tento región by mala byť pre nás momentálne prioritou, aby sme predišli ďalšej humanitárnej katastrofe.

Výročná správa za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)

17-05-2017

V Európskom parlamente sme schválili výročnú správu o subsidiarite a proporcionalite za rok 2014. Pri tejto štatistickej správe je zaujímavé, že v tomto roku bolo len 15 komôr národných parlamentov aktívnych pri vydávaní odôvodnených stanovísk. Toto číslo predstavuje pokles o 50 % v porovnaní s rokom 2013. Môžeme teda konštatovať, že tento rok bola participácia národných parlamentov na veľmi nízkej úrovni, čomu zodpovedal aj záujem o európske témy v rovnakom období. Verím preto, že tento stav sa do budúcnosti zlepší aj v súvislosti s výzvami, ktorým dnešná EÚ čelí. Pevne dúfam, že predstavenie tzv. Bielej knihy o budúcnosti Európy vyburcuje členské štáty k väčšej miere participácie na všetkých úrovniach. Pri hodnotení tejto výročnej správy mi nedá nespomenúť 3 vnútroštátne parlamentné komory (z Dánska, Holandska a Veľkej Británie), ktoré zohrali v roku 2014 osobitnú úlohu. Tieto orgány predložili správy, ktoré obsahovali návrhy posilnenia národných parlamentov v rozhodovacích procesoch EÚ. Bližšia spolupráca národných parlamentov, či už na formálnej, alebo neformálnej úrovni, je potrebná. Aj preto som rada, že nedávno sa takéto stretnutie uskutočnilo v Bratislave aj za účasti predsedu EP Antonia Tajaniho.

Námietka proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, pokiaľ ide o odstránenie Guyany z tabuľky v bode I prílohy a pridanie Etiópie do uvedenej tabuľk (B8-0294/2017)

17-05-2017

Zdržala som sa v hlasovaní o námietke voči delegovanému aktu Komisie, ktorým sa zo zoznamu vysokorizikových krajín v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu vypustila Guyana a pridala Etiópia. Nesúhlasím totiž s tvrdením, že by Komisia pri posudzovaní miery rizika týchto krajín konala v rozpore so svojou smernicou. Naopak, oceňujem pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť v Guyane na poli boja proti nekalým finančným praktikám. I z návštevy finančnej akčnej skupiny (FATF) vyplýva, že Guyana dodržiava všetky body akčného plánu, ktorý jej bol stanovený. Na druhej strane priznávam, že sú oblasti, v ktorých by mala Komisia zlepšiť svoj prístup. Je potrebné dbať nato, aby proces identifikácie rizikových krajín bol absolútne dôkladný a čo najviac precízny. Komisia sa musí pri svojich analýzach spoliehať na viaceré zdroje, ktoré monitorujú súdne systémy v tretích krajinách a ich mechanizmy boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F247
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F247
  1047 Brussels