Anna ZÁBORSKÁ
 • Anna
  ZÁBORSKÁ
 • Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka
 • Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie
 • Dátum narodenia: 7. jún 1948, Zürich

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

256

Správa o Turecku za rok 2016 (A8-0234/2017 - Kati Piri)

06-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-06(12.1)

Jediné sídlo Európskeho parlamentu (rozprava)

05-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-05(15)

Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (stručná prezentácia)

03-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-03(21)

Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo (A8-0195/2017 - Nicola Danti)

15-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-15(8.2)

Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií (B8-0405/2017, B8-0406/2017)

15-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-15(8.5)

Väčšie interpelácie (rozprava)

15-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-15(11)

Situácia kresťanov na Blízkom východe (rozprava)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

15-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-15(20)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

1

SPRÁVA o Novej aliancii pre potravinovú bezpečnosť a výživu

DEVE
03-05-2016 A8-0169/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k úlohe EÚ v OSN – ako lepšie dosahovať ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky

DEVE
24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990

STANOVISKO k správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme, ktorá sa má podpísať v Paríži

DEVE
10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

10

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k zavádzaniu nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny

FEMM
22-06-2017 FEMM_AD(2017)606232

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)601032

STANOVISKO k pracovným podmienkam a neistým pracovným miestam

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)584186

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

STANOVISKO k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

DEVE
06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996

STANOVISKO o činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)577082

STANOVISKO k plneniu cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností

FEMM
29-01-2016 FEMM_AD(2016)571414

STANOVISKO k príprave na svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti na humanitárnu pomoc

FEMM
19-10-2015 FEMM_AD(2015)565156

STANOVISKO k politike súdržnosti a marginalizovaným komunitám

FEMM
15-07-2015 FEMM_AD(2015)554696

Návrhy uznesení

74

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Burundi

05-07-2017 RC-B8-0465/2017

Návrh spoločného uznesenia o Eritrei, najmä o prípadoch Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka

05-07-2017 RC-B8-0464/2017

Návrh spoločného uznesenia o prípadoch nositeľa Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-ča

05-07-2017 RC-B8-0459/2017

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Konžskej demokratickej republike

12-06-2017 RC-B8-0397/2017

Návrh uznesenia o situácii v Konžskej demokratickej republike

07-06-2017 B8-0402/2017

Návrh spoločného uznesenia o Etiópii, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu

17-05-2017 RC-B8-0369/2017

Návrh spoločného uznesenia o Zambii, osobitne o prípade Hakaindeho Hičilemu

17-05-2017 RC-B8-0361/2017

Návrh spoločného uznesenia o Južnom Sudáne

17-05-2017 RC-B8-0358/2017

Návrh spoločného uznesenia o utečeneckom tábore v Dadaabe

16-05-2017 RC-B8-0300/2017

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Bielorusku

05-04-2017 RC-B8-0253/2017

Písomné vyhlásenia

5

Písomné vyhlásenie o podpore konzumácie rýb

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 66 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti prejavom nenávisti a extrémizmu na internete

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 143 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o podpore a zdravotných výhodách dojčenia v Európe

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Premlčané

Podrobnosti

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Dátum začatia : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatárov : 116 - 02-05-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Prijaté (dátum) : 27-07-2015
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 02 k zápisnici z 07-09-2015
Počet signatárov : 394 - 28-07-2015

Písomné vyhlásenie o uznaní si genocídy kresťanov vo svete a zavedení Európskeho dňa proti prenasledovaniu a diskriminácii kresťanov vo svete

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Premlčané

Podrobnosti

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatárov : 112 - 28-07-2015

Parlamentné otázky

14

Väčšia interpelácia - Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 O-000029/2017 Komisia

Konflikt medzi Dinkami a Nuermi a následná humanitárna kríza v Južnom Sudáne

27-03-2017 E-002067/2017 Komisia

Protižidovská propaganda na západnom brehu Jordánu

08-03-2017 E-001597/2017 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných olejov, najmä palmových olejov

06-01-2017 O-000001/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinného oleja, najmä palmového oleja

02-09-2016 O-000110/2016 Komisia

Podpora úlohy žien v boji proti radikalizácii a násilnému extrémizmu

17-06-2016 E-004917/2016 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných a najmä palmových olejov

03-06-2016 O-000085/2016 Komisia

Existencia necolných prekážok obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ

04-02-2016 O-000022/2016 Komisia

Preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ

30-09-2015 O-000117/2015 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

47

Mandát pre dočasný výbor pre boj proti terorizmu (B8-0477/2017)

06-07-2017

V Európskom parlamente sme odhlasovali zriadenie osobitného výboru pre terorizmus. Už dlhšiu dobu si v EÚ uvedomujeme, že v boji proti terorizmu nám chýba ucelený a hlavne jednotný prístup. Je to práve nejednotnosť, ktorá nás robí zraniteľnými. Prvým poslaním tohto výboru bude preskúmať a zhodnotiť vykonávanie existujúcich opatrení a nástrojov v oblasti riadenia vonkajších hraníc vrátane zle fungujúcich kontrol na vonkajších hraniciach. Zároveň má výbor za cieľ prešetriť nedostatky v súdnych systémoch a justičnej spolupráci na európskej úrovni. Rovnako bude preskúmavať efektívnosť spolupráce členských štátov a príslušných orgánov v tejto oblasti a identifikovať konkrétne nedostatky. Tento osobitný výbor bude mať 30 členov a jeho doba trvania bola stanovená na 12 mesiacov, pokiaľ ju parlament pred vypršaním nepredĺži. V hlasovaní som tento návrh podporila.

Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (súhlas) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)

05-07-2017

Politický dialóg a vzájomná spolupráca sú základnými predpokladmi pre úspešný ekonomický rozvoj každej krajiny. Kuba je štát, ktorý dlhé roky razil politiku silného protekcionizmu hraničiaceho s autarkiou. Avšak v dnešnom ekonomicky silne prepojenom svete takýto stav krajinu len poškodzoval. Som rada, že uzavretím tejto dohody sa otvára nová kapitola vzájomných vzťahov, ktoré verím, že povedú k obojstrannej prospešnosti. Dôkazom toho je aj oblasť vedy a výskumu, kde i Kuba má čo ponúknuť vyspelým štátom. Hlasovala som v prospech uzavretia tejto dohody.

Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (uznesenie) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)

05-07-2017

Nepodporila som toto nelegislatívne, politické uznesenie o Kube. Súhlasím so začatím politického dialógu, avšak pokiaľ ide o politický odkaz, ktorý máme vyslať k predstaviteľom tejto krajiny, nesmieme sa báť formulovať aj kritické poznámky. Náboženská diskriminácia, zastrašovanie a hanobenie náboženských vodcov, politicky motivované zadržiavanie osôb a represie voči voľnému pôsobeniu cirkví v krajine predstavujú len časť nedostatkov, ktoré by mala Kuba v rámci svojich vzťahov s Úniou odstrániť. Práve tieto ustanovenia sa do konečnej podoby uznesenia nedostali, čo je i dôvod, prečo som nevyjadrila svoj súhlas.

Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe (B8-0436/2017)

05-07-2017

Ako lekárka viem, že prevencia proti ochoreniam rôzneho typu je jednou z najdôležitejších vecí, aby sme mohli viesť zdravý a vitálny život. Nielenže sa tým chránime pred nepriaznivými následkami, ktoré každé ochorenie prináša, ale zároveň tým šetríme aj naše peňaženky, nakoľko nie je potrebná liečba. Boj proti vírusovým a infekčným ochoreniam bude úspešný len vtedy, pokiaľ naše úsilie budeme smerovať k dostatočnej prevencii a podpore výskumu liekov a vakcín. Najdôležitejšia je však prevencia, ktorá vychádza nielen zo správnej životosprávy a hygieny, ale hlavne zo zodpovedného prístupu každého z nás. Mám však dojem, že táto správa nerieši dostatočne príčiny týchto ochorení, ale skôr ich dôsledky. I pre tento vážny nedostatok som toto uznesenie nemohla podporiť.

Odporúčanie pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)

05-07-2017

V hlasovaní o tejto správe som pôvodne omylom hlasovala za. Po uvedomení si tejto chyby som zmenila môj hlas na proti. Odmietam totižto tvrdenie, aby OSN diktovala suverénnym krajinám, ako sa majú správať v jednotlivých oblastiach. OSN je medzinárodnou inkluzívnou organizáciou, pre vstup do ktorej štát nemusí splniť špecifické podmienky, okrem vyjadrenia vôle stať sa jej členom. OSN vnímam v prvom rade ako garanta medzinárodnej bezpečnosti a mediátora znepriatelených strán. V tomto duchu by mala táto organizácia aj plniť svoje ciele. To, čo OSN potrebuje, nie sú odporúčania od ďalšej medzinárodnej organizácie, ale účinnejšie fungovanie niektorých štruktúr a efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov.

Makrofinančná pomoc Moldavsku (A8-0185/2017 - Sorin Moisă)

04-07-2017

Ekonomická situácia v Moldavsku je v posledných rokoch na veľmi zlej úrovni. Rovnako prognózy nie sú o nič optimistickejšie. I preto moldavská vláda požiadala EÚ o makro finančnú pomoc vo výške 100 miliónov eur, z toho 60 je vo forme úveru a 40 vo forme grantu. Súhlasím s touto finančnou injekciou, pretože považujem za dôležité, ekonomicky a politicky stabilizovať susediace krajiny s EÚ. Obavy niektorých mojich kolegov s poskytnutím tejto finančnej injekcie sú úplne pochopiteľné. V krajine kde je vysoká miera korupcie, politickej nestability a systém nefunkčného súdnictva je na mieste sa pýtať, či tento balík peňazí bude smerovať tam, kde má. Preto je potrebné, aby Komisia dôkladne dohliadala na to, kam tieto financie budú smerovať.

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)

04-07-2017

V Európskom parlamente som podporila ďalší, v tomto prípade legislatívny návrh, ktorý zaväzuje veľké nadnárodné spoločnosti zverejňovať údaje o zaplatených daniach v jednotlivých krajinách - v EÚ aj za jej hranicami. Povinnosť zverejňovať informácie o zaplatených daniach sa bude vzťahovať na nadnárodné spoločnosti s ročným obratom nad 750 miliónov eur.
Cieľom tohto návrhu je zvýšiť transparentnosť v oblasti výberu daní. Smernica by mala obmedziť daňové úniky podnikov, v dôsledku ktorých prichádzajú podľa údajov Európskej komisie rozpočty krajín EÚ o 50 až 70 miliárd ročne.
Informácie o dani z príjmu veľkých nadnárodných spoločností by sa na základe schváleného textu mali zverejňovať prostredníctvom vzorového dokumentu v každom štáte, v ktorom daná spoločnosť alebo jej dcérska firma odviedla dane.
Tento dokument bude bezplatne dostupný na webovej stránke spoločnosti. Spoločnosť by tiež mala vložiť správu s daňovými informáciami do verejného registra spravovaného Európskou komisiou.

Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda)

04-07-2017

Oceňujem správu kolegu Predu, ktorý poukázal na kriminálne činy a genocidu ako následky vojnových konfliktov. Mrzí ma, že cestou pozmeňovacích návrhov sa do správy dostal aj dostupný a bezpečný potrat. Zásadne za takéto správy nehlasujem aj keď s ostatným textom súhlasím. Život každého dieťaťa je neoceniteľný a preto jeho ochrana musí byť bezpodmienečná aj vtedy, ak vznikol z násilného trestného činu. Ženy, deti a starí ľudia vo vojnou zmietaných oblastiach potrebuju v prvom rade okamžitý a bezpodmienečný prístup k bezpečnostným zónam, ktoré by boli pod ochranou medzinárodného spoločenstva. Uvedomujem si, že vojna je chaotická a neriadi sa žiadnymi pravidlami, ale nedovoľme, aby dochádzalo v týchto prípadoch k ďalším úmrtiam smrťou nenarodených detí. Tieto ženy potrebujú viac morálnu a psychickú podporu, ako rýchly operačný zákrok.

Online platformy a jednotný digitálny trh (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin)

15-06-2017

Prijaté uznesenie má za cieľ odstránenie daňových, technických a právnych prekážok a zlepšenie fungovania jednotného digitálneho trhu. Digitalizácia, niekedy nazývaná aj štvrtá priemyselná revolúcia, sa stala bežnou súčasťou našich životov. Preto považujem za potrebné, aby sa tento vývoj premietol aj do verejných služieb. Nielenže sa tým znižuje administratívne zaťaženie, ale dochádza aj k významnej úspore financií zo strany občanov a podnikateľov. Zároveň však pri týchto inovatívnych technológiách nesmieme zabúdať na bezpečnosť ochrany osobných dát a práv. Práve tento aspekt správa zdôrazňuje v súvislosti so zvyšovaním dôvery spotrebiteľov voči online trhom.

Humanitárna situácia v Jemene (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017)

15-06-2017

Som rada, že v Európskom parlamente bola predložená táto rezolúcia, pretože situácia v Jemene je čím ďalej horšia a mám pocit, že táto krajina je akosi mimo zorné pole medzinárodného spoločenstva, hoci je v nej bezpečnostná a humanitárna situácia podobná, ak nie totožná, s tou v Sýrii. Nie je to len občianska vojna, ktorá sužuje krajinu. Sú to hlavne ľudia, ktorí pod takýmto režimom nepredstaviteľne trpia. OSN ako i mnohé mimovládky poukazujú na riziko vypuknutia najväčšej humanitárnej krízy od konca 2. svetovej vojny. V Jemene trpí viac ako 2,2 milióna detí vážnou akútnou podvýživou. Väčšina obyvateľstva potrebuje humanitárnu pomoc. Som preto rada, že tejto situácii sa venuje aj Európska únia. EÚ ako najväčší poskytovateľ humanitárnej pomoci musí byť pripravená pomôcť, obzvlášť pokiaľ sú obeťami tí najzraniteľnejší. Konflikt v Jemene je z hľadiska bojujúcich strán nesmierne zložitý. Významnú úlohu v ňom hrajú i regionálne mocnosti Irán a Saudská Arábia, ktoré podporujú rozdielne záujmové a náboženské skupiny.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F247
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F247
  1047 Brussels