Anna ZÁBORSKÁ
 • Anna
  ZÁBORSKÁ
 • Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka
 • Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie
 • Dátum narodenia: 7. jún 1948, Zürich

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

279

Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny (rozprava)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(19)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(22)

Zimný plán pre žiadateľov o azyl (rozprava)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(8)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

1

SPRÁVA o Novej aliancii pre potravinovú bezpečnosť a výživu

DEVE
03-05-2016 A8-0169/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k úlohe EÚ v OSN – ako lepšie dosahovať ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky

DEVE
24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990

STANOVISKO k správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme, ktorá sa má podpísať v Paríži

DEVE
10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

11

STANOVISKO o uplatňovaní hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ

DEVE
22-11-2017 DEVE_AD(2017)610543

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k zavádzaniu nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny

FEMM
22-06-2017 FEMM_AD(2017)606232

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)601032

STANOVISKO k pracovným podmienkam a neistým pracovným miestam

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)584186

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

STANOVISKO k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

DEVE
06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996

STANOVISKO o činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)577082

STANOVISKO k plneniu cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností

FEMM
29-01-2016 FEMM_AD(2016)571414

STANOVISKO k príprave na svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti na humanitárnu pomoc

FEMM
19-10-2015 FEMM_AD(2015)565156

Návrhy uznesení

88

Návrh spoločného uznesenia o Salvádore: prípady žien prenasledovaných za potrat

13-12-2017 RC-B8-0691/2017

Návrh spoločného uznesenia o Kambodži, a najmä o rozpustení strany CNRP

13-12-2017 RC-B8-0686/2017

Návrh spoločného uznesenia o slobode prejavu vo Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana Hou

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

Návrh spoločného uznesenia o teroristických útokoch v Somálsku

15-11-2017 RC-B8-0600/2017

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0647/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Freedom of expression in Sudan, notably the case of Mohamed Zine El Abidine

13-11-2017 B8-0642/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Terrorist attacks in Somalia

13-11-2017 B8-0635/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o situácii na Maldivách

04-10-2017 RC-B8-0549/2017

Písomné vyhlásenia

5

Písomné vyhlásenie o podpore konzumácie rýb

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 66 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti prejavom nenávisti a extrémizmu na internete

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 143 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o podpore a zdravotných výhodách dojčenia v Európe

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Premlčané

Podrobnosti

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Dátum začatia : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatárov : 116 - 02-05-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Prijaté (dátum) : 27-07-2015
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 02 k zápisnici z 07-09-2015
Počet signatárov : 394 - 28-07-2015

Písomné vyhlásenie o uznaní si genocídy kresťanov vo svete a zavedení Európskeho dňa proti prenasledovaniu a diskriminácii kresťanov vo svete

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Premlčané

Podrobnosti

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatárov : 112 - 28-07-2015

Parlamentné otázky

15

Väčšia interpelácia - Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 O-000029/2017 Komisia

Konflikt medzi Dinkami a Nuermi a následná humanitárna kríza v Južnom Sudáne

27-03-2017 E-002067/2017 Komisia

Protižidovská propaganda na západnom brehu Jordánu

08-03-2017 E-001597/2017 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných olejov, najmä palmových olejov

06-01-2017 O-000001/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinného oleja, najmä palmového oleja

02-09-2016 O-000110/2016 Komisia

Podpora úlohy žien v boji proti radikalizácii a násilnému extrémizmu

17-06-2016 E-004917/2016 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných a najmä palmových olejov

03-06-2016 O-000085/2016 Komisia

Existencia necolných prekážok obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ

04-02-2016 O-000022/2016 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

102

Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (A8-0400/2017 - Max Andersson)

18-01-2018

Podporila som toto uznesenie Európskeho parlamentu, ktorého cieľom je ratifikácia Marrákešskej zmluvy. Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá bola prijatá v júni 2013 a ktorej hlavnou úlohou je uľahčiť prístup ľudí so zrakovým postihnutím vrátane ľudí s poruchami čítania k dielam v osobitných formátoch, zohľadňujúc pritom ochranu autorských práv. EÚ je jedným z hlavných aktérov, ktorí túto zmluvu doteraz neratifikovali. Pevne verím, že sa tento proces konečne podarí zavŕšiť, aby sa odstránili bariéry, ktoré sťažujú ľuďom so znevýhodnením prístup ku vzdelaniu a kultúre.

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Podporila som finálny text o revízii smernice, ktorá sa týka podpory využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Ide o súčasť balíčka čistej energie z dielne Európskej komisie. Táto smernica je revíziou tej pôvodnej o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov z roku 2009. Jej účinnosť končí v roku 2020, preto bolo potrebné, aby Komisia predložila nový návrh využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Naprieč viacerými politickými skupinami boli tomuto návrhu vyčítané neambiciózne ciele. V Parlamente sme nakoniec schválili istý kompromis medzi tým, čo navrhovala Komisia, a tým, čo presadzoval spravodajca Blanco Lopéz. Schválili sme cieľ, ktorý počíta s 35 % podielom energie z obnoviteľných zdrojov v Únii na hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2030. Napriek viacerým technickým problematickým otázkam verím, že finálna odhlasovaná verzia bude dobrým základom pre vyjednávanie s Radou. Väčším využívaním obnoviteľných zdrojov nielenže ekologicky pristupujeme ku vyrábaniu energie, ale tiež stimulujeme investície, inovácie a tvorbu pracovných miest.

Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)

16-01-2018

Medzinárodná správa o oceánoch je výstižným zhrnutím toho, akú dôležitosť zohráva tento ekosystém a akým rizikám v poslednom čase musí čeliť. Svetový oceán zaberá 70 % povrchu našej planéty a okrem toho, že je výrazným zdrojom našej obživy, produkuje významnú časť kyslíka, ktorý dýchame. Odpad, otepľovanie, nadmerný lov, ťažba nerastných surovín, zvyšovanie hladiny oceánov sú len hŕstkou problémov, ktorých spoločným menovateľom je človek. Schválený text zdôrazňuje potrebu koordinovaného a integrovaného prístupu na zabezpečenie lepšej správy oceánov. EÚ môže v tomto zohrávať rolu globálneho lídra, a tým vyslať inšpiratívny signál i pre ostatných aktérov, ktorí si dôležitosť ochrany oceánov ešte dostatočne neuvedomujú.

Ženy, rovnosť medzi ženami a mužmi a klimatická spravodlivosť (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

Uznesenie o klimatickej spravodlivosti je jedným z tých dokumentov, ktoré sa snažia o prieniky vo viacerých oblastiach, ako sú zníženie objemu emisií, odstraňovanie následkov prírodných katastrof a s tým súvisiaca humanitárna pomoc a zlepšenie postavenia žien ako obetí týchto klimatických zmien. Globálna zmena klímy predstavuje závažný problém, ktorý treba riešiť v spolupráci s čo najväčším počtom krajín. Napriek tomu si myslím, že naša snaha v boji proti tomuto fenoménu by mala byť lepšie zacielená. Každá krajina totiž čelí iným výzvam: zatiaľ čo v jednej sú to extrémne teplá, v druhej to môžu byť extrémne záplavy. Navyše, niektoré krajiny bojujú s dôsledkami zmeny klímy, aj keď samé sa len minimálne podieľajú na vypúšťaní emisií, ktoré tieto zmeny vyvolávajú. Preto i náš prístup by mal byť viac individuálny, zohľadňujúc špecifiká problémov, ktorým jednotlivé štáty, resp. regióny čelia.

Situácia Rohingov (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)

14-12-2017

Oceňujem, že Európsky parlament prijal uznesenie o situácii Rohingov v Mjanmarsku, ktorí sú jednou z náboženských menšín v prevažne budhistickej krajine. Dlhé roky sú terčom diskriminácií zo strany bezpečnostných zložiek, ktoré sa v poslednej dobe vyostrili do cieleného zabíjania, prenasledovania, mučenia a vypaľovania obydlí. Je pádne podozrenie, že tu dochádza ku genocíde. Pokiaľ nechceme, aby sa história opakovala, musíme vynaložiť všetky diplomatické mechanizmy, aby vláda v Mjanmarsku začala konať a dodržiavať základné ľudské práva všetkých svojich občanov. Medzinárodne spoločenstvo by sa malo intenzívnejšie zaoberať otázkou prenasledovania Rohingov, pretože doterajšie zistenia a svedectvá ľudí priamo z terénu sú priamym dôkazom blížiacej sa humanitárnej katastrofy. Viac ako 600 000 Rohingov bolo nútených od augusta 2017 ujsť do susedného Bangladéšu, pričom sa odhaduje, že tento počet do konca roka ešte narastie. Situácia je alarmujúca, preto prvoradou prioritou musí byť zastavenie násilia a prenasledovania a zabezpečenie prístupu Rohingov k potravinám, vode a liekom.

Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

Podporila som v hlasovaní uznesenie Európskeho parlamentu o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom. Po mesiaci intenzívnych prác sa podarilo uskutočniť značný pokrok v rokovaniach medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Vzhľadom na to hlavní vyjednávači z európskej aj britskej strany dospeli vo svojej spoločnej správe k záveru, že je možné postúpiť v rokovaniach do druhej fázy. Dôvodom, ktorý možno považovať za zásadný pri posune v rokovaniach, je najmä vylepšená ponuka od britskej premiérky, ktorú možno považovať za serióznu dohodu v súvislosti s nastavením vzťahov a procesov v rámci Brexitu. Vzhľadom na tieto skutočnosti Rada prijme smernicu s ohľadom na možné prechodné opatrenia, ako aj rámec pre budúce vzťahy. Avšak treba zdôrazniť, že prvá fáza nie je týmto (zatiaľ) uzavretá. Naopak, ostáva ešte veľa nevyriešeného, a preto sa rokovania budú môcť rozvíjať len vtedy, ak budú partneri dôsledne rešpektovať záväzky vyplývajúce zo spoločnej správy.

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (A8-0350/2017 - David McAllister)

13-12-2017

Európsky parlament prijal výročnú správu o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorá opisuje aktuálny stav implementovanej zahraničnej a obrannej politiky, a vzhľadom naň navrhuje odporúčania do budúcich rokov. V prvom rade sa v tejto súvislosti zdôrazňuje, že najefektívnejší spôsob ako chrániť európske záujmy je spoločný postup na úrovni EÚ, keďže žiadny z členských štátov nie je schopný sám odpovedať na súčasné bezpečnostné výzvy. Navyše táto spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ by mala byť založená na demokratických hodnotách, rešpekte k zákonom berúc do úvahy univerzálne ľudské práva a základné slobody. Zároveň sa členské štáty zhodli, že do ďalších rokov je potrebné sa zamerať najmä na tri oblasti. Po prvé, je potrebné koordinované posudzovanie zásadných hrozieb a výziev v rámci EÚ, ako aj spoločný prístup k ich riešeniu. Ďalej je nevyhnutná konsolidácia a prehĺbenie európskeho projektu a aj vonkajšej činnosti Únie, pričom by sa mal dať dôraz na účinnú spoluprácu medzi členskými štátmi, partnermi a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami. Keďže Únia by mala byť lídrom v tejto oblasti a svojimi politikami zabezpečovať a presadzovať mier, ochraňovať ľudské práva a demokratický, politický, ako aj ekonomický poriadok, tak som dané uznesenie podporila svojim hlasom.

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ v tejto oblasti (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)

13-12-2017

Európska únia sa od svojho vzniku, vzhľadom na hodnoty, na ktorých vznikla, zasadzuje za ochranu právneho štátu, demokracie, mieru a ľudských práv a slobôd. Túto aktívnu rolu Únie v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky vyžadujú aj samotné zakladajúce zmluvy vzhľadom na článok 21 zmluvy o EÚ. Hlavným cieľom prijatej výročnej správy je identifikovanie problémov a zameranie sa na výzvy, ktorým čelia tretie krajiny v súvislosti s ľudskými právami a demokraciou, ako aj uskutočnenie spätnej kontroly účinnosti politík EÚ v tejto oblasti. Zároveň sa v správe analyzuje aj tvorba politík v súvislosti s ľudskými právami vnútri Únie, najmä so zameraním sa na rok 2016. Avšak aj napriek snahám Únie je vo svete mnoho krajín, kde sa nerešpektujú základné a univerzálne ľudské práva a slobody, čo môže byť aj dôsledok neúčinnej politiky EÚ v tejto oblasti, konkrétne dodržiavanie ľudských práv nie je vždy zásadnou podmienkou pri obchodných rokovaniach inštitúcií EÚ s tretími krajinami. Znepokojujúce je aj to, že Parlament opakovane žiada v týchto správach legalizovanie potratov, a to aj napriek tomu, že podľa všetkých medzinárodných dokumentov je právo na život základným a prvoradým právom. A preto, vzhľadom na tieto skutočnosti, som správu nemohla podporiť.

Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)

12-12-2017

Európsky parlament prijal správu o občianstve EÚ za rok 2017, ktorá sa zameriava na hodnotenie stavu občianstva a občianskych práv v Únii, identifikuje nedostatky a výzvy, ako aj stanovuje prioritné oblasti a opatrenia na nasledujúce obdobie. Občianstvo EÚ a s ním súvisiace práva boli zavedené v roku 1992 Maastrichtskou zmluvou, ako aj Chartou základných práv EÚ, pričom správne uplatňovanie tohto práva je spoločnou zodpovednosťou členských štátov a európskych inštitúcií. Preto na posilnenie povedomia o európskom občianstve je nevyhnutná účinná ochrana a garancia občianskych práv, a to najmä prostredníctvom demokratickej a participatívnej správy vecí verejných, priamej účasti občanov na rozhodovacích procesoch a čo najvyššej miere transparentnosti. Niektoré body tejto správy však vyvolávajú obavy, že samotný Parlament nerešpektuje zákony, chartu a zmluvy. Správa totiž v odseku 12 vyzýva Komisiu, aby uľahčila plný prístup k službám sexuálnej a reprodukčnej starostlivosti vo všetkých členských štátoch, pričom charta základných práv jasne hovorí, že právo využívať lekársku starostlivosť je garantované za podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi. Rovnako za škodlivé považujem snahu vytvoriť nadnárodné volebné zoznamy do volieb do Európskeho parlamentu, ktoré len prehĺbia nedôveru v EÚ a znížia volebnú účasť. Správu v tomto znení som nemohla podporiť, a preto som hlasovala proti.

Smerom k stratégii digitálneho obchodu (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)

12-12-2017

Globalizácia a digitalizácia hospodárstiev a medzinárodného obchodu výrazne podnecuje ekonomický rast a rozvoj, pričom pôsobí aj ako významný faktor pre stimuláciu inovácií, produktivity a konkurencie európskeho hospodárstva. Avšak v kontexte rýchlo rozvíjajúcej sa digitalizácie a s ňou spojených nových technológií je nevyhnutné vytvoriť účinný právny rámec, ktorý by zladil zmeny na trhu a práva spotrebiteľov. Preto Parlament prijal uznesenie, v ktorom zdôrazňuje, že tieto normy by mali byť postavené na troch prvkoch: zabezpečiť prístup digitálneho tovaru a služieb v tretích krajinách (odstránenie existujúcich bariér a zamedzenie protekcionizmu), obchodné pravidlá by mali viesť k vytvoreniu hmatateľných prínosov pre zákazníkov a zároveň by mali zaisťovať a presadzovať dodržiavanie ľudských práv (napr. v ochrane osobných údajov a súkromia). Navyše v tejto súvislosti zdôrazňuje, aby sa všetky stratégie digitálneho obchodu snažili podporovať začínajúce, malé a stredné podniky a umožniť im zapojiť sa do cezhraničného elektronického obchodu, keďže práve tieto podniky predstavujú motor ekonomického rozvoja v spoločnosti. Keďže je v záujme rozvoja nevyhnutné neustále reflektovať na zmeny v charaktere trhu, tak vítam túto iniciatívu Parlamentu, ktorú som v hlasovaní podporila.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F247
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F247
  1047 Brussels