Anna ZÁBORSKÁ
 • Anna
  ZÁBORSKÁ
 • Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka
 • Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie
 • Dátum narodenia: 7. jún 1948, Zürich

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

274

Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny (rozprava)

11-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-11(19)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

11-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-11(22)

Zimný plán pre žiadateľov o azyl (rozprava)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(8)

Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (B8-0594/2017, B8-0595/2017)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(14.6)

Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja (rozprava)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(16)

Prenasledovanie kresťanov vo svete (rozprava)

13-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-13(17)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

1

SPRÁVA o Novej aliancii pre potravinovú bezpečnosť a výživu

DEVE
03-05-2016 A8-0169/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k úlohe EÚ v OSN – ako lepšie dosahovať ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky

DEVE
24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990

STANOVISKO k správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme, ktorá sa má podpísať v Paríži

DEVE
10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

11

STANOVISKO o uplatňovaní hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ

DEVE
22-11-2017 DEVE_AD(2017)610543

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k zavádzaniu nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny

FEMM
22-06-2017 FEMM_AD(2017)606232

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)601032

STANOVISKO k pracovným podmienkam a neistým pracovným miestam

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)584186

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

STANOVISKO k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

DEVE
06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996

STANOVISKO o činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)577082

STANOVISKO k plneniu cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností

FEMM
29-01-2016 FEMM_AD(2016)571414

STANOVISKO k príprave na svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti na humanitárnu pomoc

FEMM
19-10-2015 FEMM_AD(2015)565156

Návrhy uznesení

88

Návrh spoločného uznesenia o Salvádore: prípady žien prenasledovaných za potrat

13-12-2017 RC-B8-0691/2017

Návrh spoločného uznesenia o Kambodži, a najmä o rozpustení strany CNRP

13-12-2017 RC-B8-0686/2017

Návrh spoločného uznesenia o slobode prejavu vo Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana Hou

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

Návrh spoločného uznesenia o teroristických útokoch v Somálsku

15-11-2017 RC-B8-0600/2017

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0647/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Freedom of expression in Sudan, notably the case of Mohamed Zine El Abidine

13-11-2017 B8-0642/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Terrorist attacks in Somalia

13-11-2017 B8-0635/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o situácii na Maldivách

04-10-2017 RC-B8-0549/2017

Písomné vyhlásenia

5

Písomné vyhlásenie o podpore konzumácie rýb

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 66 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti prejavom nenávisti a extrémizmu na internete

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 143 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o podpore a zdravotných výhodách dojčenia v Európe

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Premlčané

Podrobnosti

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Dátum začatia : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatárov : 116 - 02-05-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Prijaté (dátum) : 27-07-2015
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 02 k zápisnici z 07-09-2015
Počet signatárov : 394 - 28-07-2015

Písomné vyhlásenie o uznaní si genocídy kresťanov vo svete a zavedení Európskeho dňa proti prenasledovaniu a diskriminácii kresťanov vo svete

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Premlčané

Podrobnosti

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatárov : 112 - 28-07-2015

Parlamentné otázky

14

Väčšia interpelácia - Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 O-000029/2017 Komisia

Konflikt medzi Dinkami a Nuermi a následná humanitárna kríza v Južnom Sudáne

27-03-2017 E-002067/2017 Komisia

Protižidovská propaganda na západnom brehu Jordánu

08-03-2017 E-001597/2017 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných olejov, najmä palmových olejov

06-01-2017 O-000001/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinného oleja, najmä palmového oleja

02-09-2016 O-000110/2016 Komisia

Podpora úlohy žien v boji proti radikalizácii a násilnému extrémizmu

17-06-2016 E-004917/2016 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných a najmä palmových olejov

03-06-2016 O-000085/2016 Komisia

Existencia necolných prekážok obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ

04-02-2016 O-000022/2016 Komisia

Preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ

30-09-2015 O-000117/2015 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

92

Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 (A8-0372/2017 - Jens Geier)

30-11-2017

Európsky parlament prijal uznesenie, ktorým sa mení rozhodnutie parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané okolnosti na rok 2017. Táto rezerva, vychádzajúc z viacročného finančného rámca 2014-2020, sa stanovuje do výšky 0,03% hrubého národného dôchodku Únie, pričom sa na rok 2017 stanovila vo výške 1 906,1 milióna EUR rozdelených do viacerých rozpočtových oblastí. Avšak zmierovací výbor na prijatie rozpočtu na rok 2018 odsúhlasil upraviť započítanie rezervy na nepredvídané udalosti - konkrétne znížiť o 252 miliónov EUR sumu započítanú do oblasti „Administratíva“ v rámci rozpočtového roku 2017, a to s cieľom zvýšiť celkovú mieru záväzkov dostupnú v roku 2018. Táto revízia síce nie je nevyhnutná, avšak umožňuje vyššiu flexibilitu v skoršej fáze viacročného finančného rámca. Túto revíziu považujem za rozumnú a preto som ju podporila svojim hlasom.

Nástroj na podporu stability a mieru (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)

30-11-2017

Európsky parlament prijal v prvom čítaní pozíciu k spoločnému vyhláseniu parlamentu, Rady a Komisie o vzájomnom prepojení bezpečnosti s rozvojom. V záujme odstránenia chudoby je často nevyhnutné zaistiť bezpečnosť konfliktného regiónu. Kvôli tomu prijala EÚ uznesenie, ktoré jej umožňuje v rámci rozvojovej pomoci podporovať aj sektor bezpečnosti v rozvojových krajinách v snahe odstránenia konfliktov, stabilizácie regiónu, dodržiavania ľudských práv a právneho štátu, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre rozvoj a rast. V tejto súvislosti bude môcť Únia vo výnimočných okolnostiach podporovať v rámci rozvojovej spolupráce budovanie kapacít vojenských aktérov v tretích krajinách vrátane odbornej prípravy, mentorstva, poradenstva, zlepšenia infraštruktúry a technickej spolupráce. Takáto pomoc sa však môže poskytnúť len vtedy, ak ciele rozvojovej politiky sa nedajú uskutočniť pomocou nevojenských nástrojov a ak je ohrozená existencia fungujúcich štátnych inštitúcií alebo ochrana ľudských práv a základných slobôd, pričom štátne inštitúcie nie sú sami schopné túto hrozbu zvládnuť. Zároveň sa zdôrazňuje, že pomoc v súvislosti s bezpečnosťou sa nesmie použiť na financovanie budovania kapacít vojenských aktérov na iné účely ako na zabezpečovanie rozvojových činností a to vždy v súlade s medzinárodným právom. Nakoľko rovnako vnímam dôležitosť vzájomnej prepojenosti bezpečnosti a rozvoja, tak som dané uznesenie podporila.

Situácia v Jemene (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017)

30-11-2017

Situácia v Jemene je aj naďalej tragická, pričom predstavuje jednu z najväčších kríz v oblasti potravinovej bezpečnosti na svete. Konkrétne 20 miliónov ľudí je odkázaných na pomoc, 7 miliónov z nich sa nachádza v núdzovej situácii a 2,2 milióna detí trpí vážnou podvýživou. Vzhľadom na tieto udalosti parlament prijal uznesenie, v ktorom dôrazne odsudzuje pokračujúce násilie v Jemene a zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu. Zároveň plne podporuje snahy OSN o obnovenie rokovaní a zdôrazňuje, že len politickým riešením konfliktu skrze diplomatické rokovania možno obnoviť mier a zachovať jednotu, nezávislosť a územnú celistvosť Jemenu. Riešenie tohto konfliktu by malo spočívať aj v aktívnom zapojení medzinárodných a regionálnych aktérov a ich konštruktívnej spolupráce. Parlament ďalej vyjadruje obavu nad tým, že nestabilitu v regióne využívajú teroristické a extrémistické organizácie, ktoré predstavujú ohrozenie aj mimo daného regiónu, a preto treba prijať rázne kroky proti týmto skupinám. V neposlednom rade parlament vyzýva EÚ a členské štáty, aby súbežne s humanitárnym a politickým úsilím podporovali budovanie mieru a odolnosť štruktúr na rýchle obnovenie základných služieb a infraštruktúry, ako aj stimulovanie miestneho hospodárstva a sociálnej súdržnosti. Situácia v Jemene je kritická a potrebuje rýchle a rázne opatrenia a z tohto dôvodu som podporila aj túto dôležitú iniciatívu parlamentu.

Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (A8-0339/2017 - Helga Stevens)

30-11-2017

V EÚ žije približne 80 miliónov osôb so zdravotným postihnutím. Napriek tomu, že sú to plnoprávni občania, títo ľudia nemajú vo všetkých sférach života rovnaké práva, dôstojnosť a prístup k plnej účasti na živote spoločnosti. V realite čelia rôznym formám diskriminácie až sociálnemu vylúčeniu. Preto parlament prijal uznesenie o vykonávaní európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia. Medzi kľúčové oblasti tejto stratégie patrí dostupnosť, zapojenie, rovnosť, zamestnanosť, vzdelávanie, odborná príprava, sociálna ochrana a samozrejme zdravie. Oceňujem, že parlament vyzýva EÚ, aby v rámci svojej vonkajšej činnosti bola rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc prístupná aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Pre odstraňovanie diskriminácie je potrebné, aby inštitúcie EÚ a členské štáty prijali účinné opatrenia a poskytli dostatočné stimuly s cieľom úplného začlenenia hendikepovaných do všetkých aspektov života. Žiaľ do správy sa dostalo aj požiadavka na podporu reprodukčných práv, ktorá zahŕňa aj tzv. právo na potrat.

Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)

16-11-2017

EÚ je dôležitým partnerom Afriky v hospodárskej a obchodnej oblasti, pričom hrá dôležitú úlohu práve v oblastiach rozvoja, humanitárnej pomoci a bezpečnosti. Vzhľadom na niekoľkoročné úspešné partnerstvo medzi Afrikou a EÚ je potrebné vytvoriť novú – aktuálnu víziu, ktorá by odrážala vývoj politickej, hospodárskej, environmentálnej aj sociálnej situácie oboch kontinentov. Snahou je vytvoriť silnejšie, modernejšie a politicky silné partnerstvo pre účinnejšie dosahovanie vzájomných cieľov. V rámci novej vízie sa zdôrazňuje intenzívnejší politický dialóg najmä v oblastiach hospodárskeho rozvoja, dobrého spravovania, ľudských práv, rozvoja ľudského kapitálu, bezpečnosti, migrácie a životného prostredia. Aby bolo možné dosahovať spoločné ciele udržateľného rozvoja je nevyhnutné budovať odolné štáty, ktoré by pracovali v prospech svojich občanov a najmä mladých ľudí. Európsky parlament navrhuje v tomto uznesení viacero konkrétnych a dobrých opatrení, ktoré oceňujem. Avšak nesúhlasím, aby v rámci spolupráce s Afrikou EÚ presadzovala sexuálne a reprodukčné práva, ktorých obsahom je aj vykonávanie potratov. To je dôvod, pre ktorý som dané uznesenie nakoniec nemohla podporiť.

Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu (A8-0340/2017 - Javi López)

16-11-2017

Podporila som svojim hlasom uznesenie parlamentu o boji proti nerovnostiam, nakoľko práve tento spoločenský jav ohrozuje sociálnu dôveru, bráni mobilite, brzdí udržateľný rast a môže spôsobiť až odpor voči demokratických inštitúciám. Je nevyhnutné, aby Únia koordinovala svoje politiky v snahe eliminovať nerovnosti, pričom však treba zdôrazniť, že oblasť sociálnej politiky spadá z veľkej časti pod kompetenciu členských štátov. EÚ by mala poskytovať a podporovať vhodný a účinný rámec opatrení, prostredníctvom ktorého by sa zabezpečili rovnaké a bezpečné pracovné podmienky pre všetkých. V tejto súvislosti je dôležité, aby členské štáty poskytovali dostupné vzdelanie a odbornú prípravu zosúladenú s potrebami trhu. Ďalej je nevyhnutné, aby garantovali spravodlivú mzdu nad hranicou chudoby. Členské štáty by mali taktiež vylepšiť svoje systémy sociálneho zabezpečenia, aby tým zabezpečili primerané a dôstojné dôchodky pre svojich občanov. V závere uznesenie parlament vyzýva, aby členské štáty podporovali reformy daňových politík, ako aj bojovali proti korupcii vo verejnej správe a nerovnomernému rozdeleniu bohatstva v spoločnosti, ktoré vo veľkej miere prispieva k prehlbovaniu rozdielov a v konečnom dôsledku ku zvyšovaniu chudoby.

Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)

15-11-2017

V snahe o ochranu výrobného odvetvia EÚ pred nečestnými obchodnými praktikami (vyplývajúcimi z deformácii trhu v krajinách mimo Únie) prijal Európsky parlament a Rada v roku 2016 nariadenie o spoločných pravidlách pred dumpingovými dovozmi z tretích krajín. Avšak vzhľadom na nové nadobudnuté skúsenosti, potom ako nariadenie vstúpilo do platnosti, bolo nevyhnutné prijať prísnejšie opatrenia, ktoré by reflektovali limity a nedostatky toho pôvodného. Konkrétne, bolo potrebné zadefinovať za akých okolností možno uznať existenciu výrazných deformácií ohrozujúcich procesy voľného trhu. Stanovilo sa, že ide o prípady, kedy vykazované ceny alebo náklady nie sú výsledkom pôsobenia trhových síl, pretože sú negatívne ovplyvňované vládnymi zásahmi (resp. nezásahmi). Zároveň, nariadenie zavádza novú metodiku na výpočet antidumpingových vyrovnávacích ciel na dovoz do EÚ z tretích krajín. Vítam revíziu tohto nariedenia, keďže jeho zámerom je ochrana konkurencieschopnosti EÚ a ochrana pracovných miest našich občanov.

Východné partnerstvo: samit v novembri 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

Hlasovala som za prijatie odporúčania parlamentu adresované Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť v súvislosti s blížiacim sa samitom o Východnom partnerstve. Cieľom tejto spolupráce je vytváranie nevyhnutných podmienok pre úzke politické vzťahy a hospodársku integráciu. Keďže sa od posledného samitu podarilo dosiahnuť významný pokrok, tak parlament odporúča, aby sa novembrový samit orientoval na budúcnosť a poskytol novú dynamiku a stanovil jasnú politickú víziu budúcnosti Východného partnerstva, pričom jeho výstup by mal predstavovať základ na presadzovanie základných hodnôt Európskej únie. Zároveň zdôrazňuje snahu o posilnenie občianskej spoločnosti - ako nenahraditeľného aktéra v procese demokratickej konsolidácie, s dôrazom na podporu postavenia mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania, mobility a podpory v podnikaní. Zároveň vyzýva EÚ a partnerské krajiny, aby spoločne bojovali proti organizovanému zločinu, nelegálnej migrácii, terorizmu, počítačovej kriminalite a obchodovaniu s ľuďmi. V neposlednom rade vyzýva na ukončenie vojenských konfliktov v regióne a zároveň chce presadzovať spoločný postup voči Rusku, ktorého vojenská prítomnosť v regióne v posledných rokoch znepokojivo vzrástla. Na záver parlament zdôrazňuje, že finančná podpora poskytovaná pre krajiny Východného partnerstva bude prísne podmienená prijatím a reálnym vykonávaním reformných politík.

Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

Podporila som uznesenie parlamentu, ktoré sa zameriava na posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ. Keďže na európskych cestách príde ročne o život približne 25 500 osôb a okolo 135 000 sa ťažko zraní, tak v záujme dosiahnutia cieľa nulovej úmrtnosti je potrebné prijať viac účinnejších opatrení v oblasti aktívnej aj pasívnej bezpečnosti vozidiel . Zo štatistík je zrejmé, že až 92% všetkých nehôd je spôsobených práve ľudskou chybou, resp. jej kombináciou. Preto by mali byť v autách povinne namontované asistenčné bezpečnostné systémy, ktoré významne prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. V tejto súvislosti správa zároveň zdôrazňuje potrebu podpory výskumu a inovácií, zlepšenie stavu cestnej infraštruktúry, ako aj harmonizáciu a komplementárnosť medzinárodných a vnútroštátnych právnych predpisov. Táto modernizácia a inovatívne opatrenia by viedli k posilneniu interoperability asistenčných systémov, ktoré sú súčasťou tzv. inteligentnej infraštruktúry. V neposlednom rade vyzdvihuje potrebu kolektívnej a zdieľanej mobility s cieľom zmenšiť počet áut na cestách, najmä v mestských oblastiach, a naopak podporuje opatrenia na zvýšenie podielu bicyklov a profesionálne riadených vozidiel. Na záver uznesenie zdôrazňuje, že je zásadné, aby sa zachovala vysoká úroveň ochrany osobných údajov, ako aj práva na súkromie a IT bezpečnosť, aby sa vylúčilo riziko nehôd z dôvodu diaľkového ovládania palubných systémov.

Zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez)

14-11-2017

Demografické zmeny sú v súčasnej Európe vážnym problémom – obyvateľstvo starne, rodí sa menej detí, a tým pádom ubúda počet obyvateľov v produktívnom veku, ktorí navyše často odchádzajú za prácou do zahraničia, kvôli nedostatku pracovných príležitostí v ich regióne. Tieto demografické zmeny, ktoré sa v porovnaní s minulosťou zvyšujú s nevídanou intenzitou, vystavujú členské štáty aj regionálnych aktérov výraznému hospodárskemu, sociálnemu a environmentálnemu tlaku, najmä pokiaľ ide o zabezpečovanie verejných služieb. Jednou z hlavných prioritou EÚ je podporovať inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Pre dosiahnutie tohto cieľu je nevyhnutný koordinovaný prístup pri navrhovaní a vykonávaní konkrétnych politík naprieč všetkými európskymi, vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi s ohľadom na miestnu realitu každého regiónu. Dôležitou otázkou je tiež zlepšenie koordinácie a zvýšenie účinnosti nástrojov EÚ, akými sú predovšetkým spoločná poľnohospodárska politika, Európske štrukturálne a investičné fondy vrátane Kohézneho fondu, Európská územnná spolupráca a Európský fond pre strategické investície. Podporila som toto uznesenie parlamentu, nakoľko je dôležité zaujať proaktívnejší a jasnejší prístup k riešeniu demografickej krízy, a tak zabrániť ďalšiemu prehlbovaniu rozdielov medzi regiónmi.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F247
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F247
  1047 Brussels