Anna ZÁBORSKÁ
 • Anna
  ZÁBORSKÁ
 • Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka
 • Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie
 • Dátum narodenia: 7. jún 1948, Zürich

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

259

Bezpečnosť na európskych cestách (rozprava)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(20)

Správa o Turecku za rok 2016 (A8-0234/2017 - Kati Piri)

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(12.1)

Jediné sídlo Európskeho parlamentu (rozprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (stručná prezentácia)

03-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-03(21)

Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo (A8-0195/2017 - Nicola Danti)

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(8.2)

Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií (B8-0405/2017, B8-0406/2017)

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(8.5)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

1

SPRÁVA o Novej aliancii pre potravinovú bezpečnosť a výživu

DEVE
03-05-2016 A8-0169/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k úlohe EÚ v OSN – ako lepšie dosahovať ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky

DEVE
24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990

STANOVISKO k správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme, ktorá sa má podpísať v Paríži

DEVE
10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

10

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k zavádzaniu nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny

FEMM
22-06-2017 FEMM_AD(2017)606232

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)601032

STANOVISKO k pracovným podmienkam a neistým pracovným miestam

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)584186

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

STANOVISKO k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

DEVE
06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996

STANOVISKO o činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)577082

STANOVISKO k plneniu cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností

FEMM
29-01-2016 FEMM_AD(2016)571414

STANOVISKO k príprave na svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti na humanitárnu pomoc

FEMM
19-10-2015 FEMM_AD(2015)565156

STANOVISKO k politike súdržnosti a marginalizovaným komunitám

FEMM
15-07-2015 FEMM_AD(2015)554696

Návrhy uznesení

80

Návrh spoločného uznesenia o situácii na Maldivách

04-10-2017 RC-B8-0549/2017

Návrh spoločného uznesenia o situácii osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malawi

04-10-2017 RC-B8-0543/2017

  Motion for a resolution on situation in the Maldives

02-10-2017 B8-0558/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on the cases of Crimean Tatar leaders Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov and journalist Mykola Semena

02-10-2017 B8-0557/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Situation of people with albinism in Malawi and other African countries

02-10-2017 B8-0547/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Burundi

05-07-2017 RC-B8-0465/2017

Návrh spoločného uznesenia o Eritrei, najmä o prípadoch Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka

05-07-2017 RC-B8-0464/2017

Návrh spoločného uznesenia o prípadoch nositeľa Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-ča

05-07-2017 RC-B8-0459/2017

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Konžskej demokratickej republike

12-06-2017 RC-B8-0397/2017

Písomné vyhlásenia

5

Písomné vyhlásenie o podpore konzumácie rýb

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 66 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti prejavom nenávisti a extrémizmu na internete

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 143 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o podpore a zdravotných výhodách dojčenia v Európe

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Premlčané

Podrobnosti

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Dátum začatia : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatárov : 116 - 02-05-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Prijaté (dátum) : 27-07-2015
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 02 k zápisnici z 07-09-2015
Počet signatárov : 394 - 28-07-2015

Písomné vyhlásenie o uznaní si genocídy kresťanov vo svete a zavedení Európskeho dňa proti prenasledovaniu a diskriminácii kresťanov vo svete

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Premlčané

Podrobnosti

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatárov : 112 - 28-07-2015

Parlamentné otázky

14

Väčšia interpelácia - Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 O-000029/2017 Komisia

Konflikt medzi Dinkami a Nuermi a následná humanitárna kríza v Južnom Sudáne

27-03-2017 E-002067/2017 Komisia

Protižidovská propaganda na západnom brehu Jordánu

08-03-2017 E-001597/2017 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných olejov, najmä palmových olejov

06-01-2017 O-000001/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinného oleja, najmä palmového oleja

02-09-2016 O-000110/2016 Komisia

Podpora úlohy žien v boji proti radikalizácii a násilnému extrémizmu

17-06-2016 E-004917/2016 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných a najmä palmových olejov

03-06-2016 O-000085/2016 Komisia

Existencia necolných prekážok obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ

04-02-2016 O-000022/2016 Komisia

Preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ

30-09-2015 O-000117/2015 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

73

Väzenské systémy a podmienky (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron)

05-10-2017

Vo väzniciach v rámci EÚ je väznených viac ako pol milióna osôb, pričom až v tretine členských štátov majú vážny problém s preplnenosťou väzníc. Táto skutočnosť má za následky znižovanie kvality väzenských podmienok, môže prispievať k radikalizácii väzňov a mať nepriaznivé účinky na zdravie, bezpečnosť a životné podmienky väzňov, ako aj personálu. Navyše v niektorých prípadoch sú podmienky a zaobchádzanie s väznenými ponižujúce, kruté a neľudské. EP je znepokojený týmito skutočnosťami a vyzýva členské štáty, aby dodržiavali medzinárodné pravidlá väznenia. Taktiež zdôrazňuje nevyhnutnosť špecifického prístupu voči mladistvým a tehotnými ženám, ktorý by zodpovedal ich potrebám. Zároveň EP vyzýva, aby sa väzňom poskytoval dostatočný priestor na realizáciu (napr. práca, štúdium, sociálna interakcia, účasť na voľbách), a tým sa zabezpečila ich jednoduchšia reintegrácia a resocializácia do spoločnosti. Avšak uznesenie v neposlednom rade vyzýva členské štáty, aby podnikli kroky na odstránenie akejkoľvek formy diskriminácie na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity pri zaobchádzaní s väzňami a aby zaručili práva väzňov na sexualitu. Toto vyjadrenie je veľmi vágne a nie je jasné, čo sa tým myslí a definuje, nakoľko aj samotný koncept rodovej identity je založený na subjektívnom (a premenlivom) vnímaní seba. Keďže s týmto bodom uznesenia nemôžem súhlasiť, tak som sa hlasovania zdržala.

Námietka k vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (B8-0542/2017)

04-10-2017

Vážený pán podpredseda, každá regulácia s priamym dopadom na životné prostredie sa snaží vyvážiť ekonomický záujem a záujem chrániť zdravie a životné prostredie. Ochrana ľudského zdravia však musí byť vždy prvoradá. Komisia v tomto prípade urobila chybu – navrhla zmenu platného nariadenia, ktorá by mohla vystaviť zdravie ľudí zvýšenému riziku, pričom tým zároveň prekročila svoje kompetencie. Endokrinné disruptory sú látky, ktoré vedú k narušeniu hormonálnej rovnováhy v ľudskom organizme a spôsobujú závažné ochorenia vrátane zníženia plodnosti u mužov a komplikácií v tehotenstve u žien. Pochybnosti o tom, či nejaký produkt používaný v poľnohospodárstve môže pôsobiť ako endokrinný disruptor, preto musia byť dostatočným dôvodom na zákaz jeho používania. Ďakujem.

Ukončenie manželstiev maloletých (B8-0535/2017)

04-10-2017

Vážený pán podpredseda, tak ako každý poslanec tohto parlamentu, aj ja principiálne odmietam manželstvá detí, pretože porušujú ich práva a sú vlastne formou násilia. Schválená správa však zneužíva túto vážnu tému na propagáciu takzvaného práva na potrat. Tým akoby sme priznali, že nedokážeme zabezpečiť deťom takú ochranu, aby sa žiadne dievča nemuselo báť nechceného tehotenstva v manželstve, ktoré jej bolo nanútené. To nemôžem akceptovať. Prijaté uznesenie zároveň vytvára tlak na členské štáty, aby ratifikovali takzvaný Istanbulský dohovor. Nato však Únia nemá právo, nie je to jej kompetencia. Štáty dokážu aj bez tohto dohovoru prijímať účinné opatrenia na boj proti násiliu na ženách a dievčatách a rozhodovať o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa potrieb svojich občanov. Preto som predložené uznesenie nemohla podporiť. Ďakujem.

Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23) (B8-0534/2017)

04-10-2017

Zmeny klímy sú v súčasnosti jeden z najväčších globálnych problémov, ktorého negatívne dôsledky zasahujú do rôznych oblastí života spoločnosti, či už na úrovni hospodárstva, nevyhnutnej migrácie alebo aj politickej stability. Vzhľadom na to, že zmeny klímy predstavujú jednu z najdôležitejších výziev pre ľudstvo sa nedávno konala konferencia OSN o zmene klímy. V nadväznosti na konferenciu prijal EP uznesenie, v ktorom zdôrazňuje, že EÚ má schopnosť a zodpovednosť, aby išla v tejto veci príkladom a zároveň by sa mala chopiť vedenia pokiaľ ide o obranu Parížskej dohody, nakoľko najviac zmenami klímy postihnuté krajiny nemajú dostatočné zdroje a kapacitu, aby proti tejto hrozbe sami bojovali. Zároveň EP zdôrazňuje, že pri napĺňaní adaptačných cieľov a opatrení nemôžu byť porušované ľudské práva, a taktiež by sa mali do implementácie zapojiť aktéri občianskej spoločnosti. V neposlednom rade žiada o stanovenie dlhodobých adaptačných cieľov na zmenu klímy, ktoré by sa zároveň mali začleniť do vnútroštátnych rozvojových stratégií, pričom ciele politiky v tejto oblasti by mali byť aj v centre snáh zahraničnej politiky EÚ. Na záver uznesenie zdôrazňuje nevyhnutnosť definovania pojmu „klimatický utečenec“, nakoľko zvyšujúci sa počet migrantov z dôvodu prírodných katastrof v posledných rokoch nevyhnutne vyžaduje jasný legálny rámec. Uznesenie EP som podporila svojim hlasom.

Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

Vzhľadom na proces vyjednávania ohľadne Brexitu prijal Európsky parlament uznesenie o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom (UK). Text uznesenia sa zameriava v prvom rade na ochranu práv občanov EÚ, vrátane občanov UK, ktorí v súvislosti s odchodom UK z EÚ môžu stratiť svoje práva občanov EÚ, navyše môže dôjsť až k ich diskriminácii, čo dokonca nedávne incidenty preukázali. Preto EP zdôrazňuje nevyhnutnosť zachovať v dohode o vystúpení celý súbor pravidiel EÚ týkajúci sa (práv) občanov. Po druhé, uznesenie sa venuje špecifickému postaveniu Írska a Severného Írska v súvislosti s Brexitom, pričom EP zdôrazňuje, aby sa v rámci dohody o vystúpení zabezpečil plný súlad s Veľkopiatkovou dohodou a právnymi predpismi EÚ, aby sa zabezpečila stabilita mierového procesu v Severnom Írsku a zároveň sa zaručila integrita vnútorného trhu a colnej únie. Po tretie sa v uznesení zdôrazňuje, aby UK plnilo svoje finančné záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ a zároveň očakáva návrh finančného vyrovnania sa Spojeného kráľovstva vzhľadom na odchod z Únie. Prijaté uznesenie považujem za potrebné a zmysluplné, aby vyjednávania napredovali, a to najmä v oblasti zachovania práv občanov EÚ a dodržiavania platných záväzkov. Preto som dané uznesenie podporila svojim hlasom.

Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ (A8-0271/2017 - Anna Hedh)

03-10-2017

Nepodporila som uznesenie Európskeho parlamentu o posilnení ekonomického postavenia žien v súkromnom a verejnom sektore v EÚ, nakoľko vo svojom znení obsahoval niekoľko hodnotovo pre mňa neprijateľných požiadaviek. Na prvý pohľad bezpochyby zmysluplné a dôležité uznesenie, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie vo veciach zamestnanosti a povolania, podporovať rovnosť príležitostí, ako aj zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, či v neposlednom rade zabezpečiť zásadu rovnakej odmeny pre mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty obsahoval aj vyjadrenia, s ktorými nemôžem súhlasiť. V prvom rade ide o presadzovanie sexuálnych a reprodukčných práv, ktoré uznesenie považuje za nástroj na dosahovanie rovnosti pre všetkých. Avšak pod termínom reprodukčné práva sa skrýva aj tzv. právo na potrat. Potrat degraduje hodnotu života ženy a aj jej dieťaťa. Navyše, uznesenie taktiež explicitne vyzýva EÚ a členské štáty, aby podnikli spoločné kroky na ratifikovanie Istanbulského. Nakoľko som rázne proti týmto bodom uznesenia, tak som nemohla podporiť ani uznesenie ako celok.

Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)

03-10-2017

Občianska spoločnosť, resp. tretí sektor, predstavuje jeden zo základných pilierov demokratickej spoločnosti a zároveň ju možno vnímať aj ako ukazovateľ (mierku) úrovne demokracie v krajine. Občianska spoločnosť zahŕňa mimovládne a neziskové organizácie, ktoré pôsobia vo verejnom živote a obhajujú svoje záujmy, a tým posilňujú demokraciu a pluralitu spoločnosti, vytvárajú protiváhu k štátu, a tak kontrolujú a zabezpečujú demokratické zásady vládnych inštitúcií. EÚ považuje podporu občianskej spoločnosti za kľúčový nástroj pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja, rozširovaní a stimulácii ľudských práv, a tým aj úrovne demokracie v rozvojových krajinách. Preto EÚ považuje zmenšovanie priestoru občianskej spoločnosti v tretích krajinách za znepokojujúci stav ohrozujúci (rozvojovú) spoluprácu a stabilitu demokracie v daných krajinách. Uznesenie prijaté EP preto ponúka rôzne nástroje na zlepšenie daného stavu (napr. zvýšenie finančných stimulov, diplomatické zásahy, odporúčania, etc.), čo samozrejme vítam. Avšak uznesenie v bode 31. zdôrazňuje význam aktívnej podpory politík a opatrení týkajúcich sa práv žien vrátane sexuálnych a reprodukčných práv, inými slovami aj práva na potrat. S týmto zásadne nemôžem súhlasiť a preto som sa hlasovania o uznesení zdržala.

Boj proti počítačovej kriminalite (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

03-10-2017

Vzhľadom na stále sa zvyšujúcu intenzitu a rozsah kybernetickej kriminality v krajinách EÚ, ktorá je v niektorých krajinách rozšírenejšia než „tradičné“ formy kriminality, prijal EP uznesenie, ktoré má za cieľ vysporiadať sa a eliminovať vznikajúce škody, ktoré majú vplyv nie len na základné práva občanov EÚ, ale zároveň môžu predstavovať aj hrozbu pre právny štát a stabilitu demokratickej spoločnosti. Konkrétne ide najmä o ochranu a spracovávanie osobných údajov, detskú pornografiu, detskú prostitúciu, sexuálne vykorisťovanie detí a žien, rôzne druhy vydierania, čierny trh a falšovanie bezhotovostných platobných prostriedkov, ochrana elektronickej komunikácie, a zároveň aj stále sa zvyšujúca intenzita a komplexnosť útokov na národné a EÚ inštitúcie. Uznesenie preto, vzhľadom na tieto skutočnosti, zdôrazňuje nevyhnutnosť vytvorenia spoločného právneho rámca (ktorý v súčasnosti na medzinárodnej úrovni neexistuje), ako aj presného vymedzenia pojmov rôznych druhov kybernetickej kriminality s cieľom harmonizovať trestnú činnosť v tejto oblasti, a tak účinne a efektívne ohlasovať, stíhať a prípadne trestať takúto trestnú činnosť. Zároveň toto uznesenie požaduje vytvorenie akčného plánu na ochranu práv detí na internete, nakoľko práve deti predstavujú najzraniteľnejšiu skupinu v súvislosti s kybernetickou trestnou činnosťou. Tieto opatrenia považujem za veľmi dôležité a preto som toto uznesenie podporila.

Politické vzťahy EÚ s ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)

03-10-2017

Podporila som uznesenie o politických vzťahoch EÚ so združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktoré tento rok slávi už 40. výročie vzájomných formálnych vzťahov. Región ASEAN je jeden z najdynamickejších a najrýchlejšie rastúcich regiónov, najmä v oblastiach hospodárstva, technológií a výskumu, pričom EÚ a ASEAN dosahujú vysokú úroveň vzťahov a interakcie v oblasti obchodu, investícií, rozvoja, ekonomických a politických záležitostí. EP zdôrazňuje politickú hodnotu silných obchodných a investičných vzťahov a nabáda na ďalšie prehlbovanie vzťahov, pričom pripomína, že prekonanie rozvojových rozdielov v rámci ASEAN-u bude mať zásadný význam pri presadzovaní ďalšej integrácie, ako aj zaručení bezpečnosti, stability a ochrany ľudských práv v regióne, pričom už v súčasnosti sa to ASEAN-u úspešne darí zabezpečovať a napĺňať. Zároveň v tejto súvislosti chce EÚ naďalej podporovať partnerstvo s ASEAN-nom v oblasti bezpečnosti (najmä námornej a kybernetickej), pirátstva, terorizmu a humanitárnej pomoci. V neposlednom rade EP vyzýva EÚ a členské štáty, aby vyhľadávali príležitosti na spoluprácu s krajinami ASEAN-u v oblastiach posilňovania demokracie a aby sa pravidelne stretávali na ministerských úrovniach, pričom v neposlednom rade zdôrazňuje aj požiadavku na zriadenie medziregionálneho parlamentného zhromaždenia EÚ a ASEAN-u.

Transparentnosť, zodpovednosť a integrita v inštitúciách EÚ (A8-0133/2017 - Sven Giegold)

14-09-2017

Nepodporila som toto uznesenie. Na prvý pohľad sa síce môže zdať, že dokument hovorí o posilnení transparentnosti, v skutočnosti je však jeho cieľom presunutie kompetencií z demokraticky zvoleného Európskeho parlamentu na nezvolené, nimi samými nominované mimovládne organizácie. Žiaľ, sa medzi nimi nájdu aj také, ktoré svojou činnosťou ohrozujú samotné základy a hodnoty Európy. Návrh hovorí o zvyšovaní transparentnosti v záležitostiach poslancov Európskeho parlamentu a záujmových skupín, ale financovanie mimovládnych organizácií by podľa tohto dokumentu malo zostať tajomstvom. Tento návrh nepovažujem za správny, pokiaľ ide o ozajstné zvyšovanie transparentnosti v našich inštitúciách.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F247
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F247
  1047 Brussels