Anna ZÁBORSKÁ
 • Anna
  ZÁBORSKÁ
 • Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka
 • Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie
 • Dátum narodenia: 7. jún 1948, Zürich

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

297

Situácia v Maďarsku (rozprava)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(11)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

10-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-10(30)

Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ (rozprava)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(19)

Modernizácia vzdelávania v EÚ (rozprava)

11-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-11(18)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

11-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-11(21)

Oslava Medzinárodného dňa rodiny (15. máj)

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(12.2)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

2

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k úlohe EÚ v OSN – ako lepšie dosahovať ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky

DEVE
24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990

STANOVISKO k správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme, ktorá sa má podpísať v Paríži

DEVE
10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

17

  POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on strengthening the security of identity cards of Union citizens and of residence documents issued to Union citizens and their family members exercising their right of free movement

FEMM
03-10-2018 FEMM_AD(2018)628429

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

FEMM
03-10-2018 FEMM_AD(2018)623716

STANOVISKO s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o humanitárne víza

FEMM
10-09-2018 FEMM_AD(2018)622295

STANOVISKO o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom

DEVE
23-05-2018 DEVE_AD(2018)620878

STANOVISKO k situácii v Maďarsku (podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 17. mája 2017)

FEMM
17-05-2018 FEMM_AD(2018)619174

STANOVISKO k Európskemu akčnému plánu „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR)

ITRE
22-02-2018 ITRE_AD(2018)613604

STANOVISKO o uplatňovaní hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ

DEVE
22-11-2017 DEVE_AD(2017)610543

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k zavádzaniu nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny

FEMM
22-06-2017 FEMM_AD(2017)606232

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)601032

STANOVISKO k pracovným podmienkam a neistým pracovným miestam

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

Inštitucionálne návrhy uznesení

106

Návrh spoločného uznesenia o Mjanmarsku, najmä o prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Návrh spoločného uznesenia o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Návrh spoločného uznesenia o Ugande: zatknutie opozičných poslancov parlamentu

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

Návrh spoločného uznesenia o Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Návrh spoločného uznesenia o Somálsku

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0338/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0331/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0322/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Písomné vyhlásenia

5

Písomné vyhlásenie o podpore konzumácie rýb

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 66 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti prejavom nenávisti a extrémizmu na internete

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 143 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o podpore a zdravotných výhodách dojčenia v Európe

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Premlčané

Podrobnosti

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Dátum začatia : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatárov : 116 - 02-05-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Prijaté (dátum) : 27-07-2015
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 02 k zápisnici z 07-09-2015
Počet signatárov : 394 - 28-07-2015

Písomné vyhlásenie o uznaní si genocídy kresťanov vo svete a zavedení Európskeho dňa proti prenasledovaniu a diskriminácii kresťanov vo svete

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Premlčané

Podrobnosti

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatárov : 112 - 28-07-2015

Otázky na písomné zodpovedanie

6

Konflikt medzi Dinkami a Nuermi a následná humanitárna kríza v Južnom Sudáne

27-03-2017 E-002067/2017 Komisia

Protižidovská propaganda na západnom brehu Jordánu

08-03-2017 E-001597/2017 Komisia

Podpora úlohy žien v boji proti radikalizácii a násilnému extrémizmu

17-06-2016 E-004917/2016 Komisia

Účinnejšie opatrenia na zvýšenie informovanosti o demencii

02-07-2015 E-010698/2015 Komisia

VP/HR - diplomatické iniciatívy na záchranu Asie Bibiovej

13-11-2014 E-009186/2014 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

11

Väčšia interpelácia - Porušovanie základných ľudských práv žien v Pakistane

30-05-2018 O-000058/2018 Komisia

Väčšia interpelácia - Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 O-000029/2017 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných olejov, najmä palmových olejov

06-01-2017 O-000001/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinného oleja, najmä palmového oleja

02-09-2016 O-000110/2016 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných a najmä palmových olejov

03-06-2016 O-000085/2016 Komisia

Existencia necolných prekážok obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ

04-02-2016 O-000022/2016 Komisia

Preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ

30-09-2015 O-000117/2015 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisia

Interpelácie

2

Porušovanie základných ľudských práv žien v Pakistane

30-05-2018 G-000005/2018

Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 G-000004/2017

Písomné vysvetlenia hlasovania

141

Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)

04-10-2018

Európska únia je ekonomickou mocnosťou a tento stav musí reflektovať aj jej postavenie, pokiaľ ide o vytváranie svetových noriem v oblasti dodržiavania ľudských práv. Únia je založená na hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody a demokracie, ktorých rešpektovanie musí odrážať aj vonkajšia činnosť EÚ. Štáty by mali plniť svoje záväzky v oblasti ľudských práv na svojom území a zároveň chrániť svojich občanov pred porušovaním týchto práv tretími stranami, nevynímajúc podniky. Je potrebné, aby nadnárodné korporácie zabezpečili dôstojné pracovné podmienky pre všetkých svojich zamestnancov a požadovali rovnaké štandardy i na subdodávateľskej úrovni.

Situácia v Jemene (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

04-10-2018

. – Konflikt v Jemene začal v roku 2015, keď húthíovskí rebeli zvrhli medzinárodne uznávaného prezidenta, ktorý ako odozvu privolal mnohonárodnú koalíciu pod vedením Saudskej Arábie. Humanitárnu pomoc potrebuje viac ako 22 miliónov ľudí. 17 miliónov ľudí trpí nedostatkom potravín, pričom viac ako 8 miliónov sa nachádza v kritickej situácii a hrozí im smrť hladom. Koalícia pod saudským vedením uvalila blokádu a v júni 2018 začala ofenzívu na mesto Hudajdá, ktorá si vyžiadala stovky obetí. Napriek mnohým snahám a medzinárodnému tlaku sa nepodarilo dosiahnuť prímerie ani akúkoľvek dohodu, naopak boje nestrácajú na intenzite. Krajina sa zmieta v chaose podobnému tomu v Sýrii. Zničená infraštruktúra, kolaps hospodárstva, nedostatok zdravotníckych potrieb, vraždenie a znásilňovanie sú priamym dôsledkom tohto konfliktu. Je potrebné, aby všetky strany konfliktu okamžite zastavili prejavy nepriateľstva, umožnili prísun humanitárnej pomoci, neobmedzovali slobodu prejavu a otvorili sa možnostiam pre dialóg.

Hodnotenie zdravotníckych technológií (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz)

03-10-2018

Základným cieľom tohto legislatívneho návrhu je zaviesť spoločné klinické hodnotenie zdravotníckych technológií na úrovni EÚ. Doteraz členské štáty hodnotili účinnosť na základe vlastnej metodológie a kritérií. Európski občania sa však stretávajú s problémami, pokiaľ ide o prístup k vhodnej liečbe. Kvôli tomu Európsky parlament vypracoval iniciatívnu správu o opatreniach na zlepšenie prístupu k liekom. V správe sa hovorí o potrebnosti legislatívy, ktorá zaručí pacientom prístup k liekom, zabezpečí udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti a podporí vysokokvalitný výskum a vývoj. Lepšia kvalita výskumu a inovácií a odstránenie zbytočnej duplicity by mali viesť k zlepšeniu konkurencieschopnosti európskeho farmaceutického priemyslu. Musíme vytvoriť dostatočnú dôveru medzi jednotlivými stranami, zachovať najvyšší záujem prospechu pacienta, zlepšiť dostupné klinické dôkazy a kvalitu výskumu inovácií. Pre „personalizovanejšie“ lieky určené malým skupinám pacientov, sú potrebné nové systémy hodnotenia týchto liekov a určovania ich cien.

Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá (A8-0287/2018 - Miriam Dalli)

03-10-2018

Je dôležité, aby Európska únia stala na čele medzinárodného úsilia znižovať emisie CO2, skleníkové plyny a prispievať tak k zmierňovaniu negatívnych zmien našej klímy. Jedným z nástrojov je zlepšovanie emisných noriem pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá.
Zavedenie primeraných cieľov v oblasti emisií CO2 a podpora vozidiel s nulovými emisiami sú z pohľadu rozvoja EÚ bezpochyby dôležité. Európsky parlament vo svojej pozícii prijal návrh na zníženie emisií u osobných automobiloch a úžitkových vozidlách o 40 % do roku 2030. Jedná sa samozrejme o veľmi ambiciózny cieľ, preto je potrebné zabezpečiť aj dostatočný časový rámec, ktorý umožní priemyslu a inovatívnemu sektoru prispôsobiť sa takýmto zmenám v legislatíve EÚ.

Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny (B8-0399/2018)

03-10-2018

Vidiecke, horské a vzdialené regióny predstavujú 80% územia EÚ, žije v nich 57% jej obyvateľov a vytvárajú 46% hrubej pridanej hodnoty. Tieto regióny však čelia mnohým problémom. Štvrtina obyvateľov v týchto oblastiach nemá prístup k internet, miera nezamestnanosti medzi rokmi 2008 až 2012 stúpla zo 7% na 10,4% a vidiek zaznamenáva postupné vyľudňovanie. Je nutné zdôrazniť význam týchto regiónov pre územný rozvoj v Európe. Preto považujem za dôležité podporovať tieto oblasti prostredníctvom politík EÚ zameraných na riešenie špecifických potrieb. Kľúčové sú z tohto pohľadu investície, ktoré sa musia zamerať na integráciu vidieckych, horských a vzdialených regiónov. Potrebujeme vytvoriť dostatok pracovných príležitostí a rozvíjať projekty ako inteligentné dediny, ktoré budú motivovať mladé generácie zostať žiť, respektíve sa vrátiť do týchto oblastí. Správu som podporila.

Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Marokom: podmienky účasti Maroka na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello)

02-10-2018

Partnerstvo pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) je prvé v rámci verejného sektoru zamerané na určitú geografickú oblasť (Stredozemného mora) a zahŕňa účasť susedných krajín. Výskumné kapacity Únie a stredozemných krajín sa spojili za účelom hľadania inovatívnych riešení pre efektívnejšie a bezpečnejšie poľnohospodársko-potravinárske systémy a systémy zásobovania a hospodárenia s vodou v oblasti Stredozemia. PRIMA sa snaží tiež riešiť niektoré základné príčiny migrácie a tým zvyšovať stabilitu v regióne.
V súčasnosti PRIMA zahŕňa 19 krajín: 11 členských štátov EÚ, 3 krajiny pridružené k programu Horizont 2020 a 5 tretích krajín, s ktorými musí Únia uzavrieť medzinárodné dohody o vedeckej a technickej spolupráci. V tejto súvislosti sa rokuje o dohode s Marokom. Toto partnerstvo podporujem.

Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Kanadou (A8-0254/2018 - Francisco Assis)

02-10-2018

Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom umožňuje zavádzanie prepravných práv, investičných príležitostí a spoluprácu v mnohých oblastiach ako bezpečnosť, ochrana, životné prostredie a mnoho ďalších. V praxi touto dohodou miznú obmedzenia týkajúce sa trás či počtu týždenných letov medzi Kanadou a EÚ. Letecké spoločnosti budú môcť prevádzkovať priame lety do Kanady z akéhokoľvek miesta v Európe. Dohoda sa postupne implementuje v štyroch fázach:
1. zrušenie obmedzenia počtu leteckých spoločností premávajúcich medzi EÚ a Kanadou;
2. umožnenie európskym investorom vlastniť 49 % imania kanadských prepravcov s hlasovacím právom;
3. vzájomne umožnenie investorom zriadiť a kontrolovať nové letecké spoločnosti na svojich trhoch;
4. a nakoniec pôsobiť medzi oboma trhmi s plnými právami.
Štúdia iniciovaná Komisiou ukázala benefity, ktoré by dohoda mohla priniesť; ako napríklad polmiliónový nárast cestujúcich počas prvého roka. V nasledujúcich rokoch by tento počet ľudí mohol stúpnuť až na 3,5 milióna. Táto dohoda predstavuje nielen nové pracovné príležitosti, ale tiež priamy finančný prínos pre spotrebiteľa vo výške 72 mil. eur.

Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert)

02-10-2018

Už v stratégií pre jednotný digitálny trh v Európe, Komisia avizovala zmeny smernice o audiovizuálnych mediálnych službách(AVMS), tak aby zohľadňovali dynamický vývoj trhu. Poslanci Európskeho parlamentu teraz prijali pozíciu k predloženému návrhu smernice. Audiovizuálne mediálne prostredie sa rýchlo mení z dôvodu rastúceho zbližovania televízneho vysielania a služieb šírených cez internet. Spotrebitelia sledujú videá vrátane obsahu vytvoreného používateľmi na internete. Tradičné televízne vysielanie v EÚ si však aj naďalej zachováva význam z hľadiska počtu divákov, príjmov z reklamy a investícií do obsahu. Musíme si ale uvedomiť, že na rôzne typy audiovizuálnych služieb sa vzťahujú odlišné pravidlá a úrovne ochrany spotrebiteľa. Je preto potrebné, aby sa Komisia sústredila na rozsah pôsobnosti smernice o AVMS, na povahu pravidiel, ochranu maloletých a pravidlá reklamy. Komisia po finálnom schválení smernice predloží do 8 rokov hodnotenie ex post, kde sa posúdi vplyv a pridaná hodnota tohto legislatívneho opatrenia pre EÚ.

Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)

13-09-2018

Spôsob, akým sa plasty dnes vyrábajú, používajú a likvidujú, má zničujúce environmentálne, klimatické a hospodárske dôsledky. Je potrebné, aby EÚ zohrávala proaktívnu úlohu pri tvorbe globálneho protokolu o plastoch. Navrhnutá stratégia zahŕňa snahy o obmedzenie plastového odpadu, zlepšenie kvality recyklovania a stimulovanie inovácií v rámci obehového hospodárstva. Hlavným cieľom je vyrábať a používať plasty zodpovedným a trvalo udržateľným spôsobom, bez poškodenia životného prostredia a verejného zdravia. Tieto opatrenia zároveň prinesú nové príležitosti pre vedecké inovácie, konkurencieschopnosť a vznik vysokokvalitných pracovných miest. Musíme si uvedomiť, že na riešenie tohto komplexného problému sú nevyhnutné nielen regulačné a dobrovoľné opatrenia, ale aj zmena spotrebiteľského povedomia a správania. Správu som podporila.

Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

Odvetvie mobility prechádza nezastaviteľným vývojom a Európska únia by mala držať krok s digitálnymi technológiami, ktoré zasahujú aj do tejto sféry. Správa chce podporiť výskum a inovácie v oblasti mobility, ktoré prispejú k modernejšiemu, čistejšiemu a konkurencieschopnejšiemu využívaniu dopravy. Pre takýto pokrok je kľúčové poskytnúť správne vzdelanie a nové zručnosti pracovníkom i spotrebiteľom. Poslanci Európskeho parlamentu tiež poukazujú na dôležitosť vybavenosti a začlenenia vidieckych oblastí, ako aj na vytvorenie dlhodobo udržateľných ekologických riešení v sektore mobility. Automatizovaná doprava môže znížiť počet dopravných nehôd, avšak jej integrácia si bude vyžadovať dlhodobé plánovanie a infraštruktúru, ktorá zaručí bezpečnosť a paralelnú existenciu s tradičnými dopravnými prostriedkami.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F247
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F247
  1047 Brussels