Anna ZÁBORSKÁ
 • Anna
  ZÁBORSKÁ
 • Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka
 • Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie
 • Dátum narodenia: 7. jún 1948, Zürich

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

286

Ochrana migrujúcich detí (B8-0218/2018)

03-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-03(8.5)

Sloboda a pluralita médií v Európskej únii (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli)

03-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-03(8.8)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(34)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

12-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-12(22)

Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 (rozprava)

28-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-28(22)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

28-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-28(27)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

1

SPRÁVA o Novej aliancii pre potravinovú bezpečnosť a výživu

DEVE
03-05-2016 A8-0169/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k úlohe EÚ v OSN – ako lepšie dosahovať ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky

DEVE
24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990

STANOVISKO k správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme, ktorá sa má podpísať v Paríži

DEVE
10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

13

  OPINION on the situation in Hungary (pursuant to the European Parliament resolution of 17 May 2017)

FEMM
17-05-2018 FEMM_AD(2018)619174

STANOVISKO k Európskemu akčnému plánu „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR)

ITRE
22-02-2018 ITRE_AD(2018)613604

STANOVISKO o uplatňovaní hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ

DEVE
22-11-2017 DEVE_AD(2017)610543

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k zavádzaniu nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny

FEMM
22-06-2017 FEMM_AD(2017)606232

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)601032

STANOVISKO k pracovným podmienkam a neistým pracovným miestam

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)584186

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

STANOVISKO k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

DEVE
06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996

STANOVISKO o činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)577082

Inštitucionálne návrhy uznesení

94

Návrh spoločného uznesenia on the situation in the Maldives

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Návrh spoločného uznesenia o zabíjaní z milosrdenstva v Ugande

14-03-2018 RC-B8-0165/2018

  Motion for a resolution on situation in the Maldives

12-03-2018 B8-0172/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on mercy killings in Uganda

12-03-2018 B8-0166/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on the arrest of human rights defenders in Sudan, notably the case of Sakharov Prize laureate Salih Mahmoud Osman

12-03-2018 B8-0160/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o Salvádore: prípady žien prenasledovaných za potrat

13-12-2017 RC-B8-0691/2017

Návrh spoločného uznesenia o Kambodži, a najmä o rozpustení strany CNRP

13-12-2017 RC-B8-0686/2017

Návrh spoločného uznesenia o slobode prejavu vo Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana Hou

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

Písomné vyhlásenia

5

Písomné vyhlásenie o podpore konzumácie rýb

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 66 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti prejavom nenávisti a extrémizmu na internete

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 143 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o podpore a zdravotných výhodách dojčenia v Európe

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Premlčané

Podrobnosti

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Dátum začatia : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatárov : 116 - 02-05-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Prijaté (dátum) : 27-07-2015
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 02 k zápisnici z 07-09-2015
Počet signatárov : 394 - 28-07-2015

Písomné vyhlásenie o uznaní si genocídy kresťanov vo svete a zavedení Európskeho dňa proti prenasledovaniu a diskriminácii kresťanov vo svete

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Premlčané

Podrobnosti

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatárov : 112 - 28-07-2015

Otázky na písomné zodpovedanie

6

Konflikt medzi Dinkami a Nuermi a následná humanitárna kríza v Južnom Sudáne

27-03-2017 E-002067/2017 Komisia

Protižidovská propaganda na západnom brehu Jordánu

08-03-2017 E-001597/2017 Komisia

Podpora úlohy žien v boji proti radikalizácii a násilnému extrémizmu

17-06-2016 E-004917/2016 Komisia

Účinnejšie opatrenia na zvýšenie informovanosti o demencii

02-07-2015 E-010698/2015 Komisia

VP/HR - diplomatické iniciatívy na záchranu Asie Bibiovej

13-11-2014 E-009186/2014 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

10

Väčšia interpelácia - Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 O-000029/2017 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných olejov, najmä palmových olejov

06-01-2017 O-000001/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinného oleja, najmä palmového oleja

02-09-2016 O-000110/2016 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných a najmä palmových olejov

03-06-2016 O-000085/2016 Komisia

Existencia necolných prekážok obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ

04-02-2016 O-000022/2016 Komisia

Preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ

30-09-2015 O-000117/2015 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisia

Porušovanie ľudských práv detí so zdravotným postihnutím

08-12-2014 O-000093/2014 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

113

Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (B8-0186/2018)

19-04-2018

Hlasovala som za uznesenie o prípade novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ohavný čin vraždy týchto dvoch mladých ľudí nás všetkých na Slovensku šokoval. A to zvlášť v dobe, kedy sme si mysleli, že niečo také sa v našej krajine nemôže stať. Závery vyšetrovacej misie poslancov Európskeho parlamentu naznačili silné podozrenia na prepojenie organizovaného zločinu a predstaviteľov vlády, ktorým sa venoval aj zavraždený novinár. Okrem toho poukazovali na slabú dôveru občanov vo vlastné štátne inštitúcie a orgány. Ako problematické označili i čerpanie európskych fondov v oblasti poľnohospodárstva a ich systematické zneužívanie. Pevne verím, že ako vykonávatelia, tak aj objednávatelia tejto hanebnej popravy budú čoskoro predvedení pred súd a spravodlivo potrestaní. Pravda nesmie byť umlčaná a dôvera spoločnosti v štát musí byť čo najskôr obnovená. Nezabudnime na odkaz práce Jána Kuciaka a jeho odvahu bojovať proti neprávostiam v našom štáte.

Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (A8-0131/2018 - Helga Stevens)

18-04-2018

Podporila som v hlasovaní pristúpenie EÚ k dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu. Jeho cieľom je posilniť úsilie členských štátov predchádzať terorizmu posilňovaním spolupráce v oblasti vnútornej a medzinárodnej prevencie a tým, že verejné provokácie, nábory a výcviky budú považované ako trestné činy, nakoľko môžu viesť k spáchaniu teroristických trestných činov. Dohovor sa tiež venuje dôležitým otázkam o ochrane a odškodnení obetí terorizmu. Štyri členské štáty EÚ už ratifikovali dohovor. Aby sa k dohovoru mohla pripojiť i Európska únia, musel prejsť cez schvaľovací proces v Európskom parlamente.

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)

17-04-2018

V Európskom parlamente sme v prvom čítaní prijali pozíciu k návrhu Komisie v oblasti znižovania skleníkových plynov, ktoré sú v súlade s dohodnutými záväzkami z Parížskej klimatickej dohody. Návrh z dielne Komisie počíta so znížením emisií o 30% do roku 2030 v porovnaní s hodnotami z roku 2005. V roku 2050 je dlhodobý plán znížiť emisie o 80 %. Pre dosiahnutie týchto cieľov je potrebné dosiahnuť pokrok i v oblasti energetickej efektívnosti. Tá totiž nielenže pomáha zlepšiť našu energetickú bezpečnosť, ale tiež výrazným spôsobom šetrí náklady na energie. Podporila som túto správu, pretože znižovanie emisií a zvyšovanie energetickej efektívnosti sú nielen v záujme zdravia našej planéty, ale podporujú zároveň rast ekonomiky v EÚ.

Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)

17-04-2018

Média sú dnes už neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. Ovplyvňujú verejnú mienku, politiku a dokonca aj ekonomiku. Či už ide o súkromné alebo verejnoprávne média, ženy sú ich neodmysliteľnou súčasťou. Zaujímavosťou je, že až 68% absolventov odboru žurnalistika v rámci EÚ tvoria práve ženy. Avšak na zastúpení vo vedúcich pozíciách sa tento pomer už neodráža. Ďalším problémom je tiež obraz ženy v médiách, ktorý často nekorešponduje s realitou. Okrem prehnaných nárokov na ich atraktivitu a výzor, sú ženy mnohokrát prezentované ako sexuálne objekty, čím sa degraduje ich ľudská dôstojnosť.
V neposlednom rade by som chcela poďakovať kolegyni Šojdrovej za jej odvedenú prácu na tejto iniciatívnej správe. Napriek jej snahe som však nemohla podporiť výsledný text, nakoľko sa do neho dostali ustanovenie odkazujúce aj na sexuálne a reprodukčné práva, ktorých obsahom je aj presadzovanie potratov.

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

Podporila som uznesenie o príprave viacročného finančného rámca (VFR), ktorý sa týka obdobia po roku 2020. Európsky parlament má v oblasti financií výsostné kompetencie. Preto je prirodzené, že poslanci EP odhlasovali súbor odporúčaní a návrhov, ktoré by mala Komisia zapracovať do svojho návrhu rozpočtu. Komisia ho predloží v máji tohto roku a mal by reflektovať súčasné výzvy, ktorým EÚ dnes čelí. Je zrejmé, že najväčším problémom bude zabezpečenie finančného schodku, ktorý vznikne odchodom Spojeného kráľovstva. Sú tu však aj iné priority, k zapracovaniu ktorých uznesenie vyzýva. Ide najmä oblasť bezpečnosti, obrany, migrácie, ale aj klimatických zmien a nezamestnanosti mladých ľudí. Taktiež sa počíta i s navýšením rozpočtu EÚ z 1 % na úroveň 1,3 % HDP. Avšak navýšenie rozpočtu VFR nemusí nutne znamenať aj vyšší rozpočet v porovnaní s tým dnešným, nakoľko vystúpením Británie bude rozpočet EÚ ochudobnený o približne 14 miliárd eur.

Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)

13-03-2018

Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách je jednou z tých správ, ktoré sa podľa môjho názoru snažia výrazným spôsobom zmeniť definíciu rodu v medzinárodnom meradle. Rázne odmietam interpretáciu rodu ako sociálneho konštruktu. Medzinárodné zmluvy by mali používať pojmy muž a žena, ktoré sa opierajú o biologickú realitu. Uznávam dôležitosť presadzovania ľudských práv aj prostredníctvom obchodných dohôd, avšak podsúvaním tejto novej definície rodu sa vytvára nebezpečný prameň medzinárodného práva, ktorý sa môže v istom momente stať záväzným pre všetky krajiny. Odporcovia Istanbulského dohovoru od začiatku varujú pred presadzovaním ideologickej roviny tohto dohovoru. Ich obavy sa postupne ukazujú ako oprávnené a agenda ochrany žien sa dostáva na druhú koľaj. Konečný text uznesenia obsahuje tiež odkazy na sexuálne a reprodukčné zdravie, s ktorými ako ochrankyňa práva na život nemôžem súhlasiť.

Zaostávajúce regióny v EÚ (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)

13-03-2018

Zaostávajúce regióny sú vážnym problémom, ktorý sa netýka len nových členských štátov, ale nevyhýba sa ani tým štátom, ktorú sú členmi EÚ už pomerne dlhú dobu. Problematický je v týchto oblastiach ekonomický rast a nízky podiel na hrubom domácom produkte. V roku 2015 komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu začala s iniciatívou na preskúmanie hlavných príčin a faktorov, ktoré obmedzujú regióny v raste a v získavaní nových investícii. Cieľom prijatej správy je identifikovať možné riešenia neutešujúceho stavu 47 regiónov v ôsmich členských štátoch. Medzi kľúčové patria fondy EÚ, ktoré zvyšujú hospodársku odolnosť, konkurencieschopnosť a podporujú nové investície v regiónoch. Okrem toho je potrebné posilniť opatrenia na zvýšenie konvergencie medzi všetkými regiónmi a uľahčiť prístup k úverom, ktorý je často zložitý z dôvodu vyšších úrokových sadzieb.

Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (A8-0045/2018 - Ángela Vallina)

13-03-2018

Podľa štatistík vzniká v EÚ 9 % celosvetových emisií, na vypúšťaní ktorých sa 75 % podieľajú mestá. V súlade s Parížskou dohodou Európska únia pristúpila na rad opatrení, ktorými sa zaviazala znížiť do roku 2030 emisií skleníkových plynov o 40%, zvýšiť energetickú efektívnosti o 27 % a zabezpečiť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni 40 %. Zmena klímy je dnes už nespochybniteľným javom a preto pre zachovanie nášho životného prostredia je potrebná systémová zmena, ktorá si vyžaduje multidisciplinárny prístup a trpezlivosť. V prípade miest sa jedná o dlhodobé plánovanie, ktoré sa nemôže obmedzovať len na jedno volebné obdobie. Podporila som toto uznesenie, ktoré určuje úlohu miest a regiónov pri plnení cieľov Parížskej dohody, a tým dotvára mozaiku boja proti globálnej zmene klímy.

Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)

01-03-2018

Toto uznesenie reaguje na rozhodnutie Komisie aktivovať povestný článok 7. Tento článok zmluvy o EÚ hovorí o tom, že Európska rada môže na návrh jednej tretiny členských štátov alebo na návrh Európskej komisie a po získaní súhlasu Európskeho parlamentu jednomyseľne rozhodnúť o existencii závažného alebo pretrvávajúceho porušenia hodnôt súvisiacich s právnym štátom, slobodou, demokraciou a dodržiavaním ľudských práv niektorým členským štátom, a to po vyzvaní tohto členského štátu, aby predložil svoje stanovisko. V takejto situácii sa ocitol aj náš severný sused Poľsko. Jedná sa v podstate o bezprecedentný krok, ktorý Únia doteraz nikdy nebola nútená použiť. Preto je potrebné, aby tento proces prebiehal veľmi opatrne, aby nenarušil dôveru občanov nielen dotknutej krajiny v EÚ. Cieľom by nemalo byť exemplárne potrestať vinníka, ale snažiť sa diplomatickou cestou o urovnanie pochybností, ktoré viedli k aktivácii tohto článku.

Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel)

01-03-2018

Vo výročnej správe o situácii v oblasti základných práv v EÚ som musela vyjadriť svoj nesúhlas. Moje výhrady sa týkajú troch okruhov: inštitucionálneho, migrácie a rodových otázok.
V prípade, že niektorý členský štát systematickým spôsobom porušuje zákony a jeho demokratickosť je narušená, je povinnosťou Komisie obrátiť sa na Európsky súdny dvor. Tento mechanizmus je jasne stanovený, a preto si nemyslím, že EÚ potrebuje ďalšie administratívne zaťaženie.
Správe vyčítam tiež vágnosť a nejasnosť pojmov, pretože nerozlišuje medzi utečencami a nelegálnymi migrantami. Únia by sa mala oveľa viac zaoberať riešením príčin migračnej vlny do Európy. Tú vieme efektívne riešiť len v krajinách pôvodu migrantov. V opačnom prípade sa môže stať, že právo každého členského štátu rozhodovať o svojej vlastnej migračnej politike začne byť spochybňované.
Do finálnej podoby správy sa nakoniec dostali aj ustanovenia týkajúce sa sexuality, rodu, manželstva a reprodukčného zdravia. Medzi inými spomeniem politické ovplyvňovanie medicínskych postupov a štandardov, s ktorými ako lekárka nemôžem súhlasiť. Lekárska veda má byť založená na prísnom vedeckom prístupe, a preto zásahy zo strany Komisie alebo poslancov považujem za nešťastné. Je to práve lekárska obec, ktorá ma určovať, čo patrí a čo nepatrí do zoznamu chorôb.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F247
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F247
  1047 Brussels