Anna ZÁBORSKÁ
 • Anna
  ZÁBORSKÁ
 • Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka
 • Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie
 • Dátum narodenia: 7. jún 1948, Zürich

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

293

Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ (rozprava)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(19)

Modernizácia vzdelávania v EÚ (rozprava)

11-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-11(17)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

11-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-11(20)

Oslava Medzinárodného dňa rodiny (15. máj)

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(12.2)

Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež (rozprava)

30-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-30(28)

Ochrana migrujúcich detí (B8-0218/2018)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(8.5)

Sloboda a pluralita médií v Európskej únii (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(8.8)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(34)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

1

SPRÁVA o Novej aliancii pre potravinovú bezpečnosť a výživu

DEVE
03-05-2016 A8-0169/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k úlohe EÚ v OSN – ako lepšie dosahovať ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky

DEVE
24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990

STANOVISKO k správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme, ktorá sa má podpísať v Paríži

DEVE
10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

14

STANOVISKO o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom

DEVE
23-05-2018 DEVE_AD(2018)620878

STANOVISKO k situácii v Maďarsku (podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 17. mája 2017)

FEMM
17-05-2018 FEMM_AD(2018)619174

STANOVISKO k Európskemu akčnému plánu „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR)

ITRE
22-02-2018 ITRE_AD(2018)613604

STANOVISKO o uplatňovaní hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ

DEVE
22-11-2017 DEVE_AD(2017)610543

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k zavádzaniu nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny

FEMM
22-06-2017 FEMM_AD(2017)606232

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)601032

STANOVISKO k pracovným podmienkam a neistým pracovným miestam

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)584186

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

STANOVISKO k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

DEVE
06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996

Inštitucionálne návrhy uznesení

103

Návrh spoločného uznesenia o Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Návrh spoločného uznesenia o Somálsku

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0338/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0331/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0322/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o situácii obhajcov práv žien v Saudskej Arábii

30-05-2018 RC-B8-0259/2018

Návrh spoločného uznesenia on the situation in the Maldives

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Písomné vyhlásenia

5

Písomné vyhlásenie o podpore konzumácie rýb

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 66 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti prejavom nenávisti a extrémizmu na internete

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 143 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o podpore a zdravotných výhodách dojčenia v Európe

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Premlčané

Podrobnosti

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Dátum začatia : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatárov : 116 - 02-05-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Prijaté (dátum) : 27-07-2015
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 02 k zápisnici z 07-09-2015
Počet signatárov : 394 - 28-07-2015

Písomné vyhlásenie o uznaní si genocídy kresťanov vo svete a zavedení Európskeho dňa proti prenasledovaniu a diskriminácii kresťanov vo svete

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Premlčané

Podrobnosti

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatárov : 112 - 28-07-2015

Otázky na písomné zodpovedanie

6

Konflikt medzi Dinkami a Nuermi a následná humanitárna kríza v Južnom Sudáne

27-03-2017 E-002067/2017 Komisia

Protižidovská propaganda na západnom brehu Jordánu

08-03-2017 E-001597/2017 Komisia

Podpora úlohy žien v boji proti radikalizácii a násilnému extrémizmu

17-06-2016 E-004917/2016 Komisia

Účinnejšie opatrenia na zvýšenie informovanosti o demencii

02-07-2015 E-010698/2015 Komisia

VP/HR - diplomatické iniciatívy na záchranu Asie Bibiovej

13-11-2014 E-009186/2014 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

11

Väčšia interpelácia - Porušovanie základných ľudských práv žien v Pakistane

30-05-2018 O-000058/2018 Komisia

Väčšia interpelácia - Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 O-000029/2017 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných olejov, najmä palmových olejov

06-01-2017 O-000001/2017 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinného oleja, najmä palmového oleja

02-09-2016 O-000110/2016 Komisia

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných a najmä palmových olejov

03-06-2016 O-000085/2016 Komisia

Existencia necolných prekážok obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ

04-02-2016 O-000022/2016 Komisia

Preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ

30-09-2015 O-000117/2015 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisia

Interpelácie

2

Porušovanie základných ľudských práv žien v Pakistane

30-05-2018 G-000005/2018 Komisia

Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 G-000004/2017 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

127

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

V Európskom parlamente sme hlasovali o udelení mandátu na začatia medziinštitucionálnych rokovaní v otázke autorských práv na digitálnom trhu. Táto téma rozdeľovala ako odbornú, tak i laickú verejnosť. Od občanov som dostala stovky emailov, žiadajúcich odmietnutie, ale aj podporu navrhovanej smernice. Na jednej strane sú tu obavy o slobodu na internete a na druhej strane je tu legitímna požiadavka na spravodlivé ohodnotenie tvorcov digitálneho obsahu. Zdržala som sa v hlasovaní, pretože si myslím, že potrebujeme v tejto veci hlbšiu odbornú diskusiu, aby boli všetky nejasnosti vyriešené.

73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Európsky parlament prijal súbor odporúčaní pre Radu k 73. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN. Parlament sa vo svojich odporúčaniach zameral na:
- reformu systému OSN vrátane reformy Bezpečnostnej rady,
- program ženy, mier a bezpečnosť,
- predchádzanie konfliktom a mediácii,
- nešíreniu a kontrole zbraní,
- ľudským právam, demokracii a právnemu štátu,
- rozvoju,
- zmene klímy a v neposlednom rade globálnom pakte o migrácii.
Svet v súčasnosti čelí viacerým humanitárnym a bezpečnostným výzvam, na ktoré musíme adekvátne a rýchlo reagovať. To čomu by sme sa mali najviac venovať, je odstránenie extrémnej chudoby, ktorá stále trápi významnú časť svetovej populácie. K riešeniu potrebujeme širokú spoluprácu na medzinárodnej úrovni, ale aj efektívne využívanie financií v rámci rozvojových politík.

Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete (A8-0194/2018 - Francisco Assis)

03-07-2018

Globálne existuje vyše 5000 rôznych typov domorodého obyvateľstva. V absolútnych číslach to predstavuje 370 miliónov ľudí, čo je približne 5% svetovej populácie. Títo ľudia sú bytostne spätí s krajinou, v ktorej žijú a s pôdou, ktorú obrábajú. Avšak v dnešnom globalizovanom svete domorodé obyvateľstvo čelí viacerým hrozbám. Najpálčivejším problémom zostáva násilné zaberanie pôdy v dôsledku vojenských konfliktov, nedostatočne regulovaného cestovného ruchu a masívnych zahraničných investícii. Týmto sa porušujú základné ľudské práva ľudí, ktorých schopnosť brániť sa je do značnej miery obmedzená. Nemôžem však súhlasiť s časťou, v ktorej Európsky parlament vyzýva všetky štáty, aby zabezpečili domorodým ženám a dievčatám prístup k službám sexuálnych a reprodukčných práv. Tie totiž zahŕňajú aj presadzovanie potratov. Domorodé obyvateľstvo trápi hlavne vysoká miera chudoby. Riešenie preto musí spočívať v rešpektovaní ich práv a prinavráteniu pôdy, ktorá je stále často jediným zdrojom obživy.

Rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT (B8-0274/2018)

14-06-2018

V Európskom parlamente bola schválená správa o nadchádzajúcich rokovaniach o novej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi. Ako členka delegácie pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ vítam iniciatívu Komisie. Súčasťou tejto dohody by mali byť aj dohody o hospodárskom partnerstve, ktoré sú základom pre regionálnu spoluprácu a sú nástrojmi pre rozvoj a regionálnu integráciu. Treba tiež dbať na to, aby počas rokovaní bol politický dialóg z oboch strán rovnomerne vyvážený. Za prínosné budem považovať aj začlenenie spolupráce v oblasti boja proti organizovanému zločinu a terorizmu. Naopak nesúhlasím, aby do časti mandátu venovanej ľudským právam boli zahrnuté sexuálne a reprodukčné zdravie a práva. Takzvané "právo na potrat" skrátka nepatrí medzi ľudské práva.

Zloženie Európskeho parlamentu (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

13-06-2018

V Štrasburgu sme odhlasovali návrh Európskej rady na prerozdelenie kresiel do volieb do Európskeho parlamentu. Plánovaný odchod Veľkej Británie z EÚ spôsobil, že sa britské mandáty prerozdelia medzi ostatné členské krajiny. Vďaka tomu bude mať Slovensko namiesto 13 mandátov 14. Pozitívne vnímam aj fakt, že sa do návrhu Rady nedostali kontroverzné nadnárodné kandidátne listiny, ktorými by sa vytvoril spoločný volebný obvod. Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia vo všetkých členských štátoch medzi 23. a 26. májom 2019.

Modernizácia vzdelávania v EÚ (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)

12-06-2018

Vzdelávanie je dôležitou súčasťou v živote každého z nás. Poznatky, ktoré sme nadobudli počas našich študentských čias, dnes však už nemusia platiť. Súvisí to s rýchlo meniacou sa spoločnosťou a stále novými vedeckými objavmi. Rovnako sa menia aj metódy výučby, ktoré sa odvíjajú od technologického pokroku a globalizácie. Úlohou dnešných vzdelávacích systémov je sformovať všestranného človeka, ktorý je schopný sebarealizácie vo svojom profesijnom, spoločenskom, kultúrnom a občianskom živote. Systémy vzdelávania čelia mnohým výzvam a niekedy je pre ne ťažké promptne reagovať na rýchlo meniacu sa dobu. Ďalším častým problémom býva nedostatok financií. To pociťujeme i na Slovensku, kde je oblasť vzdelávania dlhodobo v tomto smere zanedbávaná. Bohužiaľ, nemohla som podporiť finálny text, pretože sa do neho dostali ustanovenia týkajúce sa výučby o sexuálnych a reprodukčných právach, ktorých obsahom je aj presadzovanie potratov.

Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)

31-05-2018

Podporila som toto uznesenie, ktorým Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby predložila do roka návrh legislatívy proti manipulácii s počítadlom najazdených kilometrov. Záujem o ojazdené automobily je stále vysoký a s ním aj stúpa riziko kúpy automobilového vozidla so stočenými kilometrami. Pri predaji áut v rámci EÚ je to až 12 % a pri cezhraničných autách dokonca až 50 %. Riziko pre spotrebiteľa je v oboch prípadoch pomerne veľké, preto vítam túto iniciatívu, ktorej cieľom je dosiahnutie väčšej ochrany spotrebiteľov. Z 26 krajín Únie, kde je stáčanie kilometrov zakázané, je len v 6-tich takéto konanie klasifikované ako trestný čin. Treba si uvedomiť, že stáčaním kilometrov sa v prvom rade vedome zavádza kupujúci a preceňuje sa reálna hodnota vozidla. To má za následok nielen pokles dôvery v trh s ojazdenými autami a hospodárske škody na úrovni 5 – 9 miliárd EUR, ale aj ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky a zdravia ľudí.

Situácia v Nikarague (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018)

31-05-2018

V Nikarague nedávno vypukli protesty v súvislosti s oznámením reformy sociálneho zabezpečenia prezidentom Ortegom. Nanešťastie, v spočiatku pokojných protestoch prepuklo násilie, keď štátne bezpečnostné zložky začali používať proti demonštrujúcim študentom neprimeranú silu, ba čo viac, došlo dokonca k popravám bez súdu. Štátne orgány sa od začiatku snažili zdiskreditovať protestujúcich, ktorých obvinili z politickej manipulácie. Napriek tomu protesty pokračovali, čo vyústilo do zrušenia plánovanej reformy. Ani potom sa situácia neupokojila, pretože protestujúci začali žiadať obnovenie demokratického poriadku a vyhlásenie nových volieb. Nikaragua zápasí s korupciou, dodržiavaním základných ľudských práv a slobodou médií. Aj keď mnohé pokusy viesť konštruktívny dialóg medzi protestujúcimi a vládou zlyhali, je nesmierne dôležité upokojiť situáciu a zastaviť násilnosti. Len vytrvalým a trpezlivým rokovaním dokážu nakoniec obe strany dospieť k politickej dohode a tak vyviesť krajinu z hlbokej spoločenskej krízy.

Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica)

31-05-2018

Hlasovala som proti tejto správe, pretože nesúhlasím s presadzovaním sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktoré zahŕňa aj dostupnosť medicínskeho potratu zahrnutého medzi zdravotné služby. Žiaľ, ani alternatívna správa predložená mojou kolegyňou Dubravkou Šuicovou nespĺňala potrebné kritéria, aby som za ňu mohla zahlasovať. Obidva predložené texty vyzývajú členské štáty EÚ, aby ratifikovali tzv. Istanbulský dohovor Rady Európy, a tým ignorujú rozdelenie kompetencií medzi EÚ a jej členskými štátmi. Násilie páchané na ženách a deťoch je potrebné riešiť cez konkrétne opatrenia na národnej úrovni, nie cez kontroverzný ideologický text a odporúčania nevolenej skupiny expertov na rodovú rovnosť.

Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

31-05-2018

Podporujem každú iniciatívu, ktorej cieľom je zlepšiť podmienky a situáciu mladých v Európskej únii. V súvislosti s tým sme v Európskom parlamente hlasovali o správe o vykonávaní stratégie EÚ pre mládež. Napriek tomu, že mládež je naša budúcnosť, tak je zároveň najzraniteľnejšou skupinou, pokiaľ ide o zamestnanosť. Zároveň je viac zasiahnutá škrtmi v sociálnych službách, kultúre a vzdelávaní. Je potrebné zapájať čoraz viac mladých do tvorby jednotlivých politík, kde môžu priniesť mnoho inovatívnych myšlienok. Miera nezamestnanosti mladých je v EÚ na úrovni takmer 19 % – to svedčí o tom, že naše snahy o dosiahnutie ich väčšieho zapojenia do trhu práce sú zatiaľ málo úspešné. Mladí ľudia čelia mnohým negatívnym sociálnym javom, ako chudoba, vylúčenie zo spoločnosti a v neposlednom rade i zhoršenie zdravia. Kvalitné vzdelávanie a príprava na budúce povolania sú základným predpokladom zlepšenia tejto nepriaznivej situácie.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F247
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F247
  1047 Brussels