Anna ZÁBORSKÁ
 • Anna
  ZÁBORSKÁ
 • Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka
 • Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie
 • Dátum narodenia: 7. jún 1948, Zürich

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

249

Situácia kresťanov na Blízkom východe (rozprava)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

15-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-15(20)

Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(8.4)

Vplyv veľkých dát na základné práva (stručná prezentácia)

13-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-13(15)

Minimálne normy na ochranu chovných králikov (stručná prezentácia)

13-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-13(16)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

13-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-13(18)

Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)

02-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-02(7.3)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

1

SPRÁVA o Novej aliancii pre potravinovú bezpečnosť a výživu

DEVE
03-05-2016 A8-0169/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k úlohe EÚ v OSN – ako lepšie dosahovať ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky

DEVE
24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990

STANOVISKO k správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme, ktorá sa má podpísať v Paríži

DEVE
10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

9

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)601032

STANOVISKO k pracovným podmienkam a neistým pracovným miestam

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)584186

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

STANOVISKO k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

DEVE
06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996

STANOVISKO o činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)577082

STANOVISKO k plneniu cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností

FEMM
29-01-2016 FEMM_AD(2016)571414

STANOVISKO k príprave na svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti na humanitárnu pomoc

FEMM
19-10-2015 FEMM_AD(2015)565156

STANOVISKO k politike súdržnosti a marginalizovaným komunitám

FEMM
15-07-2015 FEMM_AD(2015)554696

Návrhy uznesení

69

Návrh spoločného uznesenia o Etiópii, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu

17-05-2017 RC-B8-0369/2017

Návrh spoločného uznesenia o Zambii, osobitne o prípade Hakaindeho Hičilemu

17-05-2017 RC-B8-0361/2017

Návrh spoločného uznesenia o Južnom Sudáne

17-05-2017 RC-B8-0358/2017

Návrh spoločného uznesenia o utečeneckom tábore v Dadaabe

16-05-2017 RC-B8-0300/2017

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Bielorusku

05-04-2017 RC-B8-0253/2017

Návrh spoločného uznesenia o Rusku, zatknutí Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcich

05-04-2017 RC-B8-0245/2017

Návrh spoločného uznesenia o Filipínach – prípad senátorky Leily M. De Limovej

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Návrh spoločného uznesenia o ukrajinských väzňoch v Rusku a situácii na Kryme

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

Písomné vyhlásenia

5

Písomné vyhlásenie o podpore konzumácie rýb

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 66 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti prejavom nenávisti a extrémizmu na internete

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 143 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o podpore a zdravotných výhodách dojčenia v Európe

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Premlčané

Podrobnosti

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Dátum začatia : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatárov : 116 - 02-05-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Prijaté (dátum) : 27-07-2015
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 02 k zápisnici z 07-09-2015
Počet signatárov : 394 - 28-07-2015

Písomné vyhlásenie o uznaní si genocídy kresťanov vo svete a zavedení Európskeho dňa proti prenasledovaniu a diskriminácii kresťanov vo svete

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Premlčané

Podrobnosti

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatárov : 112 - 28-07-2015

Parlamentné otázky

14

Väčšia interpelácia - Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 O-000029/2017

Konflikt medzi Dinkami a Nuermi a následná humanitárna kríza v Južnom Sudáne

27-03-2017 E-002067/2017

  Anti-Jewish propaganda in the West Bank

08-03-2017 E-001597/2017

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

10-01-2017 O-000003/2017

Podpora úlohy žien v boji proti radikalizácii a násilnému extrémizmu

17-06-2016 E-004917/2016

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných a najmä palmových olejov

03-06-2016 O-000085/2016

Existencia necolných prekážok obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ

04-02-2016 O-000022/2016

Preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ

30-09-2015 O-000117/2015

Písomné vysvetlenia hlasovania

33

Stratégia EÚ pre Sýriu (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017)

18-05-2017

Vojenský konflikt v Sýrii sužuje krajinu, jej obyvateľov a celý región od roku 2011. EÚ a jej členské štáty za ten čas vynaložili viac ako 9,4 miliárd eur na riešenie dôsledkov tejto vojny. Sýria je dnes krajinou, ktorá je doslova roztrhaná medzi viaceré záujmové skupiny. Tento stav samozrejme nepomáha riešeniu tejto krízy, nakoľko počet aktérov je vysoký a miera kompromisov nízka. Sýria sa teda stala akýmsi geopolitickým ohniskom, ktoré sa nám nedarí uhasiť. Mám však pocit, že popri všetkých týchto veciach zabúdame na to najdôležitejšie, o čo v Sýrskom konflikte ide, a to sú ľudské osudy a životy. Vojna v tejto krajine sa stala pre nás len akousi štatistikou, v ktorej vymenovávame počet zranených, mŕtvych, unesených a tých čo museli opustiť svoje domovy. Pritom nesmieme zabúdať, že pre ľudí, ktorí tam žijú, je to každodenný boj o holý život. Súhlasím preto s týmto uznesením, ktorým poukazujeme nato že:
- Mier je možné dosiahnuť iba úsilím všetkých umiernených sýrskych skupín pod vedením OSN.
- EÚ musí byť v mierovom procese v Sýrii aktívnejšia.
- Na vyšetrenie vojnových zločinov spáchaných v Sýrii by mal byť zriadený samostatný tribunál.

Utečenecký tábor Dadaab (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017)

18-05-2017

Utečenecký tábor Dadaab, nachádzajúci sa v Keni, patrí medzi najväčšie tábory na svete. Hostí viac ako 260 000 utečencov, z ktorých väčšinu tvoria občania Somálska. Oveľa viac ma však znepokojuje ďalší fakt, podľa ktorého 60% z týchto utečencov tvoria deti. Začiatkom mesiaca máj vyhlásila keňská vláda úmysel zavrieť tento tábor. Samotní utečenci však nemajú istotu bezpečného vrátenia sa do svojich domov, z ktorých vo veľa prípadov veľa nezostalo. Somálsko je z pohľadu bezpečnosti stále nestabilnou krajinou, a preto by mali byť aj návraty utečencov na dobrovoľnej báze. V celom regióne tiež hrozí hladomor v dôsledku veľkého sucha, ktoré v poslednom čase sužuje obe krajiny. Ten posledný z roku 2011 si vyžiadal 250 000 obetí. Potravinová bezpečnosť pre tento región by mala byť pre nás momentálne prioritou, aby sme predišli ďalšej humanitárnej katastrofe.

Výročná správa za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)

17-05-2017

V Európskom parlamente sme schválili výročnú správu o subsidiarite a proporcionalite za rok 2014. Pri tejto štatistickej správe je zaujímavé, že v tomto roku bolo len 15 komôr národných parlamentov aktívnych pri vydávaní odôvodnených stanovísk. Toto číslo predstavuje pokles o 50% v porovnaní s rokom 2013. Môžeme teda konštatovať, že tento rok bola participácia národných parlamentov na veľmi nízkej úrovni, čomu zodpovedal aj záujem o európske témy v rovnakom období. Verím preto, že sa tento stav sa do budúcnosti zlepší aj v súvislosti s výzvami, ktorým dnešná EÚ čelí. Pevne dúfam, že predstavenie tzv. Bielej knihy o budúcnosti Európy vyburcuje členské štáty k väčšej miere participácie na všetkých úrovniach. Pri hodnotení tejto výročnej správy mi nedá nespomenúť 3 vnútroštátne parlamentné komory (z Dánska, Holandska a Veľkej Británie), ktoré zohrali v roku 2014 osobitnú úlohu. Tieto orgány predložili správy, ktoré obsahovali návrhy posilnenia národných parlamentov v rozhodovacích procesoch EÚ. Bližšia spolupráca národných parlamentov, či už na formálnej, alebo neformálnej úrovni, je potrebná. Aj preto som rada, že nedávno sa takéto stretnutie uskutočnilo v Bratislave aj za účasti predsedu EP Antonia Tajaniho.

Námietka proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, pokiaľ ide o odstránenie Guyany z tabuľky v bode I prílohy a pridanie Etiópie do uvedenej tabuľk (B8-0294/2017)

17-05-2017

Zdržala som sa v hlasovaní o námietke voči delegovanému aktu Komisie, ktorým sa zo zoznamu vysokorizikových krajín v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu vypustila Guyana a pridala Etiópia. Nesúhlasím totiž s tvrdením, že by Komisia pri posudzovaní miery rizika týchto krajín konala v rozpore so svojou smernicou. Naopak, oceňujem pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť v Guyane na poli boja proti nekalým finančným praktikám. I z návštevy finančnej akčnej skupiny (FATF) vyplýva, že Guyana dodržiava všetky body akčného plánu, ktorý jej bol stanovený. Na druhej strane priznávam, že sú oblasti, v ktorých by mala Komisia zlepšiť svoj prístup. Je potrebné dbať nato, aby proces identifikácie rizikových krajín bol absolútne dôkladný a čo najviac precízny. Komisia sa musí pri svojich analýzach spoliehať na viaceré zdroje, ktoré monitorujú súdne systémy v tretích krajinách a ich mechanizmy boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Efektívne využívanie zdrojov: obmedzenie plytvania potravinami, zlepšenie potravinovej bezpečnosti (A8-0175/2017 - Biljana Borzan)

16-05-2017

V utorok sme na pôde Európskeho parlamentu schválili iniciatívnu správu zameranú na obmedzenie plytvania potravín a zvýšenie potravinovej bezpečnosti. Úprimne sa teším takejto iniciatíve, ktorú som svojím hlasovaním aj podporila. Musíme si uvedomiť, že najväčším problémom v oblasti potravinárskeho priemyslu, je obrovské množstvo potravín, ktoré končí v smetných kontajneroch. Len v EÚ sa ho vyhodí každoročne cez 88 miliónov ton. Navyše za týmto alarmujúcim číslom sa ukrývajú ďalšie negatívne javy, akými sú plytvanie energiami, vodou a koniec koncov i pracovným časom ľudí. Pre zlepšenie tejto situácie musíme začať od seba, pretože až polovica odpadu pochádza práve z našich domácnosti. Informovanosť a vzdelávanie je podľa môjho názoru nevyhnutnosťou, aby sme dosiahli želaný výsledok pre riešenie tohto rozsiahleho problému. V prvom rade treba rozlišovať medzi pojmami minimálna trvanlivosť a dátum spotreby. Občania musia pochopiť, že minimálna trvanlivosť nie je dôvodom nato, aby konkrétny produkt skončil v koši. Som rada, že sa do tejto správy dostali aj konkrétne vízie súvisiace s redukciou potravinového odpadu, ktoré rátajú s jeho poklesom až o 30% do roku 2025 a o 50% do roku 2030.

Minamatský dohovor o ortuti (A8-0067/2017 - Stefan Eck)

27-04-2017

Minamatský dohovor predstavuje medzinárodný právny rámec, ktorý bol dojednaný v rámci Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Jeho hlavným cieľom je regulovať používanie ortuti ako nebezpečnej a zdraviu škodlivej látky a chrániť tak ľudské zdravie a životné prostredie zároveň. Preto sa k tomuto dohovoru pripojila aj EU. Ortuť je ťažký kov, ktorý nie je možné zničiť súčasnými technológiami a ani sám nepodlieha rozkladu. Navyše, pri kontakte s človekom sa ukladá postupne v tele a má toxický vplyv na nervový, tráviaci a imunitný systém. Veľmi rada som preto podporila pristúpenie EÚ k tomuto dôležitému dohovoru, pretože ako lekárka si plne uvedomujem zdravotné riziká spojené s ťažkými kovmi. Musíme pochopiť, že ortuť nie je len lokálnym problémom vybraných krajín, ale že ovplyvňuje celý životný cyklus, a tým pádom musíme k tomuto problému pristupovať z globálneho hľadiska. Dohovor okrem iného stanovuje zákaz zriaďovania nových baní na ortuť a postupné vyraďovanie tých existujúcich, ako aj ukončovanie a znižovanie používania ortuti vo výrobkoch a procesoch. Stanovuje tiež opatrenia na kontrolu emisií a ich uvoľňovania a zavádza reguláciu remeselnej a drobnej ťažby zlata.

Hybridné nesúlady s tretími krajinami (A8-0134/2017 - Olle Ludvigsson)

27-04-2017

Komisia pripravila kvalitný návrh, ktorého cieľom je obmedziť právnickým osobám možnosti, ako sa vyhnúť daňovým povinnostiam. Korupčné kauzy a obchádzanie daňových zákonov vnímajú občania veľmi citlivo. Preto som hlasovala za tento návrh, ktorý dúfam dokáže zamedziť odlievanie ziskov spoločností do tzv. daňových rajov.
Rýchly nástup globalizácie, integrácia národných hospodárstiev a digitalizácia vytvorili priestor pre manipulácie so základom dane a presun ziskov do krajín s nízkou daňovou sadzbou. Absencia právnych predpisov v tejto oblasti preto vyburcovala krajiny OECD a G20 k tomu, aby sa touto problematikou začali systematicky zaoberať a prijali tzv. 15- bodový akčný plán.
Tieto hybridné nesúlady využívajú rozdielne prístupy štátov k daňovému subjektu. Ich cieľom je, aby právnické osoby dosiahli výraznú nižšiu mieru zdanenia a teda aj narúšanie ich základu dane. Myslím si, že takéto počínanie je vo výraznom rozpore s morálkou, hoci by bolo právne v poriadku. Treba si uvedomiť, že sú to práve naši občania, ktorí sú týmto spôsobom ukrátení o lepšie služby, zdravotnú starostlivosť, kvalitnú sieť infraštruktúry a v konečnom dôsledku sa to odrazí aj na výške ich daní. Navyše, firmy, ktoré využívajú daňové raje, získavajú nespravodlivú konkurenčnú výhodu voči tým, ktoré si svoje daňové povinnosti plnia.

Európsky rok kultúrneho dedičstva (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)

27-04-2017

Rok 2018 bude rokom Európskeho kultúrneho dedičstva. Tento rok bude významným aj preto, že si v ňom pripomenieme 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny a následne 400. výročie ukončenia tridsaťročnej vojny. Oba tieto vojenské konflikty poznačili Európu a jej obyvateľov na dlhé roky. Myslím si, že vo svetle spomienky na tieto udalosti dokážeme lepšie pochopiť aj prítomnosť. Hlavným cieľom tohto projektu je podpora kultúrnej rozmanitosti, medzikultúrneho dialógu a podpora kultúry ako dôležitej súčasti medzinárodných vzťahov Únie. Aspekt kultúrneho dedičstva zohráva významnú úlohu v predchádzaní konfliktov, ich zmierení a obnovy zničeného kultúrneho bohatstva. Avšak tým najdôležitejším cieľom je posilniť pocit európskej identity, ktorá obzvlášť v dnešnej dobe prechádza značnou krízou. Musíme prinavrátiť dôveru občanov nielen k inštitúciám EÚ, ale k európanstvu samotnému.

Absolutórium za rok 2015: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (A8-0106/2017 - Inés Ayala Sender)

27-04-2017

V hlasovaní o tomto absolutóriu som sa zdržala, pretože si myslím, že pravým cieľom tohto Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť nie je dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami. Podľa môjho názoru nie sú peniaze v rozpočte EIGE využívané efektívne, čomu zodpovedá aj súčasná situácia v oblasti rovnosti mužov a žien. Diskriminácia matiek na pracovnom trhu, horšie platové podmienky v porovnaní s mužmi, negatívny vplyv materskej dovolenky na výšku dôchodku žien, to je len hŕstka reálnych problémov, ktoré trápia ženy v súčasnosti. Na ich riešenie však treba ucelenú stratégiu a zmeny v legislatíve, aby sme skutočnú rovnosť medzi týmito dvomi pohlaviami dosiahli. EIGE takúto stratégiu neponúka, pretože tieto témy nepovažuje za dôležité. Pokiaľ sa to nezmení, nezmení sa ani môj postoj voči inštitútu a jeho práci.

Veľkoobchodné roamingové trhy (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)

06-04-2017

Od 15. júna tohto roku budú zrušené maloobchodné roamingové poplatky za hlasové, dátové a SMS služby v celej Európskej únii. Ešte predtým bolo preto potrebné zmeniť právne predpisy, ktoré upravujú limity pre ceny za roamingové služby medzi jednotlivými európskymi operátormi. Podporila som stanovisko Parlamentu, aby sa tieto limity ešte výraznejšie znížili v prípade dátových prenosov. Rovnako súhlasím aj s tarifikáciou dát v gigabajtoch (namiesto megabajtov), pretože odborníci do budúcnosti očakávajú stále väčšie využívanie mobilného internetu. Podľa prijatého návrhu sa každé dva roky tieto cenové limity majú znovu preskúmať, a ak sa ukáže, že sú príliš vysoké alebo príliš nízke, bude ich možné znovu upraviť. Aj na tomto príklade vidieť, že spoločné európske pravidlá prinášajú ľuďom praktický prospech – v podobe nižších cien a zároveň možnosti využívať dôležité služby, ku ktorým patrí aj telefonovanie, kdekoľvek v Európskej únii. Vďaka zrušeniu roamingových poplatkov ušetrí každá slovenská rodina, ktorá pôjde na letnú dovolenku k moru, desiatky, niektorí aj stovky eur.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F247
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F247
  1047 Brussels