Pascal ARIMONT : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Soziale Partei (Belgicko)

Podpredseda 

 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre regionálny rozvoj

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 14-09-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 19-01-2017 / 13-09-2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 19-01-2017 / 13-09-2017 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Osobitnývýbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k výročnej správe o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom za rok 2013  
- REGI_AD(2014)541457 -  
-
REGI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu  
- IMCO_AD(2017)599682 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov  
- IMCO_AD(2017)597612 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie  
- IMCO_AD(2016)578848 -  
-
IMCO 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Zmluva o založení Dopravného spoločenstva (A8-0022/2019 - Karima Delli) DE  
 

Mit dieser Empfehlung äußert sich unser Parlament zum Entwurf eines Beschlusses des Rates zum Vertrag zur Gründung der Verkehrsgemeinschaft (VGV), der ein umfassenderes Konzept für die Zusammenarbeit vorgeben soll, das auch andere verkehrspolitische Maßnahmen und verkehrsbezogene Bereiche umfasst. Der Vertrag zielt darauf ab, im Bereich des Straßen- und Schienenverkehrs, der Binnenschifffahrt und des Seeverkehrs eine Verkehrsgemeinschaft zu schaffen und das Verkehrsnetz zwischen der Europäischen Union und den Ländern des westlichen Balkans unter der Bezeichnung „Verkehrsgemeinschaft“ auszubauen.

Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) DE  
 

Für Ostbelgien war die heutige Abstimmung über die neuen Finanzierungsregeln für die so genannten europäischen Strukturfonds extrem wichtig. Anders als von der Kommission vorgeschlagen, soll es in der anstehenden Förderperiode keine Kürzungen bei der Unterstützung für die Regionen geben. Wir haben uns dafür stark gemacht, dass die zur Verfügung stehenden Mittel deutlich erhöht werden. Ostbelgien ist unmittelbar von dieser Förderung betroffen. Bei uns geht es um die Interreg-Mittel für grenzüberschreitende Projekte, aber auch um die Mittel des Europäischen Sozialfonds. Über den ESF werden bei uns vor Ort viele soziale Projekte unterstützt. Insgesamt wollen wir für die neue Periode eine Erhöhung der ESF-Mittel um 19 % und eine Erhöhung der Interreg-Mittel um 35 % gegenüber dem Vorschlag der Kommission in den Texten festschreiben.
Wir reden von rund 45 Millionen für Interreg-Projekte und von 30 Millionen für ESF-Projekte, die in der Vergangenheit nach Ostbelgien geflossen sind. Es ist wichtig, dass den ostbelgischen Projektträgern auch in der anstehenden Förderperiode ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um ihre Projekte in die Tat umzusetzen. Darüber hinaus haben wir die Vorgaben für die Projektträger deutlich vereinfachen können, sodass die Inanspruchnahme etwa für kleinere Organisationen und Unternehmen leichter fallen wird.

Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (A8-0477/2018 - Emil Radev) DE  
 

Mit dem Vorschlag wird ein EU-weites System für die direkte, rasche Übermittlung und Erledigung von Ersuchen um Beweisaufnahme zwischen den Gerichten eingerichtet sowie genaue Vorschriften für Form und Inhalt dieser Ersuchen festgelegt. Vor dem Hintergrund, dass eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Gerichten für ein funktionierendes Europa notwendig ist, unterstütze ich die Entscheidung des Parlaments.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o potrebe podpory dostupnosti regiónov v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)  
- P8_DCL(2016)0129 - Premlčané  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 106 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o zlyhaní srdca  
- P8_DCL(2016)0110 - Premlčané  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 236 - 25-01-2017

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08E218
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštová adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08E218
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: