Liam AYLWARD : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fianna Fáil Party (Írsko)

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o elektronickú identifikáciu hovädzieho dobytka, a ktorým sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa dobrovoľného označovania hovädzieho mäsa  
- AGRI_AD(2012)483716 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 64/432/EHS, pokiaľ ide o počítačové databázy, ktoré sú súčasťou sietí dohľadu v členských štátoch  
- AGRI_AD(2012)483737 -  
-
AGRI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o elektronickej identifikácii oviec (EID)  
- P7_DCL(2011)0051 - Premlčané  
Ashley FOX , Liam AYLWARD , Paolo DE CASTRO , Albert DESS  
Dátum začatia : 30-11-2011
Platné do : 15-03-2012
Počet signatárov : 160 - 15-03-2012

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít