Jim HIGGINS : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 24-02-2010 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
 • 25-02-2010 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fine Gael Party (Írsko)

Kvestor 

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Európsky parlament
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Európsky parlament

Člen 

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu
 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Kvestori
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 16-09-2009 / 12-09-2012 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile
 • 16-09-2009 / 12-09-2012 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Kvestori
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 13-09-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou
 • 13-09-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre petície
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rybárstvo
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre petície

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na kontrolu rybného hospodárstva za rozpočtový rok 2011  
- PECH_AD(2013)502009 -  
-
PECH 
STANOVISKO Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel III – Komisia  
- PECH_AD(2013)501992 -  
-
PECH 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek  
- TRAN_AD(2011)458815 -  
-
TRAN 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Odpovede na otázky pre ECB a na otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Odpoveď na otázky poslancov týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Články 140, 141, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o práve na kultúru ako základnom práve občanov EÚ  
- P7_DCL(2014)0010 - Premlčané  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Dátum začatia : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatárov : 133 - 17-04-2014
Písomné vyhlásenie o zavedení európskeho týždňa zvyšovania povedomia o zástave srdca  
- P7_DCL(2012)0011 - Prijaté  
Antigoni PAPADOPOULOU , João FERREIRA , Jim HIGGINS , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA  
Dátum začatia : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Prijaté (dátum) : 14-06-2012
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2012)0266
Počet signatárov : 395 - 14-06-2012
Písomné vyhlásenie o nariadení na obmedzenie obsahu priemyselne vyrábanej transmastnej kyseliny v potravinových výrobkoch  
- P7_DCL(2010)0030 - Premlčané  
Alyn SMITH , Åsa WESTLUND , Frieda BREPOELS , Jim HIGGINS , Marit PAULSEN  
Dátum začatia : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatárov : 228 - 09-09-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít