• David   CASA  

David CASA : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k rámcu pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030  
- EMPL_AD(2013)519732 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k akčnému plánu pre európsky maloobchod v prospech všetkých zúčastnených strán  
- EMPL_AD(2013)516719 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k vnútornému trhu so službami: súčasný stav a ďalšie kroky  
- EMPL_AD(2013)497896 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu smernice Rady o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov  
- EMPL_AD(2011)454660 -  
-
EMPL 
STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne  
- EMPL_AD(2011)454659 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku  
- EMPL_AD(2011)454658 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k budúcej európskej medzinárodnej investičnej politike  
- ECON_AD(2011)454474 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa bilaterálnych investičných dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami  
- ECON_AD(2011)452846 -  
-
ECON 
STANOVISKO k zlepšeniu rámca hospodárskeho riadenia a stability Únie, najmä v eurozóne  
- EMPL_AD(2010)445981 -  
-
EMPL