David CASA : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 21-05-2013 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
 • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k rámcu pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030  
- EMPL_AD(2013)519732 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k akčnému plánu pre európsky maloobchod v prospech všetkých zúčastnených strán  
- EMPL_AD(2013)516719 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k vnútornému trhu so službami: súčasný stav a ďalšie kroky  
- EMPL_AD(2013)497896 -  
-
EMPL 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy  
- EMPL_AD(2014)524581 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k výročnej správe o politike EÚ v oblasti hospodárskej súťaže  
- EMPL_AD(2013)513392 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh  
- EMPL_AD(2011)454629 -  
-
EMPL 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o slobode utláčaných menšín a národov  
- P7_DCL(2014)0004 - Premlčané  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 38 - 14-04-2014

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt