David CASA : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k legitímnym opatreniam na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme pri odhaľovaní dôverných informácií spoločností a verejných orgánov  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry  
- EMPL_AD(2016)571661 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola  
- EMPL_AD(2016)571662 -  
-
EMPL 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie  
- EMPL_AD(2018)623789 -  
-
EMPL 
STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o osobitné opatrenia pre Grécko  
- EMPL_AD(2015)567665 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobných ochranných prostriedkoch  
- EMPL_AD(2015)544202 -  
-
EMPL 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Mechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context so that Member States can work on mechanisms to remove obstacles in the implementation of a joint project in cross-border regions on one of its borders with one or more neighbouring states.

Návrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) EN  
 

I voted in favour of this draft agreement because it will allow Georgia and the European Union to foster cooperation as regards combating serious crimes, especially organised crime and terrorism.

Hodnotenie zdravotníckych technológií (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) EN  
 

I voted in favour of the health technology assessment (HTA) because it’s an extremely helpful tool which can aid in decision-based healthcare. HTA weighs the value of new or existing health technologies compared with other health technologies. These can range from medicines and medical devices all the way to surgical procedures. The HTA will positively benefit healthcare throughout the EU.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o nezvestných maloletých utečencoch  
- P8_DCL(2016)0119 - Premlčané  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Dátum začatia : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatárov : 45 - 22-02-2017
Písomné vyhlásenie o migračnom systéme modrých kariet EÚ  
- P8_DCL(2016)0057 - Premlčané  
Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES  
Dátum začatia : 06-06-2016
Platné do : 06-09-2016
Počet signatárov : 29 - 07-09-2016
Písomné vyhlásenie o darovaní nepredaných potravín, ktoré sú stále vhodné na konzumáciu, charitatívnym organizáciám  
- P8_DCL(2015)0061 - Uzavreté väčšinou  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Dátum začatia : 14-10-2015
Platné do : 14-01-2016
Prijaté (dátum) : 14-01-2016
Zoznam signatárov : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Počet signatárov : 388 - 15-01-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt