Kader ARIF : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Parti socialiste (Francúzsko)

Podpredseda 

  • 17-09-2009 / 15-05-2012 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre medzinárodný obchod
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Výbor pre medzinárodný obchod

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Výbor pre zahraničné veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k modernizácii politiky verejného obstarávania EÚ  
- INTA_AD(2011)467305 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť  
- INTA_AD(2010)445674 -  
-
INTA 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia  
- INTA_AD(2012)478612 -  
-
INTA 
STANOVISKO k pozícii Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 po úpravách Rady – všetky oddiely  
- INTA_AD(2011)467325 -  
-
INTA 
STANOVISKO k vonkajšiemu rozmeru sociálnej politiky, podpore pracovných a sociálnych noriem a sociálnej zodpovednosti európskych podnikov  
- INTA_AD(2011)454446 -  
-
INTA 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o uznaní záchranných služieb za rizikové povolanie a o zavedení európskeho štatútu pre toto povolanie  
- P7_DCL(2010)0015 - Premlčané  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Dátum začatia : 24-03-2010
Platné do : 08-07-2010
Počet signatárov : 160 - 08-07-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít