Zsolt László BECSEY : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Maďarsko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Európy
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Európy

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chorvátsko
 • 12-10-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 31-01-2007 / 12-02-2007 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO ku kohéznej politike na podporu rastu a zamestnanosti: Strategické usmernenia Spoločenstva na roky 2007 – 2013  
- TRAN_AD(2006)368023 -  
-
TRAN 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.