Guy BONO : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Francúzsko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej Ameriky
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej Ameriky

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o presadzovaní Lisabonského programu Spoločenstva: viac výskumu a inovácií – investovanie do rastu a zamestnanosti  
- CULT_AD(2006)371981 -  
-
CULT 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o boji proti obchodovaniu s deťmi a ich vykorisťovaním v súvislosti s futbalom  
- P6_DCL(2007)0037 - Premlčané  
Ivo BELET , Jean-Luc BENNAHMIAS , Adeline HAZAN , Guy BONO , Patrick GAUBERT  
Dátum začatia : 28-03-2007
Platné do : 28-06-2007
Počet signatárov : 176 - 29-06-2007

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.