Bernadette BOURZAI : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Parti socialiste (Francúzsko)

Podpredsedníčka 

 • 20-09-2004 / 30-09-2008 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko a EÚ – Uzbekistan a pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom
 • 16-07-2007 / 30-09-2008 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko a EÚ – Uzbekistan a pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 31-01-2007 / 09-07-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 10-07-2007 / 15-07-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Náhradníčka 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 15-09-2004 / 30-09-2008 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 31-01-2007 / 09-07-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 10-05-2007 / 30-09-2008 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny
 • 10-07-2007 / 30-09-2008 : Výbor pre regionálny rozvoj

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o komplementarite a koordinácii kohéznej politiky a opatreniach na rozvoj vidieka  
- AGRI_AD(2008)406045 -  
-
AGRI 
STANOVISKO o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov  
- AGRI_AD(2008)406027 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k situácii a výhľadom pre poľnohospodárstvo v horských oblastiach  
- REGI_AD(2008)405917 -  
-
REGI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.