Benoît HAMON : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Francúzsko)

Podpredseda 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o zintenzívnení boja proti nelegálnej práci  
- IMCO_AD(2008)405964 -  
-
IMCO 
STANOVISKO o globalizovanej Európe – vonkajšie stránky konkurencieschopnosti  
- ECON_AD(2007)384586 -  
-
ECON 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o zákaze obchodovania a používania akustických prístrojov zameraných proti mladým ľuďom  
- P6_DCL(2008)0040 - Premlčané  
Benoît HAMON , Baroness Sarah LUDFORD , Jan Marinus WIERSMA , Alain HUTCHINSON , Pierre PRIBETICH  
Dátum začatia : 07-05-2008
Platné do : 09-09-2008
Počet signatárov : 77 - 10-09-2008
Písomné vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti za ochranu Ayaan Hirsi Ali Európskou úniou  
- P6_DCL(2007)0110 - Premlčané  
Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR  
Dátum začatia : 10-12-2007
Platné do : 26-03-2008
Počet signatárov : 144 - 27-03-2008
Písomné vyhlásenie o revízii mandátu Európskej centrálnej banky  
- P6_DCL(2007)0058 - Premlčané  
Benoît HAMON  
Dátum začatia : 06-06-2007
Platné do : 11-10-2007
Počet signatárov : 45 - 11-10-2007

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.