Thijs BERMAN : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partij van de Arbeid (Holandsko)

Predseda 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Afganistanom

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozvoj
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegácia pre vzťahy s Afganistanom
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Konferencia predsedov delegácií
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozvoj
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pre ľudské práva

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k Európskej investičnej banke (EIB) – výročná správa za rok 2012  
- ECON_AD(2013)519461 -  
-
ECON 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel III – Komisia  
- DEVE_AD(2013)502101 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2011  
- DEVE_AD(2013)502096 -  
-
DEVE 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ na pokrytie strát z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie  
- ECON_AD(2013)516664 -  
-
ECON 
STANOVISKO k vonkajšiemu rozmeru spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva  
- DEVE_AD(2012)480555 -  
-
DEVE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o ochrane spotrebiteľov využívajúcich finančné služby pred úžerníctvom  
- P7_DCL(2013)0017 - Premlčané  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Dátum začatia : 07-10-2013
Platné do : 07-01-2014
Počet signatárov : 78 - 08-01-2014

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít