Miroslav MIKOLÁŠIK : Písomné vysvetlenia hlasovania 

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 183

Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)  
 

Vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja a Kohéznemu fondu sa nám v Európskej únii podarilo vo významnej miere znížiť pôvodne priepastné rozdiely medzi regiónmi, čo napomáha napĺňaniu cieľov nášho európskeho spoločenstva. Nesúhlasím s obmedzovaním rozpočtu pre túto kapitolu, pretože výzvy, ktorým v tomto kontexte čelíme, pretrvávajú. Budúca politika súdržnosti by sa pritom mala zakladať na predošlých skúsenostiach s cieľom väčšej efektívnosti. Včasné začatie projektov, ako aj zníženie byrokracie a nákladov pre občanov a regióny sú preto kľúčové.

Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (A8-0086/2019 - Michał Boni)  
 

Pre naplnenie našich cieľov, medzi ktoré patrí aj vybudovanie energetickej únie, je potrebné prijímať potrebné kroky k ich naplneniu, ako napríklad zvýšenie palivovej úspory či zníženie dopytu po energii. Tým, že je spotrebiteľ dostatočné informovaný o efektívnosti spotreby, má možnosť robiť informované rozhodnutia o tom, aký druh produktu bude používať. Ak sa takéto produkty osvedčia ako účinné a efektívne, je vysoko pravdepodobné, že ich spotreba stúpne, čo v dlhodobom horizonte povedie k nižšej platbe a spotrebe energie a podpore inovácií do výroby energeticky účinnejších výrobkov. Navyše harmonizované podmienky na úrovni EÚ znížia náklady výrobcov, čo následne povedie k väčšej konkurencii na trhu. Podporujem tento návrh a považujem za dôležité, aby spotrebitelia mohli robiť čo najefektívnejšie rozhodnutia o tom, aké produkty budú používať. Dôležité je pri tom dbať na poskytovanie všetkých informácií na štítku, a to aj ohľadom životnosti výrobku, a zabezpečiť, aby tieto štítky boli dostatočne viditeľné aj pri online nakúpe.

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)  
 

Kontroverznou a celospoločensky diskutovanou témou posledných mesiacov je ochrana autorských práv na digitálnom jednotnom trhu. Jednoznačne podporujem úmysel a vôľu pre jasnú európsku úpravu tejto problematiky. Pokiaľ platí ochrana autorských práv v bežnom svete, nevidím dôvod prečo by rovnaká ochrana autorských práv nemala platiť aj v online svete, ktorého každodenné používanie stúpa obrovským tempom. Je dôležité zabezpečiť dostatočnú právnu istotu pre autorov obsahu, ako aj zaistiť účinnú regulačnú ochranu online sveta. Je nevyhnutné správne komunikovať kľúčové implikácie tejto smernice vo verejnom diskurze, aby sme vyvrátili všetky nepravdivé informácie a obavy spojené s týmto návrhom. Občania majú strach najmä zo straty slobody slova, ktorú im však tento návrh vôbec neberie. Poukazujem na to, že spolu so zavedením tejto smernice sa musíme zamerať aj na dostatočnú komunikáciu s občanmi, aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam v súvislosti s aplikáciou tejto smernice v praxi.

Zmluvy o predajoch tovaru (A8-0043/2018 - Pascal Arimont)  
 

Jednotný trh predstavuje jednu z najdôležitejších oblastí našej európskej integrácie. Nielenže uľahčuje obchod a prináša prosperitu spoločenstvu, ale vo významnej miere chráni predovšetkým spotrebiteľa. Ak existuje spôsob, ktorý dokáže chrániť a uľahčiť obchod ešte viac, považujem za prínosné tento spôsob využívať. Súhlasím s návrhom spravodajcu a som presvedčený, že harmonizácia európskeho spotrebiteľského zmluvného práva prinesie mnoho pozitív. Ako bolo spomenuté v návrhu, nejde len o povzbudenie občanov využiť možnosť cezhraničného obchodu, ale harmonizácia tiež zvýši dôveru spotrebiteľov, zníži transakčné náklady a posilní právnu istotu pre oboch účastníkov obchodu – predajcu aj spotrebiteľa.

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)  
 

Naše európske spoločenstvo by malo prinášať rovnaký prospech pre všetkých našich európskych občanov. Ak má tento návrh pomôcť najmä tým, na ktorých sa často krát zabúda – ľudí so zdravotným postihnutím, je dôležité sa mu podrobne venovať. Vítam uvážlivé zhodnotenie a návrhy spravodajcu tejto správy. Je nevyhnutné dosiahnuť v Európe v rámci výberu výrobkov a služieb rovnakú úroveň požiadaviek a možností, zamedziť duplicite požiadaviek na hospodárske subjekty a sústrediť sa na inovácie, ktoré sú kľúčové v posilnení jednotného trhu, ktorý prináša prospech všetkým európskym občanom a podnikom.

Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých (B8-0156/2019)  
 

Na základe uvedenej správy možno konštatovať, že existuje mnoho oblastí, ktoré musíme zlepšovať, aby sme dosiahli oveľa lepšie výsledky pre zachovanie životného prostredia a zabezpečenia čistejšieho ovzdušia. Znečistené ovzdušie má za následok mnoho úmrtí a predstavuje pre ľudský život vážne nebezpečenstvo. Ohrozené sú pri tom najmä deti, matky a staršia generácia. Ochrana ľudského života a jeho zdravia predstavuje neoddeliteľnú súčasť priorít nášho spoločenstva, preto je dôležité podniknúť kroky dôležité na riešenie tejto situácie. Znečistenie ovzdušia sa totiž týka nás všetkých. Je tiež našou povinnosťou plniť si záväzky a ciele stanovené v Agende 2030. Plne súhlasím s odporúčaniami a návrhmi tejto správy a kladiem dôraz na ich realizáciu v praxi.

Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)  
 

Sloboda prejavu, pluralita médií, ako aj prístup k pravdivým a plnohodnotným informáciám sú základným prvkom fungovania demokratických spoločností, a teda celej našej Európskej únie. Nielen že nemôžeme tolerovať útoky na novinárov, ale taktiež musíme bojovať proti iným hrozbám, ktoré majú za cieľ šíriť nepravdivé informácie. Hovoríme najmä o dezinformáciách, propagande či o kybernetických útokoch. Situácia si vyžaduje dôsledné a pohotové riešenie najmä v dôsledku blížiacich sa európskych volieb. Dôležité je vytvoriť nové prostriedky či posilniť tie existujúce, ktoré bojujú proti dezinformáciám namiereným proti európskemu spoločenstvu. Za oveľa dôležitejšie však považujem zvýšenie povedomia medzi občanmi o tom, aké dôležité je filtrovať a čerpať informácie len z dôveryhodných zdrojov. Nenávistné prejavy či nepravdivé informácie voči Európskej únii nielen poškodzujú meno Európskej únie, ale taktiež vedú k nárastu nacionalizmu a populizmu v jednotlivých členských štátoch, ktoré neprispievajú k stabilite a bezpečnosti.

Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí (A8-0326/2018 - Gesine Meissner)  
 

Približne 70 % povrchu našej planéty je pokrytých oceánmi a morami. Odpad, predovšetkým plasty sa nachádzajú takmer všade a predstavujú obrovskú hrozbu pre zdravie našich morí a pobreží, ale takisto pre naše hospodárstvo. Vítam návrh Komisie o doplnení smernice 2000/59/ES, ako aj ďalšie návrhy pochádzajúce od spravodajkyne tohto návrhu s cieľom nielen zlepšiť situáciu s odpadmi, ale tiež dosiahnuť zosúladenie s normami obsiahnutými v medzinárodnom dohovore MARPOL či s predpismi Medzinárodnej námornej organizácie. Považujem za dôležité začať priamo na mori, a teda obmedziť množstvo vytváraného odpadu priamo na palube, pričom dôležitá je najmä informovanosť a podpora v tejto oblasti. Jednoznačne podporujem zvýšenie podpory projektov zberu morského odpadu na pevnine a vymedzenie dostatočných finančných prostriedkov, ktoré by pokryli náklady spojené s jeho spracovaním.

Boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)  
 

Digitalizácia nám prináša nielen mnoho výhod, no i zvýšené bezpečnostné riziko. Hovoríme napríklad o zneužívaní či rôznych podvodoch pri vykonávaní bezhotovostných platieb. Keďže sme zaznamenali nárast kriminálnej činnosti v tejto oblasti, je potrebné prijať opatrenia, vďaka ktorým možno obmedziť alebo úplne predísť zneužívaniu digitalizácie v oblasti finančných transakcií. Považujem za dôležité aktualizovať právny rámec tak, aby v dostatočnej miere zodpovedal súčasnému stavu podvodov s bezhotovostnými platobnými prostriedkami. Oceňujem návrhy od Komisie a od spravodajkyne tohto návrhu a kladiem dôraz na potrebu posilnenia pomoci obetiam podvodov, ako aj návrh uľahčiť oznámenia trestnej činnosti.

Elektronické údaje o nákladnej doprave (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt)  
 

Nákladná doprava má dôležité miesto na európskom jednotnom trhu. Keďže ide o odvetvie, ktoré si vyžaduje použitie veľkého množstva dokumentácie a vo veľkej miere zaostáva so zavedením digitalizácie v porovnaní s inými odvetviami hospodárstva, je potrebné venovať mu oveľa väčšiu pozornosť. Keďže digitalizácia prinesie oveľa jednoduchší a efektívnejší spôsob operácie s dokumentáciou a logistikou a vplýva tiež pozitívne na ochranu životného prostredia, považujem za dôležité tento prechod podporovať. Pozitívne teda pristupujem k návrhu Komisie o zavedení certifikovaných platforiem a poskytovateľov služieb eFTI, vďaka ktorým zvýšime tiež dôveru hospodárskych subjektov v bezpečnosť systému. Za kľúčové považujem aj rozšírenie pôsobnosti návrhu do takej miery, ktorá je nevyhnutná na celkový prechod bezpapierového fungovania nákladnej dopravy. Efektívnejší a jednoduchší spôsob, akým možno kontrolovať dodržiavane právnych predpisov, je tiež jedným z dôležitých prvokov dobrého fungovania trhu.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Wiertz
  05U017
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštová adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F167
  1047 Brussels
   
  Contact data: