• Roselyne   BACHELOT-NARQUIN  

Roselyne BACHELOT-NARQUIN : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 6. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja  
- EMPL_AD(2005)353395 -  
-
EMPL