Jean Marie BEAUPUY : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 27-03-2008 : Union pour la démocratie française (Francúzsko)
 • 28-03-2008 / 13-07-2009 : Mouvement Démocrate (Francúzsko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Andským spoločenstvom
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie a Organizáciou pre regionálnu spoluprácu v južnej Ázii (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Andským spoločenstvom
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Indiou

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o akčnom pláne pre mestskú mobilitu  
- REGI_AD(2009)418138 -  
-
REGI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o riešení problému pouličného bezdomovstva  
- P6_DCL(2007)0111 - Prijaté  
Mary Lou McDONALD , Jacek PROTASIEWICZ , Claude MORAES , Gérard ONESTA , Jean Marie BEAUPUY  
Dátum začatia : 10-12-2007
Platné do : 10-04-2008
Prijaté (dátum) : 22-04-2008
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2008)0163
Počet signatárov : 438 - 10-04-2008

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.