• Marie-Hélène   AUBERT  

Marie-Hélène AUBERT : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 6. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady týkajúceho sa povolení na rybolovné činnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a prístupu plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva  
- DEVE_AD(2008)396813 -  
-
DEVE 
STANOVISKO o sociálnom rozmere globalizácie (2005/2061(INI))  
- DEVE_AD(2005)360061 -  
-
DEVE