Jacky HÉNIN : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice - Člen

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Front de gauche pour changer d’Europe (Francúzsko)

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre medzinárodný obchod
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre medzinárodný obchod

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o riadení nebezpečnosti nebezpečných látok vedúcej k vzniku veľkých havárií  
- ITRE_AD(2011)464945 -  
-
ITRE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít