Šarūnas BIRUTIS : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen
 • 27-02-2007 / 14-01-2008 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen predsedníctva
 • 15-01-2008 / 25-06-2008 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen
 • 26-06-2008 / 13-07-2009 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Darbo partija (Litva)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie a Organizáciou pre regionálnu spoluprácu v južnej Ázii (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Indiou

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES pokiaľ ide o revíziu smerníc o zdravotníckych pomôckach  
- ITRE_AD(2006)374018 -  
-
ITRE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.