• Angelika   BEER  

Angelika BEER : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 6. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO s odporúčaniami pre Komisiu k financovaniu opatrení, ktoré sa odlišujú od oficiálnej rozvojovej pomoci, v krajinách, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1905/2006  
- AFET_AD(2009)412332 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov na účely obrany v rámci Spoločenstva  
- AFET_AD(2008)406006 -  
-
AFET 
STANOVISKO o plánovaní vykonávania 10. európskeho rozvojového fondu  
- AFET_AD(2007)390723 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj pre jadrovú bezpečnosť a bezpečnostnú pomoc  
- AFET_AD(2006)378461 -  
-
AFET 
STANOVISKO k Zelenej knihe o verejnom obstarávaní obranných zariadení  
- AFET_AD(2005)357801 -  
-
AFET