• Alexander Nuno   PICKART ALVARO  

Alexander Nuno PICKART ALVARO : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k umiestneniu sídiel inštitúcií Európskej únie  
- BUDG_AD(2013)514622 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)  
- LIBE_AD(2011)469719 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 114/2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II)  
- BUDG_AD(2010)439250 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/839/SVV o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II)  
- BUDG_AD(2010)439248 -  
-
BUDG