Alexander Nuno PICKART ALVARO : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Freie Demokratische Partei - Die Liberalen (Nemecko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou
 • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Indiou

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 04-07-2006 : Výbor pre právne veci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 05-07-2006 / 14-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 14-03-2007 / 25-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 17-04-2008 / 13-07-2009 : Výbor pre petície

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa  
- LIBE_AD(2008)405782 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií  
- LIBE_AD(2008)405770 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní  
- LIBE_AD(2006)380586 -  
-
LIBE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o organizovaní všetkých plenárnych schôdzí Európskeho parlamentu v Bruseli  
- P6_DCL(2008)0075 - Premlčané  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Piia-Noora KAUPPI , Frédérique RIES , Catherine STIHLER , Helga TRÜPEL  
Dátum začatia : 22-09-2008
Platné do : 15-01-2009
Počet signatárov : 286 - 16-01-2009
Písomné vyhlásenie o potrebe vytvoriť zastúpenie budúcich generácií v Európskej únii  
- P6_DCL(2008)0070 - Premlčané  
Kinga GÁL , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Kristian VIGENIN , Jean LAMBERT  
Dátum začatia : 01-09-2008
Platné do : 04-12-2008
Počet signatárov : 84 - 05-12-2008
Písomné vyhlásenie o naliehavej výzve členským štátom na zaradenie Hizballáhu do zoznamu teroristických organizácií v EÚ  
- P6_DCL(2008)0057 - Premlčané  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Paulo CASACA , Jana HYBÁŠKOVÁ , Józef PINIOR , Helga TRÜPEL  
Dátum začatia : 16-06-2008
Platné do : 23-10-2008
Počet signatárov : 78 - 23-10-2008

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.