Alexander Nuno PICKART ALVARO : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Nemecko)

Podpredseda 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Európsky parlament

Podpredseda 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet

Člen 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16-09-2009 / 07-02-2012 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozpočet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k umiestneniu sídiel inštitúcií Európskej únie  
- BUDG_AD(2013)514622 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)  
- LIBE_AD(2011)469719 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 114/2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II)  
- BUDG_AD(2010)439250 -  
-
BUDG 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch  
- BUDG_AD(2013)522865 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program „Európa pre občanov“  
- BUDG_AD(2012)496587 -  
-
BUDG 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o ustanovení Európskeho dňa proti šikanovaniu a násiliu v školách  
- P7_DCL(2012)0028 - Uzavreté väčšinou  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Dátum začatia : 10-09-2012
Platné do : 17-01-2013
Prijaté (dátum) : 17-01-2013
Zoznam signatárov : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Počet signatárov : 385 - 17-01-2013
Písomné vyhlásenie o uctení si pamiatky Václava Havla (bývalého prezidenta Československa a Českej republiky a obhajcu ľudských práv) a o vyslovení mu uznania  
- P7_DCL(2012)0018 - Premlčané  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Dátum začatia : 17-04-2012
Platné do : 17-07-2012
Počet signatárov : 141 - 05-07-2012
Písomné vyhlásenie o terorizme a extrémizme v Pakistane  
- P7_DCL(2011)0016 - Premlčané  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Dátum začatia : 04-04-2011
Platné do : 07-07-2011
Počet signatárov : 68 - 07-07-2011

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít