Alexander Nuno PICKART ALVARO

Politické skupiny

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen
 • 14.07.2009 / 26.01.2012 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen
 • 27.01.2012 / 30.06.2014 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen predsedníctva

Národné strany

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Freie Demokratische Partei - Die Liberalen (Nemecko)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Freie Demokratische Partei (Nemecko)

Podpredseda

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre rozpočet

Podpredseda

 • 18.01.2012 / 30.06.2014 : Európsky parlament

Člen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou
 • 20.06.2007 / 13.07.2009 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 22.11.2010 / 18.01.2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 18.01.2012 / 30.06.2014 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu

Náhradník

 • 22.07.2004 / 04.07.2006 : Výbor pre právne veci
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 05.07.2006 / 14.01.2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 14.03.2007 / 25.03.2007 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 17.04.2008 / 13.07.2009 : Výbor pre petície
 • 16.07.2009 / 21.11.2010 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16.09.2009 / 07.02.2012 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre rozpočet

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

132

Technológie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (rozprava)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(17)

Technológie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (rozprava) (2)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(17)

Boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch (rozprava)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(18)

Boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch (rozprava) (2)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(18)

Jednominútové vystúpenia (článok 150)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(19)

Situácia na Maldivách (rozprava)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(16)

Zadržiavanie aktivistov Greenpeace v Rusku (rozprava)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(17)

Chorvátsky člen Dvora audítorov (rozprava)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(14)

Mobilita občanov EÚ a záchranné sociálne siete členských štátov (rozprava)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(16)

Mobilita občanov EÚ a záchranné sociálne siete členských štátov (rozprava) (2)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(16)

Správy – v úlohe spravodajcu

3

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

93

SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie

BUDG
07-04-2014 A7-0271/2014

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

4

STANOVISKO k umiestneniu sídiel inštitúcií Európskej únie

BUDG
27-09-2013 BUDG_AD(2013)514622

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)

LIBE
12-10-2011 LIBE_AD(2011)469719

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 114/2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II)

BUDG
17-03-2010 BUDG_AD(2010)439250

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/839/SVV o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II)

BUDG
17-03-2010 BUDG_AD(2010)439248

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

16

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012

LIBE
19-02-2014 LIBE_AD(2014)523069

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch

BUDG
28-11-2013 BUDG_AD(2013)522865

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program „Európa pre občanov“

BUDG
16-11-2012 BUDG_AD(2012)496587

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Tvorivá Európa

BUDG
16-11-2012 BUDG_AD(2012)496580

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR)

BUDG
17-10-2012 BUDG_AD(2012)494698

STANOVISKO k priebežnej správe v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020

LIBE
20-09-2012 LIBE_AD(2012)489475

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu

BUDG
17-09-2012 BUDG_AD(2012)492558

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

BUDG
17-09-2012 BUDG_AD(2012)492554

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz

BUDG
14-09-2012 BUDG_AD(2012)492555

STANOVISKO Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl a migráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia;

BUDG
14-09-2012 BUDG_AD(2012)492552

Návrhy uznesení

29

  Motion for a resolution on violence against lesbian women and LGBTI rights in Africa

02-07-2012 B7-0397/2012

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o situácii etnických menšín v Iráne

13-06-2012 RC-B7-0309/2012

  Motion for a resolution on the situation of the ethnic minorities in Iran

11-06-2012 B7-0318/2012

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o boji proti homofóbii v Európe

22-05-2012 RC-B7-0234/2012

Návrh uznesenia o nedávnom politickom vývoji v Maďarsku (2012/2511(RSP))

14-02-2012 B7-0095/2012

Návrh spoločného uznesenia o Iráne a jeho jadrovom programe

30-01-2012 RC-B7-0017/2012/rev. 1

Písomné vyhlásenia

6

Písomné vyhlásenie o ustanovení Európskeho dňa proti šikanovaniu a násiliu v školách

10-09-2012 P7_DCL(2012)0028 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR

Dátum začatia : 10-09-2012
Platné do : 17-01-2013
Prijaté (dátum) : 17-01-2013
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 2 k zápisnici z 04-02-2013
Počet signatárov : 385 - 17-01-2013

Písomné vyhlásenie o uctení si pamiatky Václava Havla (bývalého prezidenta Československa a Českej republiky a obhajcu ľudských práv) a o vyslovení mu uznania

17-04-2012 P7_DCL(2012)0018 Premlčané

Podrobnosti

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ

Dátum začatia : 17-04-2012
Platné do : 17-07-2012
Počet signatárov : 141 - 05-07-2012

Písomné vyhlásenie o terorizme a extrémizme v Pakistane

04-04-2011 P7_DCL(2011)0016 Premlčané

Podrobnosti

Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA

Dátum začatia : 04-04-2011
Platné do : 07-07-2011
Počet signatárov : 68 - 07-07-2011

Písomné vyhlásenie o obnovení reciprocity v oblasti vízového režimu – solidarita s rozdielnym postavením českých občanov po jednostrannom zavedení víz Kanadou

10-11-2010 P7_DCL(2010)0089 Prijaté

Podrobnosti

Zuzana ROITHOVÁ , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Stavros LAMBRINIDIS , Miroslav OUZKÝ , Manfred WEBER

Dátum začatia : 10-11-2010
Platné do : 10-03-2011
Prijaté (dátum) : 08-03-2011
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2011)0087
Počet signatárov : 375 - 07-03-2011

Písomné vyhlásenie o projekte INDECT (Inteligentný informačný systém na podporu sledovania, vyhľadávania a detekcie na zaistenie bezpečnosti osôb v mestskom prostredí)

10-11-2010 P7_DCL(2010)0082 Premlčané

Podrobnosti

Alexander Nuno PICKART ALVARO , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Judith SARGENTINI , Rui TAVARES

Dátum začatia : 10-11-2010
Platné do : 17-02-2011
Počet signatárov : 177 - 17-02-2011

Písomné vyhlásenie o nedostatočnej transparentnosti procesu a potenciálne spornom obsahu obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA)

08-03-2010 P7_DCL(2010)0012 Prijaté

Podrobnosti

Françoise CASTEX , Zuzana ROITHOVÁ , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Stavros LAMBRINIDIS

Dátum začatia : 08-03-2010
Platné do : 09-09-2010
Prijaté (dátum) : 09-09-2010
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2010)0317
Počet signatárov : 393 - 09-09-2010

Parlamentné otázky

127

  World Children's Day

21-11-2013 E-013234/2013 Komisia

  Concrete action to establish a European Day against Bullying and School Violence

16-09-2013 E-010389/2013 Komisia

  Breaches of the Terrorist Finance Tracking Programme II Agreement

10-09-2013 E-010019/2013 Komisia

  Breaches of the Council Decision on the conclusion of the TFTP Agreement

10-09-2013 E-010017/2013 Komisia

  Breaches of the Council decision on the conclusion of the TFTP Agreement

10-09-2013 E-010016/2013 Rada

  EU Passenger Name Record - EUR 50 million for targeted call for proposal

16-01-2013 E-000385/2013 Komisia

  Breaches of the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP) Agreement

15-01-2013 E-000351/2013 Komisia

Plnenie Dohody medzi EÚ a USA o programe na sledovanie financovania terorizmu

24-10-2012 O-000175/2012 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 6. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

65

Elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (A6-0272/2009, Catherine Trautmann)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(6.2)

Vysvetlenia hlasovania

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(9)

A6-0184/2009 - SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007

Vysvetlenia hlasovania

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0149/2009 - SPRÁVA o návrhu smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu

− Vysvetlenia hlasovania

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(4)

A6-0143/2009 - ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Spoločné konzulárne pokyny o vízach pre diplomatické misie a konzulárne úrady, pokiaľ ide o zavedenie biometrických identifikačných znakov, vrátane ustanovení o organizácii prijímania a spracovania žiadostí o víza

Posilňovanie bezpečnosti a základných slobôd na internete (rozprava)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(11)

Iniciatíva „Small Business Act“ (A6-0074/2009, Edit Herczog) (hlasovanie)

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(8.19)

Boj proti pohlavnému zneužívaniu detí a detskej pornografii (rozprava)

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(4)

Správy – v úlohe spravodajcu

3

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

4

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa

LIBE
26-06-2008 LIBE_AD(2008)405782

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií

LIBE
05-06-2008 LIBE_AD(2008)405770

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní

LIBE
12-11-2006 LIBE_AD(2006)380586

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

LIBE
19-05-2006 LIBE_AD(2006)368019

Návrhy uznesení

20

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o boji proti rastúcemu extrémizmu v Európe

12-12-2007 RC-B6-0512/2007

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o homofóbii v Európe

25-04-2007 RC-B6-0167/2007

NÁVRH UZNESENIA o homofóbii v Európe

23-04-2007 B6-0167/2007

NÁVRH UZNESENIA o prípade SWIFT, dohode o PNR a transatlantickom dialógu o týchto otázkach

07-02-2007 B6-0042/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on the Palestinian elections and East Jerusalem

30-01-2006 B6-0086/2006

Písomné vyhlásenia

7

Písomné vyhlásenie o organizovaní všetkých plenárnych schôdzí Európskeho parlamentu v Bruseli

22-09-2008 P6_DCL(2008)0075 Premlčané

Podrobnosti

Alexander Nuno PICKART ALVARO , Piia-Noora KAUPPI , Frédérique RIES , Catherine STIHLER , Helga TRÜPEL

Dátum začatia : 22-09-2008
Platné do : 15-01-2009
Počet signatárov : 286 - 16-01-2009

Písomné vyhlásenie o potrebe vytvoriť zastúpenie budúcich generácií v Európskej únii

01-09-2008 P6_DCL(2008)0070 Premlčané

Podrobnosti

Kinga GÁL , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Kristian VIGENIN , Jean LAMBERT

Dátum začatia : 01-09-2008
Platné do : 04-12-2008
Počet signatárov : 84 - 05-12-2008

Písomné vyhlásenie o naliehavej výzve členským štátom na zaradenie Hizballáhu do zoznamu teroristických organizácií v EÚ

16-06-2008 P6_DCL(2008)0057 Premlčané

Podrobnosti

Alexander Nuno PICKART ALVARO , Paulo CASACA , Jana HYBÁŠKOVÁ , Józef PINIOR , Helga TRÜPEL

Dátum začatia : 16-06-2008
Platné do : 23-10-2008
Počet signatárov : 78 - 23-10-2008

Písomné vyhlásenie o vyhlásení 23. augusta za Európsky deň spomienky na obete stalinizmu a nacizmu

07-05-2008 P6_DCL(2008)0044 Prijaté

Podrobnosti

Marianne MIKKO , Christopher BEAZLEY , Inese VAIDERE , Zita GURMAI , Alexander Nuno PICKART ALVARO

Dátum začatia : 07-05-2008
Platné do : 09-09-2008
Prijaté (dátum) : 23-09-2008
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2008)0439
Počet signatárov : 409 - 10-09-2008

Písomné vyhlásenie o dodržiavaní ľudských práv v súvislosti s olympijskými hrami v Pekingu v roku 2008

23-10-2006 P6_DCL(2006)0075 Premlčané

Podrobnosti

Sepp KUSSTATSCHER , Eva LICHTENBERGER , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Lissy GRÖNER , Thomas MANN

Dátum začatia : 23-10-2006
Platné do : 01-02-2007
Počet signatárov : 85 - 01-02-2007

Písomné vyhlásenie o konaní schôdzí Európskej rady v Štrasburgu

26-04-2006 P6_DCL(2006)0033 Premlčané

Podrobnosti

Richard CORBETT , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Christopher HEATON-HARRIS , Cecilia MALMSTRÖM , Cem ÖZDEMIR

Dátum začatia : 26-04-2006
Platné do : 26-07-2006
Počet signatárov : 199 - 26-07-2006

Písomné vyhlásenie o boji proti rasizmu vo futbale

30-11-2005 P6_DCL(2005)0069 Prijaté

Podrobnosti

Emine BOZKURT , Claude MORAES , Christopher HEATON-HARRIS , Cem ÖZDEMIR , Alexander Nuno PICKART ALVARO

Dátum začatia : 30-11-2005
Platné do : 01-03-2006
Prijaté (dátum) : 14-03-2006
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2006)0080
Počet signatárov : 423 - 01-03-2006

Parlamentné otázky

75

  Freedom of speech and the Czech Act limiting the freedom of the press

20-04-2009 H-0256/2009 Komisia

  Freedom of speech and the Czech Act limiting the freedom of the press

20-04-2009 H-0255/2009 Rada

  European Commssion's Privacy Policy

18-03-2009 E-2087/2009 Komisia

  Services provided free of charge in the context of data retention

09-02-2009 E-0969/2009 Komisia

  Impact of a planned regulation of mobile termination rates in the EU

10-12-2008 E-6788/2008 Komisia

  Impact of a planned regulation of mobile termination rates in the EU

10-12-2008 E-6787/2008 Rada

  Sharing DNA data under the Prüm Treaty

17-11-2008 E-6388/2008 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít