Josep BORRELL FONTELLES : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Španielsko)

Predseda 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Európsky parlament
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Konferencia predsedov

Predseda 

 • 20-09-2004 / 15-01-2007 : Delegácia pri Euro-stredomorskom parlamentnom zhromaždení
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre rozvoj

Člen 

 • 20-09-2004 / 20-10-2004 : Konferencia predsedov delegácií
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Konferencia predsedov výborov
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Výbor pre rozvoj
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Konferencia predsedov výborov
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Konferencia predsedov delegácií
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Náhradník 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie od 1. augusta 2008 do 31. júla 2012  
- DEVE_AD(2008)407685 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov o úpravách meniacich a dopĺňajúcich protokol, ktorým sa na obdobie od 18. januára 2005 do 17. januára 2011 stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok ustanovené v dohode medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou  
- DEVE_AD(2008)400377 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady o uzavretí dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Pobrežím Slonoviny na druhej strane  
- DEVE_AD(2008)398644 -  
-
DEVE 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o Európskom pamätnom dni obetí mafie a o využití majetku a finančných prostriedkov skonfiškovaných medzinárodným zločineckým organizáciám na sociálne účely  
- P6_DCL(2008)0108 - Premlčané  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Dátum začatia : 15-12-2008
Platné do : 02-04-2009
Počet signatárov : 220 - 02-04-2009

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.