Jerzy BUZEK : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Platforma Obywatelska (Poľsko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 02-03-2005 / 17-01-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej Ameriky
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 18-01-2007 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady o všeobecných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde  
- ENVI_AD(2005)353727 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre regionálny rozvoj  
- ENVI_AD(2005)353716 -  
-
ENVI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o boji proti chronickej obštrukčnej pľúcnej chorobe  
- P6_DCL(2007)0102 - Premlčané  
Catherine STIHLER , Jerzy BUZEK , Paulo CASACA , Avril DOYLE , Gérard ONESTA  
Dátum začatia : 14-11-2007
Platné do : 28-02-2008
Počet signatárov : 183 - 21-02-2008

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.

Kontakt