Laima Liucija ANDRIKIENĖ : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 30-05-2016 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany 

 • 30-05-2016 / 01-07-2019 : Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Litva)

Podpredsedníčka 

 • 08-07-2016 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Člen 

 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 08-06-2016 / 07-07-2016 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Osobitnývýbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov

Náhradníčka 

 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci
 • 13-02-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky
 • 13-02-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Hlavné parlamentné činnosti 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec Únie pre presídľovanie a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014  
- AFET_AD(2017)601073 -  
-
AFET 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce  
- INTA_AD(2019)629557 -  
-
INTA 
STANOVISKO k posilneniu konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia  
- INTA_AD(2019)629518 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)  
- INTA_AD(2018)628720 -  
-
INTA 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Európska pohraničná a pobrežná stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EN  
 

I voted in favour of the resolution on the European Border and Coast Guard. Two years ago, Frontex was expanded to become the European Border and Coast Guard (EBCG) Agency that it is today. The Agency’s new mandate and increased resources are a clear and strong response to the challenges faced at the EU’s external borders as a result of the migration crisis, but also relate to the difficulty in encouraging greater solidarity among Member States.
The EBCG proposal addresses the need to ensure proper control of the Schengen external borders as a precondition to managing migration effectively, to ensure a high level of security within the system while safeguarding free movement of persons within the Union. The necessary operational support has to be provided to ensure that EU solidarity is effectively delivered whenever it is needed.
I support the rapporteur that this will enhance solidarity between the Member States, reinforce integration regarding border management and contribute to preventing crisis situations at the external borders. The proposal responds to the weaknesses identified due to insufficient contributions of border guards and technical equipment by Member States and hence the lack of flexibility in redeployment by the Agency.

Dohľad nad trhom a súlad výrobkov (A8-0277/2018 - Nicola Danti) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the resolution on market surveillance and compliance of products. Free movement of goods is the most developed of all the four fundamental freedoms. This pillar rests on consumers’ trust: European consumers must be able to trust that the products they buy are safe and compliant, irrespective of who the manufacturer is, in which Member State they may buy it, and by which means (traditional or online sale).
Growing imports to the EU, the increasing complexity of the value chains, the increased number of products circulating within the single market, and the increase in e-commerce activities, as well as the new technologies pose new challenges for Member States’ market surveillance authorities and for the EU institutions. There is a clear evidence that only proper, effective and coordinated market surveillance in the EU could respond to these challenges and ensure that only safe and compliant products are reaching the final consumers.

Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the resolution on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services. I support the rapporteur that there is an apparent need for a uniform and targeted set of mandatory rules to ensure a viable business environment in the future. In today’s online platform environment several critical imbalances exist between platforms on the one hand and business users on the other hand. These imbalances are ultimately to the detriment of the consumer as they can lead to reduced competition, which in turn leads to a narrower variety of goods and services as well as higher consumer prices.
The Commission’s proposal does in many ways adequately address the lack of transparency concerning many online platforms, but it does too little to address the issues of the lack of fairness in the same online platform environment. Therefore, it is crucial that the current deficit of fairness is addressed in greater detail than in the Commission’s proposal and that more measures are taken to better address the issue.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít