Jan OLBRYCHT : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
 • 16-09-2009 / 02-02-2012 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Podpredseda

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Poľsko)

Podpredseda 

 • 24-03-2010 / 05-09-2010 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 08-07-2010 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013

Člen 

 • 16-07-2009 / 14-12-2011 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 16-09-2009 / 23-03-2010 : Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom
 • 17-06-2010 / 07-07-2010 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 06-09-2010 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre regionálny rozvoj

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet
 • 16-09-2009 / 27-01-2013 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 15-12-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozpočet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 28-01-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k rokovaniam o VFR 2014 – 2020: poučenia a ďalší postup  
- REGI_AD(2014)528070 -  
-
REGI 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel III – Komisia  
- REGI_AD(2013)502212 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie  
- REGI_AD(2011)464804 -  
-
REGI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k inovatívnym finančným nástrojom v kontexte budúceho viacročného finančného rámca  
- REGI_AD(2012)489366 -  
-
REGI 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry  
- REGI_AD(2011)456599 -  
-
REGI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vyhlásení Európskeho dňa starostov  
- P7_DCL(2014)0006 - Premlčané  
Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE  
Dátum začatia : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatárov : 39 - 17-04-2014

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt