Satu HASSI : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Členka

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Vihreä liitto (Fínsko)

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko

Náhradníčka 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  • 10-06-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu)  
- ENVI_AD(2014)522867 -  
-
ENVI 
STANOVISKO o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom do roku 2020 implementovať medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie  
- ITRE_AD(2014)524643 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o odlesňovaní v Európskej únii  
- P7_DCL(2012)0012 - Premlčané  
George Sabin CUTAȘ , Gaston FRANCO , Satu HASSI , Daciana Octavia SÂRBU  
Dátum začatia : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Počet signatárov : 133 - 14-06-2012
Písomné vyhlásenie o chiropraxii  
- P7_DCL(2010)0046 - Premlčané  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Dátum začatia : 14-06-2010
Platné do : 14-10-2010
Počet signatárov : 72 - 15-10-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami