Maria BADIA i CUTCHET : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 18-01-2012 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Podpredsedníčka
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Španielsko)
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Partit dels Socialistes de Catalunya (Španielsko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre medzinárodný obchod

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO ku CARS 2020: smerom k silnému, konkurencieschopnému a udržateľnému automobilovému priemyslu v Európe  
- INTA_AD(2013)514643 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej  
- INTA_AD(2012)458771 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení programu Zdravie pre rast, tretieho viacročného akčného programu EÚ v oblasti zdravia na obdobie rokov 2014 – 2020  
- ITRE_AD(2012)480750 -  
-
ITRE 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu  
- INTA_AD(2013)508022 -  
-
INTA 
STANOVISKO k súčasným výzvam a možnostiam týkajúcim sa energie z obnoviteľných zdrojov na európskom vnútornom trhu s energiou  
- INTA_AD(2013)502196 -  
-
INTA 
STANOVISKO k podpore rozvoja prostredníctvom obchodu  
- INTA_AD(2013)498043 -  
-
INTA 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vplyve verejných knižníc v európskych spoločnostiach  
- P7_DCL(2013)0016 - Premlčané  
Hannu TAKKULA , Maria BADIA i CUTCHET , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Andrew DUFF , Cătălin Sorin IVAN , Morten LØKKEGAARD , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Marietje SCHAAKE , Helga TRÜPEL , Marie-Christine VERGIAT , Sabine VERHEYEN  
Dátum začatia : 07-10-2013
Platné do : 07-01-2014
Počet signatárov : 214 - 08-01-2014
Písomné vyhlásenie o ustanovení Európskeho dňa proti šikanovaniu a násiliu v školách  
- P7_DCL(2012)0028 - Uzavreté väčšinou  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Dátum začatia : 10-09-2012
Platné do : 17-01-2013
Prijaté (dátum) : 17-01-2013
Zoznam signatárov : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Počet signatárov : 385 - 17-01-2013
Písomné vyhlásenie o rozvoji vzdelávania a aktívneho globálneho občianstva  
- P7_DCL(2012)0007 - Prijaté  
Filip KACZMAREK , Maria BADIA i CUTCHET , Michael GAHLER , Catherine GRÈZE , Fiona HALL  
Dátum začatia : 12-03-2012
Platné do : 05-07-2012
Prijaté (dátum) : 05-07-2012
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2012)0302
Počet signatárov : 398 - 05-07-2012

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít