David HAMMERSTEIN : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Los Verdes (Španielsko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre petície
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Euro-stredomorskom parlamentnom zhromaždení
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre petície
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre petície
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre zahraničné veci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie)  
- PETI_AD(2009)415159 -  
-
PETI 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek  
- ITRE_AD(2008)409475 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k Zelenej knihe o lepšej demontáži lodí  
- ITRE_AD(2008)402515 -  
-
ITRE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o dobrých životných podmienkach domácich a túlavých zvierat  
- P6_DCL(2009)0012 - Premlčané  
Alain HUTCHINSON , David HAMMERSTEIN , Neil PARISH  
Dátum začatia : 02-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 294 - 08-05-2009
Písomné vyhlásenie o efektívnom hospodárení s vodou  
- P6_DCL(2007)0045 - Premlčané  
Nikolaos VAKALIS , Jorgo CHATZIMARKAKIS , David HAMMERSTEIN , Pia Elda LOCATELLI  
Dátum začatia : 23-04-2007
Platné do : 06-09-2007
Počet signatárov : 230 - 06-09-2007
Písomné vyhlásenie o dobrých životných podmienkach zatúlaných zvierat v členských štátoch EÚ, pristupujúcich krajinách a v ostatných európskych krajinách  
- P6_DCL(2006)0031 - Premlčané  
Caroline LUCAS , Janusz WOJCIECHOWSKI , David HAMMERSTEIN , Robert EVANS  
Dátum začatia : 26-04-2006
Platné do : 26-07-2006
Počet signatárov : 81 - 26-07-2006

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.