Mercedes BRESSO : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Podpredsedníčka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Taliansko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre ústavné veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre ústavné veci

Náhradníčka 

 • 08-07-2014 / 05-10-2015 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina
 • 06-10-2015 / 18-01-2017 : Výbor pre rozpočet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rozpočet

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)  
- REGI_AD(2018)625392 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky  
- AFCO_AD(2018)616913 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie  
- AFCO_AD(2017)609360 -  
-
AFCO 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k predbežnej správe o VFR na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu  
- AFCO_AD(2018)625593 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo  
- AFCO_AD(2018)616916 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k budúcemu VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020  
- AFCO_AD(2017)606254 -  
-
AFCO 

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o podpore iniciatívy Odysseus na oživenie Európskej dobrovoľníckej služby  
- P8_DCL(2016)0105 - Premlčané  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Dátum začatia : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatárov : 91 - 04-01-2017
Písomné vyhlásenie o chronických bolestiach u ľudí vo veku nad 65 rokov, ktoré nie sú spôsobené rakovinou  
- P8_DCL(2016)0065 - Premlčané  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 136 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o infekčných ochoreniach v útlom veku  
- P8_DCL(2015)0033 - Premlčané  
Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Eleonora FORENZA , Patrizia TOIA , Renata BRIANO , Mercedes BRESSO , Silvia COSTA , Siôn SIMON , Anneliese DODDS , Françoise GROSSETÊTE  
Dátum začatia : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatárov : 124 - 08-12-2015

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít