• Gabriele   ALBERTINI  

Gabriele ALBERTINI : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k budúcnosti rozpočtovej podpory EÚ pre rozvojové krajiny  
- AFET_AD(2011)462584 -  
-
AFET 
STANOVISKO k posilneniu chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii – akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti  
- AFET_AD(2010)445808 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisie  
- AFET_AD(2010)441196 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanskou islamskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt  
- AFET_AD(2010)439420 -  
-
AFET